Vår ref.:

Saksnr.: 20/926/1

Dato:

16.03.2020

 

Saksbehandler:

Lene Nilsen Holte

Telefonnr.:

 789 77 558

Epostadresse saksbehandler:

lene.holte@sor-varanger.kommune.no

 

 

NOTAT:

 

Sør-Varanger samfunnet står foran en tid med store prøvelser. For å hindre spredning av smitte av koronavirus i vårt samfunn har kommuneoverlege og rådmann vedtatt en rekke tiltak, i tillegg til tiltakene som er innført fra regjeringen.

 

Det er stor forståelse for at tiden vi står i nå er både vanskelig og krevende, og som vil kreve det ytterste av både dere som brukere, pårørende og vårt helsepersonell. Det gjøres fortløpende vurderinger i forhold til utøvelse av de ulike tjenester opp mot risiko for smittespredning, men også i forhold til å ivaretakelse av egen helse for brukerne av tjenestene i dag.

 

Her vil du finne informasjon om hva som gjelder for de ulike kommunale tjenestene.

 

 

Saksbehandling og støttekontakt.

Saksbehandlingstiden vil øke på søknader om tjenester. Søknader om livsnødvendige tjenester vil bli prioritert.

 

Alle støttekontaktoppdrag er midlertidige stoppet med virkning så lenge skolene er stengt. Ta kontakt på e-post kff@svk.no om du har spørmål. Ikke send personopplysninger på e-post.

 

 

Fysioterapi-, og ergoterapitjenesten

Fysioterapi- og ergoterapitjenesten prioriterer oppgaver som er knyttet mot akutt rehabilitering.

 

 

Psykisk helse og rus

Psykisk helse og rustjenesten opprettholder dagens drift, men fysiske møter erstattes med telefon- og videomøter i den grad det er mulig.

Helsestasjonen

Helsestasjonen er i denne perioden underlagt kommuneoverlegen, og gjør oppgaver i samarbeid med legetjenesten. For mer informasjon om avtaler som allerede er inngått ta kontakt med helsestasjonen per telefon.

 

Hjemmebasert omsorg – praktisk bistand og hjemmesykepleie.

Tjenester forløper som normalt pr. dags dato. Det gjøres fortløpende vurderinger ut fra situasjonsbildet om enkelte tilbud må reduseres.

 

Det er innført streng adgangskontroll og reduksjon av besøkende på omsorgsboliger med heldøgnsbemanning. Dette for å forebygge for spredning av koronasmitte, og for å beskytte brukerne på omsorgsboligene i størst mulig grad.

 

 

Kilden og Utsikten dagenter.

Kilden og Utsikten dagsenter har stengt i uke 12. Det vil gjøres videre vurdering i slutten av uken om dagsentrene fortsatt skal ha videre stengt. Dette er et tiltak for å beskytte brukere på dagtilbudene, men også brukere på Eldresenteret og Wesselborgen, for spredning av smitte med koronavirus. Vi må ta i bruk alle virkemidler vi kan for å hindre spredning av dette viruset, og for å beskytte de svakeste i vårt samfunn.

 

Brukere som ikke får tilbud på dagsenter vil bli fulgt opp av hjemmebasert omsorg. Ansatte på dagsentrene er overført til hjemmebasert omsorg i perioden og vil bistå i oppfølging av de brukerne som trenger det hjemme.

 

 

Tjenesten for funksjonshemmede.

Tjenester forløper som normalt med unntak dagaktivitets- og avlastningstilbud ved Villa aktiv og Gartnerjordet som er stengt så lenge som skolene er stengt. Stengningen gjøres for å begrense en eventuell smittespredning da lokalene er for små for å holde nødvendig avstand, og enkelte i brukere er i risikogruppe. Avdelingsleder for tilbudet som holder stengt er i direkte kontakt med de berørte for fortløpende informasjon og bistand.

 

 

Sykehjem.

Tjenester ved sykehjem forløper tilnærmet som normalt. Det er innført streng adgangskontroll og reduksjon av besøk for å hindre spredning av smitte med koronavirus. Brukerne på sykehjem er i en særlig utsatt gruppe, og må beskyttes mot smitte så langt det er mulig. I tillegg er felles aktiviteter både innad på huset og med frivillige stoppet inntil videre.

Det er satt i verk tiltak for å kunne åpne en smitteavdeling på Prestøyhjemmet på kort varsel dersom det blir behov for det. Dersom det blir smitte blant sykehjemspasienter flyttes dem til denne avdelingen.

 

 

 

Ledelsen for helse, omsorg og velferd vurdere fortløpende endringer opp mot situasjonen som til enhver tid er i kommunen. Det kan bli endringer på kort varsel, noe som vil bli kommunisert ut. Følg med på kommunens hjemmeside for til enhver tid oppdatert informasjon.

 

 

Lene Nilsen Holte

Enhetsleder