Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden
Planbeskrivelse

Planbeskrivelse Kirsti Hansen

Kunngjøring

Detaljregulering for Rådhuplassen 1 i Kirkens sentrum. Utlagt til offentlig ettersyn.

I medhold av Plan- og bygningslovens § 12-10 har Utvalg for Plan og Samferdsel i Sør-Varanger Kommune i møte 19.09.13, saknr 071/13, vedtatt å legge følgende planforslag ut til offentlig ettersyn;

 

- Detaljregulering for Rådhusplassen 1.

I henhold til Plan- og bygningsloven § 12-5 er området foreslått regulert til:

 

- Bebyggelse og anlegg (Pbl. §12-5, 1. ledd nr.1)

Forretning/ Kontor (F/K) 1

Bolig/ Forretning/ Kontor (B/F/K) 1-3

Kombinert 1: Bolig/ Forretning/ Kontor/ Hotell/ Institusjon: Kulturhus, Undervisning, Omsorgsbolig

Kombinert 2: Bolig/ Forretning/ Kontor/ Industri

Øvrige kommunaltekniske anlegg

- Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur (Pbl. §12-5, 1. ledd nr.2)

Kjøreveg

Torg

Gatetun

Fortau

Gårdsplass

Havneområde i sjø

Parkeringsanlegg

- Grønnstruktur (Pbl. §12-5, 1. ledd nr. 3)

Park

 

 

Plandokumentene er lagt ut for offentlig ettersyn på kommunens hjemmesider (www.svk.no) og ved servicekontoret på Rådhuset, i tidsrommet 03.10.13 – 16.11.13. Det er i dette tidsrommet anledning til å komme med innspill/merknader til planforslaget.

 

Evt. innspill/merknader sendes kommunens postmottak per e-post:

postmottak@svk.no, eller Sør-Varanger Kommune, postboks 406, 9915 Kirkenes.

 

Plan- og utviklingavd.

 

Plandokkumenter:

2013013_PL_RÅDHUSPLASSEN1 (L)(408364).pdf

2013013_PL_RÅDHUSPLASSEN1-P (L)(408365).pdf

2013013_BEST_RÅDHUSPLASSEN1_270813 (L)(408367).pdf

2013013_BESKR_RÅDHUSPLASSEN1_270813 (L)(408451).pdf

2013013_BRA ETASJEDELT ILLUSTRASJON (L)(408366).pdf

2013013_PRINSIPPSNITT (L)(409116).pdf

C12_E6 VEGTRASSE (L)(409117).pdf

SKMBT_ALTERNATIVE LØSNINGER TRAFIKKAVVIKLING BUSS (L)(409118).pdf