Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Byggetiltak som ikke krever søknad og tillatelse

Det er flere typer byggetiltak du kan gjøre uten å be om tillatelse fra kommunen. Det er derfor viktig å undersøke om ditt byggetiltak er fritatt kravene.

Beskrivelse

Her er en oversikt over byggetiltak som det ikke er nødvendig at du søker kommunen om tillatelse til å utføre.

 • Mindre, frittliggende bygning på bebygd eiendom som du ikke skal bruke til å bo i. Mønehøyde kan være inntil 3,0 m og gesimshøyde inntil 2,5 m. Verken samlet bruksareal (BRA) eller bebygd areal (BYA) kan være over 15 m². Avstand til annen bygning på eiendommen skal ikke være mindre enn 1,0 m, avstand til nabogrense skal være 4.meter. Unntaket fra søknadsplikten gjelder kun for èn bygning.
 • Ikke-bærende vegg innenfor en branncelle eller et lydområde
 • Installering, endring og reparasjon av våtrom og enkle installasjoner i eksisterende byggverk innenfor en bruksenhet eller branncelle
 • Installering, endring og reparasjon av ildsted i eksisterende byggverk innenfor en bruksenhet eller branncelle
 • Levegg (skjermvegg) med høyde inntil 1,8 m og lengde inntil 10,0 m. Veggen kan være frittstående eller forbundet med bygning
 • Innhegning mot veg med inntil 1,5 m høyde. Innhegningen må ikke hindre sikten i frisiktsoner mot vei
 • Skilt- og reklameinnretning inntil 3,0 m² som monteres flatt på vegg. Unntaket omfatter ikke montering av flere skilt- og reklameinnretninger på samme fasade
 • Mindre antennesystem. Antennemast kan ha en høyde på inntil 2,0 m. Parabolantenne kan ha diameter på inntil 1,2 m. Rørantenne eller panelantenne til mobilkommunikasjonsnett kan ha en høyde på inntil 3,0 meter med en fot på inntil 2,5 meter når anlegget plasseres på eksisterende mast eller på tak, og den totale høyden på antenne med fot ikke overstiger 4,0 meter. Panelantenne til mobilnett plassert på vegg kan ha en høyde på inntil 2,0 meter
 • Mindre forstøtningsmur på inntil 1,0 m høyde og avstand fra nabogrense på minst 2,0 m, eller forstøtningsmur på inntil 1,5 m høyde og avstand fra nabogrense på minst 4,0 m. Muren må ikke hindre sikten i frisiktsoner mot vei
 • Mindre fylling eller planering av terreng. Tiltaket må uansett ikke føre til mer enn 3,0 m avvik fra opprinnelig terrengnivå i spredtbygd strøk, eller 1,5 m avvik fra opprinnelig terrengnivå i tettbygd strøk. På eiendom for rekke- eller kjedehus o.l. med tett bebyggelse må avviket ikke være mer enn 0,5 m fra opprinnelig terrengnivå. Avstand fra fyllingsfoten til nabogrense må være minst 2,0 m. Endringer i terreng må ikke hindre sikten i frisiktsoner mot vei
 • Graving for kabler
 • Lokal drenering og reparasjoner ved rør- og ledningsbrudd
 • Intern veg på tomt og biloppstillingsplasser for tomtens bruk som ikke krever vesentlig terrenginngrep. Unntaket omfatter også anlegg av oppstillingsplass for landbruksmaskiner til bruk på landbrukseiendom

Du finner en full opplisting av type tiltak som ikke krever søknad og tillatelse i plan- og bygningsloven med forskrift (se lenker i feltet Regelverk under). Det er ikke noe formelt krav om nabovarsel, men det kan ofte være en fordel at du snakker med naboer som kan tenkes å bli berørt av tiltaket

Kommunen kan òg unnta andre mindre arbeider fra søknadsplikt. Kontakt kommunen for å få informasjon om dette.

Det er en forutsetning at byggetiltakene ikke er i strid med krav i lov, forskrift og kommune- og reguleringsplan. Vær spesielt oppmerksom på at tillatt utnyttelsesgrad og regelen om minst fire meters avstand til nabogrensen ikke overskrides.

Kriterier/vilkår

Selv om du slipper å søke er det ditt ansvar å følge regelverket og kommunens reguleringsplaner.

De nøyaktige reglene for hva du kan bygge uten å søke finner du i

 • plan- og bygningsloven § 20-5
 • byggesaksforskriften § 4-1.

Samarbeidspartnere


Lover

Se 
Plan- og bygningsloven § 20-5 Tiltak som er unntatt fra søknadsplikt
Byggesaksforskriften § 4-1 Tiltak som ikke krever søknad og tillatelse
Jernbaneloven § 10 Byggegrenser under, over og langsjernbanen

Byggesaksforskriften (SAK 10)
Plan- og bygningsloven
Jernbaneloven

Veiledning - hvordan få utført eller motta tjenesten

 • Sjekk lovverket om ditt tiltak kan bygges uten søknad.
 • Sjekk at tiltaket ditt ikke er i strid med kommunens reguleringsplaner.
 • Sjekk at tiltaket ditt er minst 30 meter fra nærmeste jernbanespor.
 • Det er ikke noe formelt krav om nabovarsel, men det kan ofte være en fordel at du snakker med naboer som kan tenkes å bli berørt av tiltaket.
 • Meld fra til kommunen når du er ferdig. Kommunen trenger opplysningene for å oppdatere sine digitale kart.

Tjenesten oppdatert: 22.02.2022 09:04