Møtetidspunkt:            Fra kl. 12:00 til kl. 13:00

Møtested:                    Skype

Tilstede:

 • Kommuneoverlege Mona S. Søndenå 
 • Smittevernlege Drude Bratlien
 • Rådmann Nina B. Øvergaard
 • Økonomisjef Svanhild A. Lande 
 • Personalsjef Line Kristoffersen 
 • Fungerende ordfører Pål K. Gabrielsen 
 • Fungerende varaordfører Lena N. Bergeng
 • Beredskapsleder Eivind Gade-Lundlie
 • Koordinator Kjerstin Møllebakken
 • Enhetsleder Lene Nilsen Holte
 • Skolefaglig leder Michael Berstad
 • Bård Ramberg
 • Formannskapssekretær Siv M. Wollmann (referent)

 

Fast agenda:

 1. Informasjon fra kommuneoverlege
  • I forrige uke; 

45 tester i Kaisvingen, 12 på drop-in, 125 av 170 passerende på Storskog. 9 positive, hvorav alle over Storskog. 3 av disse er lokale.

 • Legene stiller spørsmål om testkriteriene, skal disse endres? FHI og Helsedirektoratet vil ikke kommentere dette – annet enn å »unngå reiser til berørte kommuner». Men hva med de som befinner seg i disse kommunene og skal hjem?
 • Et forslag sendt fra Drude til Lene og Jorunn om testing av helsepersonell som har vært på reise i de berørte kommunene skal diskuteres/publiseres i dag.Samme gjelder besøk i sykehjem.
 • Testkapasiteten må økes, og vi må kunne teste med hurtigtester både i helger og ettermiddag/kveld, da det er etterspørsel etter tester utover ordinær arbeidstid. Det kan logistikkmessig være vanskelig å stille på flyplassen for å teste, men vi vurderer å ha åpent i Kaisvingen mandag-torsdag kveld, stengt fredag ettermiddag og åpent lørdag. Dette krever økte ressurser, men denne uka løses det med ansatte ved legesenteret. Det må uansett alltid være en fra legesenteret tilstede for hurtigtester og tilgang til journalsystemer
 • Det er nasjonale retningslinjer at det skal testes med PCR og ikke hurtigtester på grensene.
 • Reisende over grensen i Neiden må få tilgang til å testes, men testing skal skje i eksisterende teststasjoner, i Kaisvingen eller på Storskog. Nå som Finland har stengt grensen vil det ikke bli jobbet med etablering av testing over Neiden foreløpig. Etableringen stilles i bero så lenge grensen er stengt, men vi ønsker samme mulighet som Tana, Karasjok og Kautokeino har, der grensene er åpne og testing skjer på ordinær teststasjon, om vi skal åpne for testing.
 • Et dilemma at vi bruker så mye av vår kapasitet på Storskog i stedet for å fokusere på og ivareta egen befolkning.
 • Spørsmål om arrangementer, eks. Finnmarksløpet. Dette skal diskuteres med hver kommune det skal foregå i, men det er for tidlig å ta diskusjonen nå, og vi avventer anbefalinger og påbud som kommer.
 • Enhetsleder kultur har oversikt over øvrige kultur- og idrettsarrangementer og det være være en dialog mellom enhetsleder og smittevernlegen fortløpende.
 1. Informasjon fra kommunalsjef for helse, omsorg og velferd (enhetsleder Lene Holte)
  • Utfordringer ift. ansatte som er på reise.
  • Møte i dag i HOV-ledergruppe om kommunikasjon ut til ansatte, bekymret for at vi kan få inn smitte i tjenestene; hvordan kan vi jobbe slik at vi er i forkant med kommunikasjon og informasjon til våre ansatte?
 2. Informasjon fra kommunalsjef oppvekst (skolefaglig leder Michael B.)
  • Nivåene i skolen er sentralt styrt og alle elevene er tilbake i skolen igjen som følge av gult nivå. Foreløpig ingen grunn til å ha elever i hjemmeundervisning utover de som må ha det som følge av sykdom, karantene osv.
  • Informasjon ut til skoler og barnehager fungerer greit.
 3. Informasjon fra beredskapsleder
  • Behov for rask reaksjon – verdistyring/verditenking: Ansatte må også selv ta aktivt ansvar og ta kontakt med sin overordnede for å sjekke sitt arbeidsforhold om man har opphold seg i en av de aktuelle 25 kommunene med smitteutfordringer.
  • Eivind, Drude og Kjerstin har hatt møte med Kirkenes Havn KF, som har stilt opp med bakvaktsordninger ift. informasjon mot aktører i havna og dermed avlaster smittesporingsteamet. Økonomisjefen har en dialog med havnesjefen hvorvidt dette skal eller kan dekkes av koronamidlene.
  • I forbindelse med karantenehotellet skal kommunen ha kontaktperson. Oppdraget til kommunene beskriver ikke omfanget av dette og hva det skal være. Dette er i dag løst ved at hotellet gir nødvendig info til sine gjester, og at Storskog veileder hotellet. Vi bør vurdere å forsterke kontaktpersonordningen og dermed få denne finansiert gjennom tilskuddsordningen for karantenehotell. Dette krever at vi dedikerer en person og har turnusordning. Ordningen evalueres i neste møte i TISK-gruppa før vi vurderer kontaktpersonordningen.
 4. Informasjon fra koordinator
  • Leveransebrist for vaksinene, Statsforvalteren og FHI har gitt melding om at vi får Astra-vaksinene til samme tidspunkt som vi skulle få dem, men en mye mindre dose. Vaksinen er ikke så sårbar og kan oppbevares både på annen måte og lengre enn den tidligere.
  • Pfizer-Biontec-vaksine dose 2 settes denne uka på de som fikk dose 1 for tre uker siden. I morgen er vi ferdig å vaksinere på sykehjem og omsorgsboliger, og er godt i gang med vaksinering av helsepersonell. Starter med 15 stk. 85 + denne uka, og 30 i neste uka, og da gjenstår ca. 90. Samtlige vaksineres på helsestasjonen.
  • Utfordringen er logistikken – vanskelig for ansatte å jobbe med dette (regnearkene); en belastning ift. å frykt for å miste tall, blande sammen osv. Et pasientjournalsystem (Helseboka) vurderes, og vi har hatt møte med leverandør om dette. Totalsummen ligger på ca. 114.000,- for innkjøp og bruk av dette i 2021, men er besparende for kommunen. Vaksinasjonsteamet ønsker at vi skal ta dette i bruk. Rådmannen ber TISK gruppa lage saksframlegg til dette og sende det til økonomisjef for godkjenning.
 5. Informasjon fra personalsjef
  • Referatene: Finne en løsning for å formidle disse til enhetsledere
 6. Informasjon fra økonomisjef
  • Har fått henvendelse fra havn om kostnader ved bruk ansatte til informasjon til agenter. Økonomisjef vurderer dette.
  • Avslutning for fakturagrunnlaget for karantenehotellet og Sollia

