Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Avlastning

 • Generelt om tjenesten

  Generelt

  Avlastning er et tilbud til pårørende og andre som har et særlig tyngende omsorgsarbeid. Formålet med tjenesten er å gi pårørende nødvendig ferie og fritid fra omsorgsarbeidet, slik at den omsorgstrengende kan bo hjemme så lenge som mulig.

  Beskrivelse

  Personen som får avlastning, må ha et særlig tyngende omsorgsarbeid i hjemmet. Momenter som kan tas i betraktning, er blant annet om søkeren arbeider mange timer pr. måned med omsorgsarbeid, om arbeidet er mer belastende enn vanlig, og om det fører til avbrutt nattesøvn eller sosial isolasjon.

  Avlastning kan gis som et tidsavgrenset opphold i korttidsavdeling, både som enkelt opphold eller rullerende opphold. Avlastning kan også tilbys i eget hjem.

  Avlastningen er ment å gi omsorgsyteren:

  • Mulighet til å delta i samfunnet
  • Hindre utmattelse
  • Gi mulighet til å reise på ferie
  • Gi rom for fritid
  • Gi tid til å pleie familierelasjoner og sosialt nettverk
  Avlastningsopphold kan gis ved Telefonnummer
  Prestøyhjemmet 78 97 18 00
  Tangenlia Bokollektiv 78 99 65 30
  Wesselborgen sykehjem 78 97 21 71
  Bugøynes omsorgssenter 78 99 80 50
  Villa Aktiv 78 97 05 69
  Grønn omsorgsgård 78 97 74 00 (Servicekontoret)

   

  Målgruppe

  Omsorgsyterer (forelder eller pårørende) som til daglig har særlig tyngende omsorgsoppgaver for:

  • Barn/unge med psykiske eller fysiske funksjonshemminger
  • