Møtetidspunkt:    Fra kl. 12:00 til kl. 12:35

Møtested:              Møterom Garsjøen

Tilstede:

 • Fungerende kommuneoverlege Espen Kvammen Rafaelsen (på Skype)
 • Rådmann Nina B. Øvergaard
 • Kontorsjef Magnus Mæland
 • Kommunalsjef Elisabeth Larsen (på Skype)
 • Skolefaglig rådgiver Michael Berstad (på Skype)
 • Personalsjef Line Kristoffersen (på Skype)
 • Kommunalsjef Håvard Lund
 • Ordfører Rune Rafaelsen (på Skype)
 • Varaordfører Pål K. Gabrielsen (på Skype)
 • Formannskapssekretær Siv M. Wollmann (referent)

 

Fast agenda:

 1. Informasjon fra kommuneoverlegen
  • Fortsatt kun 2 smittede
  • 3-5 prøvetakinger pr. dag
  • Det arbeides fortsatt med bemanning av legevaktsordningen ved brakka på sykehuset
  • Hva med svekket luftambulanseberedskap/beholde Bell-helikopteret ifht. ivaretakelse av pasienter i kommunal regi etter hvert? Ordføreren har varslet dette til leder av regionrådet.
 2. Informasjon fra rådmannen
  • Formannskaps- og kommunestyremøtene i april er utsatt til h.h.v. 20.04. og 22.04. og det planlegges å gjennomføre møtene på ordinær måte, d.v.s. fysiske møter.
 3. Informasjon fra kommunalsjef for helse, omsorg og velferd         
  • Jobber videre med planlagt beredskap, bl.a. evt. flytting av brukere ved behov.
 4. Informasjon fra kommunalsjef oppvekst
  • Har hatt fagnettverk 31. mars. Flere ansatte er innkalt til HV-øvelse, og dette er krevende og en belastning for undervisningssituasjonen. Ansatte som er innkalt, skal ha fått et brev som de skal levere sin overordnede ifht. om de er kritisk personell o.l. og kan i samråd med overordnet søke om fritak, som vil bli individuelt vurdert av HV. Kommunalsjefen tar kontakt med rektorer om dette, og disse igjen må kontakte sine ansatte som er innkalt til øvelse.
  • Har hatt møte med fylkesmannen i fbm. kunnskapsgrunnlaget, 2 kommuner er intervjuet, og vi har gitt våre tilbakemeldinger om ordningen. Vi har fått positive tilbakemeldinger fra fylkesmannen ifht. både rutiner, undervisning og #svksammen
  • 8. april vil vi få beskjed fra regjeringen om når skolene skal åpnes – vi innkaller rektorene inn til møte i påskeferien ifht. dersom skoler helt eller delvis skal åpnes uka etter påske. Vi kan lage eks. en 3-dagers plan for hjemmeundervisning før vi åpner, men vet foreløpig ikke om det kommer nasjonale retningslinjer, og avventer.
 5. Informasjon fra kommunalsjef tekniske tjenester
  • Jobber med å få plan for vedlikeholdstiltak som kan iverksettes.
 6. Informasjon fra personalsjef
  • Karanteneoversikt: 8 ansatte, 7 i helse, omsorg og velferd og 1 i kultur/oppvekst
  • Mange spørsmål til personalsjefen om karantene nå.
 7. Informasjon fra økonomisjef
  • Tiltakspakke fra regjeringen i går: Skal få dekket skattesvikt, merutgifter og inntektsbortfall. 3,75 milliarder er fordelt mellom kommunene: 6,9 millioner til SVK. Videre informasjon skjønnsmidler og øremerkede formål.
  • Kommunene er anmodet om å lage aktivitetsfremmende tiltakspakke, og dette er vi i gang med, jfr. plan for vedlikeholdstiltak.
  • Kommunalbanken har satt ned renta.
  • Sak til politisk behandling – virkemidler for næringslivet – er under utarbeidelse
  • Smittevernutstyr – henvendelse fra Kjerstin M. ifht. leveranser.
  • Forsinkelsesrente – arbeidsgiveravgift som ikke er betalt i tide: Dette må vi komme tilbake til når vi vet hvilke muligheter som finnes.
 8. Informasjon fra kontorsjef
  • Større mediatrykk
  • Jobber med bestillingen fra i går ifht. lærere
  • Annonse i avisen for å nå eldre (bestilling fra politisk ledelse) er foreløpig ikke utført, men skal bestilles nå. Ordfører ønsker at leder av eldrerådet tas med på utformingen av dette.