Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Dagtilbud - hjemmeboende med demenssykdom

Generelt

Dagsenter er en ikke lovpålagt tjeneste men et tilbud Sør-Varanger kommune tilbyr.

Beskrivelse

Tjenesten er et aktivitetstilbud til hjemmeboende med demenssykdom, som i tillegg gir avlastning for pårørende.

Tjenesten er med i tiltaksplanen slik at brukeren kan bo lengst mulig i eget hjem. Den som innvilges plass må selv ønske og motta tilbudet.

Tilbudet gis ved Utsikten dagsenter i Kirkenes. Utsikten dagsenter er åpen 5 dager i uka, hverdager mellom kl. 09.20 - 14.30.

Tilbudet er behovsprøvd og vedtaket kan gis inntil 5 ganger pr. uke. Brukeren blir hentet og bringt til eget hjem i forbindelse med oppholdet.

Tilbudet på dagsenteret skal bidra til et variert kosthold, sosialt samvær, tilrettelagte aktiviteter og være et avlastningstilbud for pårørende.

Besøksadresse Telefon
Utsikten dagsenter, Wesselborgen, Pasvikveien 62  78 97 21 76
 

Målgruppe

Eldre hjemmeboende med demenssykdom.

Pris for tjenesten

Satser for egenbetaling er fastsatt av kommunestyret og indeksreguleres årlig. Egenbetaling fastsettes etter husstandens samlede inntekt ved siste skatteligning jfr. Egenandel for helse- og omsorgstjenester §8. Transport og måltider er inkludert i egenbetalingen.

Veiledning - hvordan få utført eller motta tjenesten

Du kan kontakte kommunen for å få hjelp til å søke dagsenterplass eller be andre hjelpe deg hvis du har behov for det. Hvis en annen søker på vegne av deg, må vedkommende ha fullmakt.

Base Avdelingsleder Kontor
Kirkenes Base 1 78 97 06 32 78 97 06 33
Kirkenes Base 2 78 97 06 36 78 97 06 37
Hesseng 78 99 18 32 78 99 18 36
Bjørnevatn 78 99 37 00 78 99 94 49
Pasvik 78 99 35 40 78 99 35 40
Bugøynes 78 99 80 50 78 99 80 50

Søknanddskjema og hjelp til å fylle ut skjemaet fås ved henvendelse til Servicekontoret tlf. 78 97 74 00, Tildelingskontoret for omsorgssaker, eller ansatte i hjemmebasert omsorg. Søknadsskjema kan du også finne på kommunens hjemmeside www.svk.no.

Utfylt skjema sendes til Sør-Varanger kommune, Boks 406, 9915 Kirkenes.

Vedlegg

Du må legge ved fullmakt hvis det er noen som søker for deg.

Saksbehandling

Kommunen skal innhente de opplysningene som er nødvendige for å avgjøre saken. Deretter fattes det et vedtak. Du får alltid en begrunnelse samtidig med vedtaket, dersom det ikke følger med kan du få det ved å henvende deg til kommunen innen klagefristen for vedtaket utløper. 

Det vil bli tatt kontakt og gjort avtale om hjemmebesøk etter mottatt søknad. Hjemmebesøket danner grunnlaget for en helhetlig og faglig vurdering av søknaden. 

Saksbehandlingstid

Saksbehandlingstiden er vanligvis 3 uker og søker får skriftlig svar. Kommunen skal behandle saken så fort som mulig. Hvis saken ikke kan avgjøres innen en måned skal du ha skriftlig beskjed om grunen til dette samt opplysninger når det antas at vedtaket blir fattet. 

Klagemulighet

Hvis du er misfornøyd med vedtaket kan du klage til kommunen innen en frist på 3 uker fra du mottok det. Forklar hva du er misfornøyd med og hvorfor du mener at vedtaket bør endres. Hvis du trenger veiledning kan du henvende deg til kommunen. Opprettholder kommunen sin avgjørelse blir sdaken sendt videre til Fylkesmannen som avgjør om klagen tas til følge.

 

Du kan også klage på selve utførelsen av tjenesten. Klagen sender du til kommunen eller direkte til tjenesteyteren.

Tjenesten oppdatert: 04.04.2016 10:56