Klimarådet er et rådgivende organ for kommunestyret, som bl.a. skal bidra til kunnskapsutvikling og -utveksling, diskusjon og inspirasjon på klimaområdet. Rådet skal jobbe utadrettet i forhold til næringsliv, lokale organisasjoner og befolkning, og også innad i kommuneorganisasjonen. 

Rådet skal bestå av 7 representanter, og det er ingen krav til spesiell kompetanse for å delta - utover interesse for feltet. Du må også aktivt samtykke til å velges for denne perioden.

Lag og foreninger: Foreslå både faste og vararepresentanter innen fristen - 26. mars. Send inn forslag her