I forkant av konstituering av nytt Kommunestyre høsten 2023, er det nødvendig å gjennomføre en prosess vedrørende den politiske organiseringen i kommunen.
Bakgrunnen for behovet er nye regler i Lov om kommuner og fylkeskommuner (kommuneloven), som blant annet medfører at de to politiske rådene «Klimarådet» og «Samisk Råd» må omorganiseres. I tillegg er det ønskelig å få innspill til hvordan den politiske organiseringen bør være, og hvorvidt dagens organisering fungerer.

Formålet med denne høringen er derfor å avklare om den nåværende modellen for saksbehandling i politiske organer er det som er ønskelig og forholdsmessig.
Sør-Varanger kommune har siden 1995 hatt en to-trinns modell for saksbehandling i politiske organer, og en «formannskapsmodell». To-trinns modellen medfører at alle saker som underlegges politisk behandling skal ha vært behandlet av et annet utvalg før det vedtas i kommunestyret.

I Sør-Varanger kommune har man endret litt på dette i form av at det ikke er alle saker som nå behandles etter denne modellen. Blant annet behandles søknader om dispensasjon etter motorferdselloven med forskrift av «Dispensasjonsutvalget», og slike saker behandles ikke i kommunestyret. Et spørsmål er dermed om dette fungerer i praksis, eller om det ønskes endringer. Sør-Varanger kommune ønsker derfor innspill på hvorvidt man skal ha to-trinns modell i Sør-Varanger, eller om man skal ha ett-trinns modell ved at saker avgjøres i utvalgene med mindre noe annet følger av lov.

Det ønskes en åpen debatt rundt dette, og det inviteres derfor til å gi innspill. Frist for å gi innspill er 31. oktober 2023. Det bes om at innspill sendes til postmottak@svk.no og merkes med saksnummer: 23/2753.