Møtetidspunkt:    Fra kl. 14:00 til kl. 15:15

Møtested:              Møterom Garsjøen

Tilstede:

 • Fungerende kommuneoverlege Espen Kvammen Rafaelsen (på Skype)
 • Rådmann Nina B. Øvergaard
 • Kontorsjef Magnus Mæland
 • Kommunalsjef Elisabeth Larsen
 • Kommuneoverlege Mona S. Søndenå (på Skype)
 • Kommunalsjef Håvard Lund
 • Ordfører Rune Rafaelsen (på Skype)
 • Varaordfører Pål K. Gabrielsen (på Skype)
 • Havnesjef Eivind Gade-Lundlie (på Skype)
 • Klinikksjef Rita Jørgensen, Finnmarkssykehuset (på Skype)
 • Wiggo Hansen, Røde Kors (på Skype)
 • Formannskapssekretær Siv M. Wollmann (referent)
 • Sokneprest Einar Aksel Rånes Fagerheim (på Skype)
 • Thomas Pettersen, politiet
 • Karianne Strømhaug, Mattilsynet (på Skype)
 • Marius Nilsen, GSV (på telefon)
 • Ola Johansen, Sivilforsvaret (på Skype)
 • Tor Halvard Olsen, HV17 (på Skype)
 • Karin Johansen, NAV (på Skype)
 • Kenneth Stålsett, SVU (på Skype)
 • Guro Brandshaug, KNH (på Skype)

 

 • Ordfører Rune Rafaelsen: Åpnet møtet med en kort statusoppdatering ifht. situasjonen. Fast møte i beredskapsrådet hver torsdag kl. 14:00. Russland har stengt luftrommet og tar ikke imot fly – men det er daglige grensepasseringer over Storskog – og dette er et statlig ansvar, men vi har en utfordring med transport fra grensen.
 • Rådmann Nina B. Øvergaard:  Gjennomgikk sin presentasjon av 26.03.20. Denne sendes deltakerne etter møtet.
 • Fungerende kommuneoverlege Espen Rafaelsen: Orienterte om situasjonen – 0 registrerte positive tester i SVK. Forventer de første positive testene i løpet av kort tid. Har testet ca. 200 pr. i dag. Smittetopp forventet i mai/juni. Begrunnelse for lokalt karantenevedtak som videreført, ble redegjort for. Informasjon om gårsdagens møte med justisminister og helseministeren med mål om å utarbeide veileder til smittevernloven. Informasjon om status for smittevernutstyr. Godt informasjonsarbeid; fokus på hygiene og karantene. Har opprettet avd. på Prestøyhjemmet med 8-9 sengeplasser for smittepasienter.
 • Finnmarkssykehuset v/Rita Jørgensen: Godt samarbeid med SVK. Strategisk mål: Å beskytte ansatte for å kunne ivareta pasienter, elektiv drift er tatt ned. Alle pasienter som tas inn, sjekkes før innkomst i fht. smitte/risiko. Status for lokasjoner/isolasjon for smittepasienter, smittevernutstyr og annet kritisk utstyr. Widerøe har 2 avganger pr. dag (gjelder sendeprøver fra lab). Daglig kriseledelse og rapportering til fylkesmannen. 34 ansatte i karantene pr. i dag.
 • Politiet v/Thomas Pettersen: Normal drift. De fleste på hjemmekontor (av de som kan), ingen syke eller i karantene. Jobber med planverk/kontinuitetsplan for Finnmark for langtids drift. Bestemmelser om Schengenkontroll, publikumsmottak og hjemmekontor er forlenget til over påske. Vanlige politioppdrag gått noe ned.
 • GSV v/Marius Nilsen: Normal drift, adgangskontroll, separasjon internt i organisasjonen, hygienetiltak, lav mobilitet. Ingen smittede, god kontroll på situasjonen. Ingen reiseaktivitet i april.
 • HV17 v/Tor Halvard Olsen: Bistandsoppdrag fra politiet i Schengenkontroll (Neiden) fra 18.03. Mest godstrafikk og de som arbeider på tvers av grensene, samt reindrifta. Godt samarbeid og daglig kontakt med politi og toll. 7-dagers turnus på vaktlag. Bra med personell innen eget område og støtteområde. Stort fokus på smittevern og forebyggende arbeid. Ingen syke eller smittede.
 • Sivilforsvaret v/Ola Johansen: Samfunnskritisk/helsepersonell er frigitt fra Sivilforsvaret. Har hatt noen i karantene, snart ferdig. God tilgang på mannskaper, men litt utfordring ifht. barnepass. Støtter SVK i fht. transportoppdrag foreløpig fram til 6. april. Opplæring på kommunalt ansatt i dag på transport. Følger sentrale bestemmelser om smittevern og egenbeskyttelse.
 • Mattilsynet v/Karianne Strømhaug: Har kritisk personell på jobb, alle på hjemmekontor, ingen syke eller smittede. – og har også kommet seg inn i Båtsfjord kommune etter å ha fylt ut skjemaer og framvist ID -  . Russisk mannskap har fått gå på land ifht. sortering av varer (kan ikke gjøres på båten). Dette letter vårt arbeid.
 • Havnesjef Eivind Gade-Lundlie: Havna åpen og operativ. Har hatt en del henvendelser i fht. av- og påmønstring av mannskap og arbeider på båter. Godt samarbeid med politi og kriseledelsen. Samfunnskritiske oppgaver i havna operativ. Havneadministrasjonen har kontroll på situasjonen.
 • Wiggo Hansen, Røde Kors: 2 prosjekter; flyplassen/mottak og informasjon og bistand til sykehuset. Må trekke tilbake personell på flyplassen (kommunen ser på muligheter for å kunne bemanne med eget personell). Klargjort utstyr for transport i ulendt terreng (eks. fra hytter osv.).
 • Karin Johansen, NAV: Utarbeider beredskapsplan for ivaretakelse av sosialhjelp. Prøver å ta unna registrering av personer som er permittert osv.
 • Kenneth Stålsett, SVU: Drift i kjernevirksomhet, deltar aktivt i kommunens kommunikasjons- og tiltaksgruppe. Deltar i portal sammen med næringshagen for relevant og oppdatert informasjon til næringslivet lokalt. 
 • Guro Brandshaug, KNH: Næringslivet sterkt berørt. Bistå bedrifter med krisehjelp i fht. tiltakspakkene fra regjeringen.
 • Sokneprest Einar A. Rånes Fagerheim: Alle gudstjenester avlyst, konfirmasjon utsatt til høsten.