Møtetidspunkt:    Fra kl. 12:00 til kl. 12:40

Møtested:              Møterom Garsjøen

Tilstede:

 • Fungerende kommuneoverlege Espen Kvammen Rafaelsen (på Skype)
 • Kommuneoverlege Mona Søndenå (på Skype)
 • Rådmann Nina B. Øvergaard
 • Kommunalsjef Elisabeth Larsen (på Skype)
 • Arnulf Ingerøyen (på Skype)
 • Personalsjef Line Kristoffersen (på Skype)
 • Kommunalsjef Håvard Lund
 • Økonomisjef Svanhild Apeland Lande (referent)

 

Fast agenda:

 1. Informasjon fra kommuneoverlegen
 • Antall smittede er 2. Antall testede er 164. God testkapasitet. Følger retningslinjer for testing.
 • Det er utarbeidet prosedyre for smittesporing.
 • Møte i dag med sykehuset, klinikksjef Rita Jørgensen og samhandlingsleder Kristin Pedersen, Nyttig møte, mye er avklart i forhold til kapasitet og løsninger.
 • Planlagt mottak for pasienter utenfor sykehuset, smittevernoverlegen er involvert.
 • Det kommer skriv fra helsesforetaket om deres planer, det gir grunnlag for videre planer i SVK.
 • Vi fastholder kommunens scenarioplanlegging til tross for mye usikkerhet. Lager beredskapsplan i henhold til dette. Må definere forskjellige behov slik at det samsvarer med løsninger på sykehuset.
 • Hurtigtester for covid 19 er foreløpig ikke godkjent av folkehelseinstituettet.
 • Nytt møte med sykehuset mandag kl 1330.
 • Sykehuset har hele Øst-Finnmark som nedslagsfelt, og man ønsker fra kriseledelsen å vite om det er innspill fra de andre kommunene. Spørsmålet følges opp i møte senere i dag.
 • Daglige statusmøte på Kirkenes Legesenter. Gode rutiner for smittevern ved legekontoret i dag.

 

 1. Informasjon fra rådmann
 • Vedtak etter § 4-1 i smittevernloven. Vi fastholder vedtaket frem til neste mandag. Forlengelse skal evt. foretas skriftlig av kommunestyret. Dette er diskutert med kommuneoverlegen.
 • Det skal gjennomføres et møte mellom kommuner i Øst-Finnmark og sykehuset i dag kl 1530. Lokalfaglig samhandlingsorgan. Elisabeth, Jorunn og Anja deltar i dette møtet. Legene deltar ikke. Ved behov kan Espen delta.
 • Plan for dagens beredskapsråd. Arnulf er fritatt. Rådmann ønsker at legene redegjør for karantenereglene. Gjennomgå veilederen som også åpner for lokale karanteneregler.Gjennomgå forskriften i forhold til kritisk personell. Ønsker informsjon fra politiet vedrørende grenseforhold.  For øvrig generell informasjon.

 

 1. Informasjon fra kommunalsjef helse, omsorg og velferd
 • Ingenting nytt
 • Det skal ikke være lavdrift i enheten gjennom påska. Man fordeler beredskapsansvar mellom lederne. Kompenserer ut fra dette i henhold til avtale.

 

 1. Informasjon fra kommunalsjef oppvekst
 • Vurderer påskeåpne barnehager og skoler. Dette gjelder både ukedager og alle dager i påska. Tiltaket vil medføre en del utfordringer.
  • Kommuneoverlege ser per i dag ikke økt syklighet som skal medføre behov for økt bemanning i skole og barnehage. Bør vurdere behovet for sfo og barnehageplass med sykehuset. Få vanlige pasienter på sykehuset.
  • Konkluderer med: Åpent på skole og barnehage på mandag, tirsdag og onsdag, men stengt de andre dagene i påske dersom det ikke oppstår vesentlige endringer i smittesituasjonen. Avklarer behov på sykehuset i møtet i dag.
 • Det anses ikke nødvendig med døgnberedskap for enhetsledere gjennom påsken.

 

 1. Informasjon fra kommunalsjef tekniske tjenester
 • Ordinær drift går som normalt.
 • Det er innmeldt behov for lokaler for produksjon for smittevernutstyr lokalt. Det undersøkes muligheter.

 

 1. Informasjon fra personalsjef
 • Karanteneoversikt: 8 stk, 1 i oppvekst og 7 i helse, omsorg og velferd.
 • Vurdering av beredskapsvakt for enhetsledere gjennom påsken. Enhetslederne vurderer behovet og avklarer med sin kommunalsjef.
 • Det er utarbeidet og drøftet avtale med de tillitsvalgte vedrørende godtgjørelse for ledere som har beredskap.
 1. Informasjon fra økonomisjef
 • Ingenting nytt.