Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Fellingstillatelse

 • Generelt om tjenesten

  Beskrivelse

  Retten til å jakte tilhører i utgangspunktet grunneieren. Fellingstillatelse for elg, hjort, rådyr og villrein tildeles godkjente vald (det geografiske området som jakten skal foregå i) uten årlig søknad. For småvilt kreves ikke fellingstillatelse.

  Dåhjort kan jaktes i hele landet uavhengig av minsteareal, kvote eller godkjent vald.

  Grunneieren kan utarbeide en flerårig, maksimalt femårig, bestandsplan for et vald eller et bestandsområde som er godkjent for jakt på elg og/eller hjort, og som disponerer et areal på minimum 20 ganger minstearealet. Kommunen skal godkjenne planen og gir i så fall en samlet fellingstillatelse for hele planperioden. For villrein er det villreinnemnda som godkjenner bestandsplaner. Godkjente villreinvald tildeles fellingstillatelser for hvert enkelt jaktår.

  Målgruppe

  Grunneiere/jaktrettshavere

  Kriterier/vilkår

  Det må foreligge en godkjenning av vald for elg, hjort, rådyr eller villrein for å få fellingstillatelse. Kommunen/villreinnemnda fastsetter minstearealet som er det areal som grunneier må disponere for å få fellingstillatelse for ett dyr.

  Samarbeidspartnere

  FEFO

  Pris for tjenesten

  Det er ikke fellingsavgift for rådyr. Kommunen fastsetter fellingsavgift for elg og hjort, og Miljødirektoratet fastsetter fellingsavgift for villrein.

  Lover

  Viltloven § 16 og § 40 andre avsnitt

 • Lover og forskrifter
 • Skjema

  Veiledning - hvordan få utført eller motta tjenesten

  Godkjente vald trenger ikke å søke om fellingstillatelse. Kommunen (eller villreinnemnda) utsteder en årlig fellingstillatelse og sender den til valdansvarlig representant. Foreligger det en godkjent bestandsplan, utstedes alle fellingstillatelser første året for hele bestandsplanperioden. Dette gjelder ikke for villrein, der fellingstillatelse uansett utstedes for hvert enkelt jaktår.

 • Saksbehandling

  Klagemulighet

  Du kan klage på antall dyr du har fått fellingstillatelse for (og det tellende arealet som ligger til grunn for dette) innen en frist på tre uker fra du mottok tillatelsen. Klagen sender du til den instansen som har fattet vedtaket. I klagen skal du angi hva du ønsker endret i vedtaket og begrunne dette. Kommunen/villreinnemnda vil kunne gi deg veiledning.

  Klageinstans er Fylkesmannen for vedtak gjort av kommunen og Miljødirektoratet for vedtak gjort av villreinnemnda. Før klagen sendes dit, skal den instansen som fattet vedtaket, vurdere om det er grunn til å endre det. Hvis du ikke gis fullt medhold, vil saken gå videre til klageinstansen.

 • Kontaktinformasjon
 • Andre opplysninger

  Tjenesten oppdatert: 14.03.2019 10:51

Språk Norsk - NorwegianSpråk Sami - Samisk