Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Hjemmesykepleie

Hjemmesykepleie er helsehjelp som gis hjemme hos pasienten. Du må søke kommunen om hjemmesykepleie.

Generelt

Hjemmesykepleien gir pleie og omsorg til syke og funksjonshemmede i eget hjem. Tjenesten kan for eksempel omfatte sårbehandling, personlig stell og medikamenthåndtering. 

Beskrivelse

Beskrivelse

 • Oppfølging og observasjon av medikamentell behandling

 • Administrering av medisiner

 • Observasjon av sykdomsutvikling og pleie ved sykdom

 • Pleie og omsorg til alvorlig syke og døende

 • Hjelp til personlig hygiene

 • Oppfølging av ernæring og kosthold

 • Råd, veiledning og støttesamtaler

 • Opptrening, opplæring og vedlikehold av ferdigheter

 • Hjelpemiddeltilpasning i samråd med ergoterapeut/fysioterapeut

 • Blodprøvetaking for brukere som har vanskeligheter med å oppsøke legekontor

 • Sårbehandling for brukere som har vanskeligheter med å oppsøke legekontor

Målgruppe


Hjemmesykepleie er et tilbud til personer som på grunn av sykdom, funksjonshemming eller alderdom har behov for pleie og omsorg i eget hjem. Tjenesten gis etter en individuell vurdering av den enkeltes behov.

Kriterier/vilkår

 • Sykdom, skade eller funksjonshemming som gjør at en ikke kan klare seg uten hjelp fra helsepersonell hjemme.

 • Andre hjelpetiltak er ikke tilstrekkelig/ forsvarlig

 • Hvis behovet for hjelp er over 12 timer hjemmesykepleie per døgn skal innleggelse i institusjon vurderes

 • Klarer ikke å komme seg til legesenter eller sykehus ved egen hjelp for å få hjelp til for eksempel blodprøvetaking, injeksjoner, sårstell ol.

 • Det er ditt behov som avgjør om du vil kunne motta tjenesten.

Pris for tjenesten

Tjenesten er gratis.

Samarbeidspartnere


Tjenesten samarbeider med ulike yrkesgrupper, slik at vi kan gi en best mulig tjeneste. For eksempel fastlege, fysioterapeut, tannlege etc.

Veiledning - hvordan få utført eller motta tjenesten

Du kan kontakte kommunen for å få hjelp til å søke om hjemmesykepleie, eller du kan be andre hjelpe deg hvis du har behov for det. Hvis en annen søker på vegne av deg, må vedkommende ha fullmakt.

Søknadsskjema og hjelp til å fylle ut skjemaet fås ved henvendelse til Servicekontoret tlf 78 97 74 00, Tildelingskontoret for omsorgssaker, eller ansatte i hjemmebasert omsorg. Søknadskjema kan du også finne på kommunens hjemmeside svk.no.

Utfylt søknad sendes til Sør-Varanger kommune, Servicekontoret, Boks 406, 9915 Kirkenes. 

Vedlegg

Du må legge ved fullmakt hvis det er noen som søker for deg.

Saksbehandling

Kommunen skal innhente de opplysningene som er nødvendige for å avgjøre saken. Normalt vil vi komme på hjemmebesøk. Deretter fattes det et vedtak. Vanligvis får du en begrunnelse samtidig med vedtaket. Du får alltid en begrunnelse hvis det kan tenkes at du blir misfornøyd med vedtaket. Hvis begrunnelsen ikke følger med, kan du få den ved å henvende deg til kommunen innen klagefristen for vedtaket utløper.

Det vil bli tatt kontakt og gjort avtale om et hjemmebesøk etter mottatt søknad. Hjemmebesøket danner grunnlaget for en helhetlig og faglig vurdering av søknaden. Saksbehandlingstiden er vanligvis tre uker, og søker får skriftlig svar.

Ved akutt behov for hjelp, blir det iverksatt midlertidige tiltak.

Saksbehandlingstid

Kommunen skal behandle saken så snart som mulig. Hvis saken ikke kan avgjøres innen én måned, skal du ha skriftlig beskjed om grunnen til dette. Du skal samtidig få opplyst når det antas at vedtaket blir fattet.

Klagemulighet

Hvis du er misfornøyd med vedtaket, kan du klage til kommunen innen en frist på tre uker fra du mottok det. Forklar hva du er misfornøyd med og hvorfor du mener vedtaket bør endres. Hvis du trenger veiledning, kan du henvende deg til kommunen. Opprettholder kommunen sin avgjørelse, kan du klage videre til helsetilsynet i fylket.

Du kan også klage på selve utførelsen av tjenesten. Klagen sender du til kommunen eller direkte til tjenesteyteren.

Du kan også klage til statsforvalteren i ditt fylke over uforsvarlig utførelse av tjenesten, utilstrekkelig eller gal informasjon eller brudd på taushetsplikten.
 
Skulle det skje en svært alvorlig hendelse i forbindelse med tjenesten kan du som pårørende eller pasient sende en varsling direkte til Statens helsetilsyn på telefonnummer 474 86 882.

Tjenesten oppdatert: 05.03.2021 16:40