Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Fradeling av eiendom

Ønsker du å dele en tomt eller opprette en festegrunn, må du søke kommunen.

Beskrivelse

Ønsker du å fradele en tomt eller opprette en festegrunn for mer enn ti år, må du søke kommunen om tillatelse.  En slik tillatelse er trinn en i en saksbehandlingsprosess der trinn to består i å avholde en oppmålingsforretning hvor den nye enheten får eget gårds- og bruksnummer (matrikkelnummer).

Søknad om deling må være i tråd med gjeldende plan. Dersom delingen strider mot gjeldende arealplan, må det søkes dispensasjon. Du finner veiledning for dispensasjonssøknad her: veiledningsskjema.

Målgruppe

En deling kan søkes av blant annet:

 • Grunneiere (personer som har grunnbokshjemmel til en eiendom) 
 • Personer som gjennom en rettskraftig dom er kjent som eier til den delen av eiendommen som ønskes fradelt

 

Kriterier/vilkår

Søknad om deling av eiendom må fremmes skriftlig. Følgende vilkår må være oppfylt:

 • Nabovarsling må være foretatt.
 • Tomtedeling må tilfredsstille alle krav til byggetomt i plan- og bygningsloven, slik som krav til strøm, vei, vann og avløp.
 • Dersom det er nødvendig skal det innhentes rettighetserklæring for å sikre adgang til disse.
 • Tiltaket må ikke være i strid med kommuneplanens arealdel eller reguleringsplan.

Se søknadsportalen her.

Brosjyrer, dokumenter,
kart og lignende

Skjema for nabovarsel er tilgjengelig hos Direktoratet for byggkvalitet.

Kart over eiendom kan hentes fra Kommunekart. Kartet skal inneholde være i utskriftsformat med angitt målestokk, nordpil, rutenett og gårds- og bruksnummer. For veiledning se instruksjonsfilmen under.

 

 

Direktoratet for byggkvalitet

Forvaltningsloven
Plan- og bygningsloven
Matrikkellova

Veiledning - hvordan få utført eller motta tjenesten

Ønsker du veiledning i din sak kan du sende en e-post til postmottak@svk.no. Du kan og henvende deg til Servicekontoret på tlf. 78 97 74 00 for å sette opp time hos saksbehandler ved Plan- og utviklingsavdelingen.

Saksbehandling

Kommunen skal innhente de opplysningene som er nødvendige for å avgjøre saken. Deretter fattes det et begrunnet vedtak.

Saksbehandlingstid

Normal saksbehandlingstid er tre uker. Dette forutsetter at søknaden er komplett. Husk at naboene har to uker svarfrist fra mottak av nabovarsel. Ved søknad om dispensasjon gjelder egne frister.

Klagemulighet

Ønsker du å klage på vedtaket er fristen tre uker fra du mottok vedtaket. Vi minner om kravene til klagens utforming jf. Forvaltningslovens § 32 og Plan- og bygningslovens § 1-9.

Hvis du trenger veiledning, kan du henvende deg til kommunen. Klagen sendes til postmottak@svk.no. Opprettholder kommunen sin avgjørelse, blir saken sendt videre til Fylkesmannen i Troms og Finnmark, for endelig avgjørelse.

Annen informasjon

Lover

Se spesielt plan- og bygningsloven

 • §§ 18-1 og 18-2 (Opparbeidelseskrav)
 • § 20-1 (Tiltak som krever søknad og tillatelse)
 • kap. 21 (Krav til innhold og behandling av søknader)
 • kap 26 (Opprettelse og endring av eiendom)
 • §§ 27-1 - 27-4 (Tilknytning til infrastruktur)
 • § 28-7 (Den ubebygde del av tomta. Fellesareal)

Forvaltningsloven
Plan- og bygningsloven
Matrikkellova

Tjenesten oppdatert: 17.02.2021 15:08