Møtetidspunkt:            Fra kl. 12:00 til kl. 12:40

Møtested:                    Skype

Tilstede:

 • Kommuneoverlege Mona S. Søndenå 
 • Smittevernlege Drude Bratlien
 • Rådmann Nina B. Øvergaard
 • Kontorsjef Magnus Mæland
 • Økonomisjef Svanhild A. Lande 
 • Kommunalsjef Arnulf Ingerøyen 
 • Konstituert kommunalsjef Jorunn Sandhell 
 • Personalsjef Line Kristoffersen 
 • Fungerende ordfører Pål K. Gabrielsen 
 • Fungerende varaordfører Lena N. Bergeng
 • Beredskapsleder Eivind Gade-Lundlie
 • Koordinator Kjerstin Møllebakken
 • Formannskapssekretær Siv M. Wollmann (referent)

 

Fast agenda:

 1. Informasjon fra kommuneoverlege
  • 57 tester i Kaisvingen, 73 på drop-in. På Storskog 180 tester av 204 passeringer.
  • Det er planlagt bemanning for påsken, må muligens oppbemanne drop-in ytterligere.
  • 0 smittede pr. idag. Ingen smittede i lokalsamfunnet siden januar. Ingen smittede over Storskog de to siste ukene.
  • 2 i karantene
  • fTISK ift. mutert virus – kan i løpet av 1 døgn havne i en situasjon med flere hundre i karantene. Vi må endre og oppgradere planverk for å ta høyde for dette (restrukturering og ansvarsplassering). Arbeidet påbegynnes denne uka. Eks.: 110-sentralen er samlokalisert – nærkontakter er i samme rom, men enhetene er i hver sine rom. Ved fTISK vil samtlige være nærkontakter.
  • Vi må ha en plan for hjemmekontor – tanken bak dette er å redusere antallet mennesker som treffer hverandre i hverdagen – og å ha en frisk arbeidsstyrke hvis noen blir syke.
  • Sjøfolk som egentlig skal ut samme dag, men som blir i havna. Disse skal på karantenehotell, og dette følges opp.
 2. Informasjon fra rådmannen
  • Har fått brev fra Hdir om at vi må beholde teststasjon Storskog over sommeren, så vi må planlegge for driften av denne. De ansatte har arbeidsavtale til 1. juli.
  • Karantenehotellet – vi har avtale ut mars med mulighet for forlengelse ut april (60 rom i mars og 30 i april). Det gjøres ny vurdering av TISK-gruppa denne uka.
  • Røde regioner – hvordan skal besøkende fra disse regionene opptre når de kommer hit? Anbefaling om at alle som har vært utenfor kommunen tester seg – vi er godt dekket opp ift. drop-in-tilbudet. Utover dette, ordinære smitteverntiltak. Vi lager en kampanje på dette før påske.
 3. Informasjon fra kommunalsjef for helse, omsorg og velferd
  • Viktig at ledere gis verktøy/info om hva kontinuitetsplanlegging innebærer.
  • Smittekohort – har vedtak ut juni, så vi må vurdere om dette skal forlenges.
 4. Informasjon fra kommunalsjef oppvekst
  • Minne lederne på viktigheten av å ha god beredskap; barnehagene er nok mer sårbare ift. personell enn skolene.
 5. Informasjon fra beredskapsleder
  • Kontinuitetsplanlegging for egen enhet er enhetslederes ansvar – ikke en oppgave for TISK-gruppa. Rådmannen ber gruppa formulere noe om hvilket nivå det skal planlegges for, som kan videreformidles til enhetsledere.
  • Grensepasseringssted på Storskog: De reisende som skal testes har behov for venteareal – de venter i dag i bilene, men det er ikke toalettfasiliteter tilgjengelig for disse. De får ikke benytte politiets toaletter på grensepasseringsstedet, og politiets avdelingsleder på Storskog har i epost forventninger om at kommunen skal løse dette. Dette er reisende – og anses i utgangspunktet ikke som en kommunal oppgave. Beredskapsleder videresender korrespondansen til rådmannen, for vurdering.
  • 135 sjøfolk oppholder seg i dag i havna. Oppfølgingsdiskusjon med DSB om testing av mannskap om bord på skip.
  • Statsforvalterens situasjonsrapport: Lave smittetall i fylket, med unntak av de kommunene som har hatt smitteutbrudd.19.967 personer – 8,2 % av befolkninga i fylket er vaksinert. Skal ha møte med grensekommunene før påske om status. Behov for kartlegging av opprettelse av flere karantenehotell jfr. endring av Covid19-forskriften. Status for utbruddet i Tromsø, Harstad og Måsøy.
 6. Informasjon fra koordinator
  • Har vaksinert ca. 1.400 personer – er i mål med ca. 470-480 på andre dose. Har fått mer av Pfizer-vaksinen. Får 174 doser neste uke, og må innkalle de som skal motta disse dosene; korte frister.
  • Var på kompetansesenteret i går og hadde møte med brukerne der – 40-45 fremmedspråklige som fikk info om vaksine, hvordan melde seg i Helseboka osv. – godt mottatt.
  • AstraZeneca-vaksinen undersøkes videre ift. mulige alvorlige bivirkninger. Har satt 200 doser av denne vaksinen lokalt – gitt til helsepersonell. Har hatt vanlige bivirkninger her.
 7. Informasjon fra kontorsjef
  • Ukesinformasjon legges ut på nett nå.