Plandokumentene finner du ved servicekontoret på rådhuset i Kirkenes, eller kan de lastes ned her:

Sluttbehandling og vedtak om detaljregulering for Kirkenes barnehage 100221.pdf

2019004 BESKR detaljregulering Kirkenes barnehage 301120.pdf

2019004 BEST detaljregulering Kirkenes barnehage 301120.pdf

2019004 PL detaljregulering Kirkenes barnehage 261120.pdf

2019004 ROS detaljregulering Kirkenes barnehage 271020.pdf

Konseptskisser, snitt og modell - 16.10.20.pdf

Situasjons- og utomhusplan - 22.10.20.pdf

Sol- og skyggeillustrasjoner - 16.10.20.pdf

Geoteknisk grunnundersøkelse - 29.06.20.pdf

Geoteknisk vurdering - 04.09.20.pdf

Støyberegning - 22.10.20.pdf

Oppsummering av merknader til offentlig ettersyn - 21.10.19.pdf

Denne kunngjøringen gjøres etter reglene i plan- og bygningslovens § 12-14.

 

Klageadgang:

Vedtaket kan påklages, jfr. plan- og bygningslovens § 1-9 og forvaltningslovens kapittel VI.

Parter og andre med rettslig klageinteresse kan klage til Statsforvalteren i Troms og Finnmark innen tre uker fra denne kunngjøring. Eventuell klage sendes til Sør-Varanger kommune, postboks 406, 9915 Kirkenes, eller: postmottak@svk.no.

Om retten til å kreve innløsning vises til plan- og bygningslovens kapittel 15 og 16.

Vennligst oppgi vår referanse; 19/1177.

 

Plan- og Utviklingsavdelingen

24.02.2021