Vi har mottatt 92 søknader til hovedopptaket 2021 / 2022

(116 søknader i 2020, 96 søknader i 2019, 105 søknader i 2018, 77 søknader i 2017, 75 søknader i 2016, 107 søknader i 2015).

 

Antall søkere med 1. prioritets barnehage:

 

Nr

Barnehage

Antall søkere 2021

Antall søkere 2020

 

1

Bugøynes

0

0

2

Hesseng

17

21

3

Jakobsnes

0

1

4

Kirkenes

19

20

5

Knausen

4

11

6

Pasvik

2

3

7

Prestøya

7

9

8

Rallaren

7

6

9

Sandnes

5

13

10

Skytterhusfjellet

16

17

11

Bjørnehiet

Familiebarnehage

4

4

12

Villaveien

11

11

 

 

Til sammen

 

92

 

116

 

 

Alder på barna:

 

 1 født 2016

 0 født 2017

 4 født 2018

10 født 2019

74 født 2020

  3 født 2021

 

Sør-Varanger har 10 kommunale barnehager, 1 privat barnehage og 1 privat familiebarnehage, les mer her

NB! I påvente av at ny Kirkenes barnehage skal bygges er denne barnehagen flyttet til lokalene i gamle Einerveien barnehage, Einerveien 2a på Prestøya, 9900 Kirkenes og Hesseng flerbrukssenter på Hesseng.

Viser til Lov om barnehager:

 

Lov om barnehager (barnehageloven) - Lovdata

§ 16.Rett til plass i barnehage

Barn som fyller ett år senest innen utgangen av august det året det søkes om barnehageplass, har etter søknad rett til å få plass i barnehage fra august i samsvar med denne loven med forskrifter.

Barn som fyller ett år i september, oktober eller november det året det søkes om barnehageplass, har etter søknad rett til å få plass i barnehage innen utgangen av den måneden barnet fyller ett år i samsvar med denne loven med forskrifter.

Barnet har rett til plass i barnehage i den kommunen der det er bosatt.

Søknadsfrist til opptaket fastsettes av kommunen.

 

Alle godkjente barnehager i kommunen skal samarbeide om opptak av barn. Kommunen skal legge til rette for en samordnet opptaksprosess, der det tas hensyn til barnehagenes mangfold og egenart. Brukernes ønsker og behov skal tillegges stor vekt ved selve opptaket. Ved en samordnet opptaksprosess skal likebehandling av barn og likebehandling av kommunale og private barnehager sikres.

§ 17.Samordnet opptaksprosess i kommunen

Forvaltningsloven kapittel IV til VI gjelder ikke for opptak i barnehage. Departementet kan gi forskrift om behandling av søknader om opptak i barnehage.

§ 18.Prioritet ved opptak

Barn med nedsatt funksjonsevne har rett til prioritet ved opptak i barnehage. Det skal foretas en sakkyndig vurdering for å vurdere om barnet har nedsatt funksjonsevne.

Barn som det er fattet vedtak om etter barnevernloven §§ 4-12 og 4-4 annet og fjerde ledd, har rett til prioritet ved opptak i barnehage.

Kommunen har ansvaret for at barn med rett til prioritet får plass i barnehage.

 

Barn som fyller 1 år etter 30.11.21 har ikke rett til plass før august året etter at de fyller ett år.

Viser til vedtekter for Sør-Varanger kommunale barnehager, § 6.2 Ledige plasser utenom hovedopptaket:

Barn som ikke kommer innunder retten til barnehageplass og nye søkere i løpet av året står på søkerliste. Plasser som blir ledig i løpet av barnehageåret tildeles fortløpende etter søkerliste i tråd med kriterier for opptak.

 Se vedtekter for Sør-Varanger kommunale barnehager § 6, Opptak av barn.

Private barnehager har egne vedtekter.