Bestemmelser for fartøy som anløper havn i Sør-Varanger:

 

Koronapandemien påvirker for øyeblikket samfunnet i stor grad. Det er viktig å være oppmerksom på at havnene er åpen. Skip kan anløpe, og godstrafikken kan fortsette som før. Tiltakene som er iverksatt er i hovedsak rettet mot persontrafikk, som da kan gi restriksjoner for bevegelsesfrihet for personell på fartøy. De nasjonale tiltakene åpner for at personer som skal ivareta grunnleggende transportbehov for samfunnet slik som skipsfart og annen godstransport, ivareta produksjon av olje og gass på norsk sokkel, og ivareta at skip kan anløpe havn for  lasting / lossing av varer og forsyninger, skal kunne gjøre det mest mulig uhindret.

 

Ved anløp og opphold i havn i Sør-Varanger gjelder kommuneoverlegens vedtak om restriksjoner knyttet til anløp av cruiseskip og alle andre skip som ankommer Sør-Varanger kommune gjeldende fra 13.03.2020 (se vedlegg) og generelle smitteverntiltak datert 15. 03.2020 (se https://www.svk.no/koronavirus-covid-19.524948.no.html). Tiltakene innebærer at passasjerer og mannskap ikke har lov til å komme i land. Forbudet gjelder likevel ikke passasjerer og mannskap som har Kirkenes havn som sluttdestinasjon eller avstigningsplass, for passasjerer som har legetime eller skal til sykehus eller er akutt syk. Disse unntakene gjør det mulig å foreta av- og påmønstring av mannskaper, og gjennomføre nødvendig service om bord.

 

Politiet i Finnmark har innført landlovnekt datert 16.03.2020, se vedlegg. Politiet har den 18.03.2020 informert om hvorledes politimesteren i Finnmark praktiserer bestemmelsene som er vedtatt i forhold til smittevern, og har i tillegg utdypet dette i brev datert 24.03.2020. Politiet presiserer at av- og påmønstring vil være tillatt. Ved på- og avmønstring skal agent ordne med transport, og denne skal vises til politiet i vedkommende havn. Rutiner for dokumentbehandling avtales med Politiet direkte. Landlovsnekt gjelder fortsatt i hele distriktet. Å nekte landlov er først og fremst ment å hindre at utenlandske sjømenn som ankommer Norge skal vandre fritt rundt som potensielle smittebærere, mens befolkningen kan være pålagt restriksjoner som reduserer bevegelsesfriheten. Politiet vil tillate at mannskap kan bevege seg på kaiområdet for å utføre absolutt nødvendige operasjoner i forbindelse med utførelse av lasting, lossing og andre oppgaver som er helt nødvendig for skipets drift og sikkerhet. Politiet ønsker at mannskap som ikke er absolutt nødvendig på skipet, avmønstrer og reiser hjem.

 

Basert på disse bestemmelsene anbefaler Kirkenes havn KF at følgende rutiner for av- og påmønstring, servicepersonells adgang til fartøy benyttes:

Mannskap som mønstrer av i Norge:

En viktig brikke i arbeidet med at skip skal seile, er å legge til rette for å kunne gjennomføre mannskapsskifter på skip så langt det kan forenes med smitteverntiltakene.

Det forutsettes at mannskaper som mønstrer av, reiser direkte fra fartøy til nærmeste grensepasseringssted. Agenter/rederier skal i tilfelle forsinkelser i transport, i påvente av utreise, sørge for å etablere lokale karantenelokasjoner for mannskap uten bopel i Norge. Når transport er bekreftet og det er tid for utreise, gjennomfører rederiet etablerte rutiner for å få aktuelt mannskap ut av landet. Mannskap eller andre om bord som ikke har vært i kontakt med personer utenfor skipet, som mønstrer av etter minst 14 dager om bord og ikke har sykdomssymptomer, kan anses som smittefrie og trenger ikke karantene.