 

Sak:

 1. Lokal karantenebestemmelser
  1. Regionkarantene er tatt opp med statsforvalteren i møte mellom rådmenn og ordførere i dag.
  2. Kommunelegen fastholder at det er ingen smittevernfaglige hensyn som tilsier at vi skal innføre lokal forskrift med egne karantenebestemmelser.

Vedtak i kriseledelsen:

Lokale-regionale karantenevarianter er inngripende tiltak ,som kan være nødvendige tidlig i et utbrudd (pandemi), før man har etablert tilstrekkelig kapasitet for testing og smittesporing, slik var tilfelle da Norge stengte ned den 11 mars 2020. På dette tidspunkt hadde kommunen hverken fått etablert smittesporingsteam eller testkapasitet, og kommunen så det derfor som et nødvendig tiltak å innføre egne lokale smitteverntiltak, utover de som var nasjonalt vedtatt.

 

Nå som kommunen har  bygget tilstrekkelig kapasitet for test og smittesporing blir karantene mindre viktig, så lenge de ikke er pålagt ved lov eller forskrift (innreisekarantene, smittekarantene). Strategien er, at spredning av virus skal begrenses ved effektiv og intensiv testing, så man unngår de begrensninger i folks bevegefrihet som lokal-regionale karantetiltak medfører.