Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Boplikt ved kjøp av eiendom

 • Generelt om tjenesten

  Generelt

  Vi har ikke nedsatt konsesjonsgrense for annet enn landsbrukseiendommer.

  Beskrivelse

  Hvis du ønsker å kjøpe et bolighus og du ikke vil forplikte deg til å bruke eiendommen som helårsbolig av deg selv eller andre, må du søke om konsesjon. Kommunen ønsker å legge til rette for levende lokalsamfunn og sikre bosettingen ved at boligeiendommer i størst mulig grad benyttes som helårsboliger.

  Målgruppe

  Boligkjøpere i områder med nedsatt konsesjonsgrense (boplikt)

  Kriterier/vilkår

  Du må søke konsesjon ved kjøp av: 

  • Bebygd eiendom som er eller har vært i bruk som helårsbolig
  • Eiendom med bebyggelse som ikke er tatt i bruk som helårsbolig, i områder som er regulert til boligformål (gjelder også eiendom med bebyggelse som er under oppføring)  
  • Ubebygd tomt som er regulert til boligformål

  Lover

  Se spesielt konsesjonsloven §§ 5, 7, 10 og kapittel 5.

 • Lover og forskrifter
 • Skjema

  Veiledning - hvordan få utført eller motta tjenesten

  Du sender søknad om konsesjon til kommunen. Søknaden skal blant annet inneholde opplysninger om kjøper, eiendommen og formålet med kjøpet.

 • Saksbehandling

  Saksbehandling

  Kommunen vil gjøre et vedtak. Forhold som vil bli vurdert, er blant annet: 

  • Eiendommens beliggenhet og hvorvidt området eiendommen ligger i er et utpreget fritidsområde
  • Hvor lang tid det er gått siden eiendommen ble brukt som helårsbolig og hvor lenge den ble brukt som helårsbolig
  • Om man kan regne med at andre vil kjøpe eiendommen for å bruke den som helårsbolig

  Innvilget konsesjonssøknad skal følge skjøtet til tinglysing for at du skal få hjemmel på eiendommen.

  Saksbehandlingstid

  Kommunen skal behandle saken så snart som mulig. Hvis saken ikke kan avgjøres innen én måned, skal du ha skriftlig beskjed om grunnen til dette. Du skal samtidig få opplyst når det antas at vedtaket blir fattet.

  Klagemulighet

  Hvis du er misfornøyd med vedtaket, kan du klage til kommunen innen en frist på tre uker fra du mottok det. Forklar hva du er misfornøyd med og hvorfor du mener vedtaket bør endres. Hvis du trenger veiledning, kan du henvende deg til kommunen. Opprettholder kommunen sin avgjørelse, blir saken sendt videre til Fylkesmannen, som avgjør om klagen skal tas til følge.

 • Kontaktinformasjon
 • Andre opplysninger

  Tjenesten oppdatert: 19.12.2018 10:59

Språk Norsk - NorwegianSpråk Sami - Samisk