Mannskap som skal mønstre på i Norge:

For å sørge for at mannskapet kommer om bord med minst mulig risiko for smitte, må rederi og lokal agent ivareta god planlegging og gode risikovurderinger. Mannskaper som mønstrer på skal reise direkte fra grensepasseringssted til fartøyet. Agenter/rederier skal i tilfelle forsinkelser, i påvente av ombordstigning på fartøyet, sørge for å etablere lokale karantenelokasjoner for mannskapet. Når ombordstigning er bekreftet, gjennomfører rederiet etablerte rutiner for å få aktuelt mannskap om bord på fartøyet.

Service om bord på fartøy:

 

Servicepersonell vil kunne gjøre arbeid om bord i fartøy. Arbeidet om bord kan kun utføres dersom det ikke  er til hinder for å opprettholde reglene for karantene. Det vil si at arbeid om bord på båten kan gjennomføres dersom den som utfører arbeidet:

  1. Ikke selv har luftveisinfeksjon
  2. Ikke er underlagt karantene av annen årsak.
  3. Kan utføre sitt arbeid uten å være i nærkontakt med mannskapet som er om bord
  4. Kan komme seg til arbeidsstedet på båten uten at man da må transporteres via/oppholde seg i områder hvor det karantenerte mannskap befinner seg.  

 

Nærkontakt defineres av folkehelseinstituttet på følgende vis:

  • Direkte fysisk kontakt (for eksempel håndhilsning)
  • Kontakt med spytt (For eksempel blitt hostet direkte på)
  • Kontakt ansikt til ansikt, under 2 meter i mer enn 15 minutter
  • Opphold i et avgrenset miljø (f.eks. klasserom, møterom, venterom eller lignende) i mer enn 15 minutt og på mindre enn 2 meters avstand.

 

Alle naturlige kontaktflater som den ansatte som skal utføre arbeidet kan komme i kontakt med om bord på skipet, må vaskes grundig før den som ankommer båten kan starte sitt arbeid.  

 

Skipsmannskaper adgang til gå i land på kommunale kaier (praktisering av landlovnekt):

 

Kommuneoverlegens restriksjoner om at passasjerer og mannskap ikke har lov til å komme i land gjelder. Det samme gjør Politiets landlovnekt. I de tilfeller det likevel er absolutt nødvendige at skipsmannskaper deltar i operasjoner i forbindelse med utførelse av lasting, lossing og andre oppgaver som er helt nødvendig for skipets drift og sikkerhet, kan skipsmannskap gis tillatelse til bevege seg på kaiområdet. På kommunale kaier skal slik virksomhet avklares med Kirkenes havn KF før arbeidet iverksettes.

 

Det forventes god planlegging og gode risikovurderinger fra den som utfører arbeidet, rederiet, skipsfører og lokal agents side, for å sørge for at servicepersonell og mannskapet utsettes for minst mulig risiko for smitte. Involverte aktører må sammen etablere gode rutiner for å få opprettholde smitteverntiltakene. Dersom arbeidet kan gjennomføres på forsvarlig måte jamfør ovenstående råd, vil smittevernmessige hensyn ikke være til hinder for gjennomføring av arbeidet. 

 

Vi nevner at det er uklart hvordan situasjonen utvikler seg, og den endrer seg raskt. Virkningen av innførte smitteverntiltak må fortløpende vurderes og veies mot viktige samfunns- og næringsinteresser som berøres av tiltakene. Smitteverntiltakene vil kunne bli gjenstand for hurtige endringer og tilpasninger.

 

Kirkenes havn KF viser for øvrig til informasjon som framkommer på nettsidene til:

 

Sør-Varanger kommune:              https://www.svk.no/

Kystverket:                                   https://kystverket.no/

Sjøfartsdirektoratet:                     https://www.sdir.no/

Politiet:                                        https://www.politiet.no/