Kommunal planstrategi har til hensikt å beskrive hvilke strategiske valg som skal prioriteres de neste fire årene. Kommunal planstrategi er ikke en plan, og dermed ikke en arena for å vedta mål og strategier, men en drøfting av utviklingstrekk og utfordringer i kommunen som skal danne grunnlag for å vurdere og prioritere planbehovet i kommunestyreperioden. Planstrategien bør være tydelig på utfordringer, men kritisk til planbehovet. Planstrategien skal ikke inneholde mål og tiltak for kommunen, men peke ut hvilken retning kommunen skal gå i.

 

Kommunal planstrategi tar utgangspunkt i samfunnsutviklingen. Utviklingstrekk og utfordringer gjenspeiles blant annet av befolkningssammensetning, levekår, folkehelse, næringsliv, sysselsetting, boligutvikling, miljø og infrastruktur. Planbehovet i planstrategien skal reflektere de utfordringene kommunen står overfor og det er gjennom planene at mål og strategier skal gi grunnlag for de tiltak og handlinger som utføres for å nå kommunens overordnede mål.

 

Planstrategien (med vedlegg) kan leses her:

Kommunal planstrategi 2020-2023.pdf

VEDLEGG 1 Evaluering av kommunal planstrategi 2016-2019.pdf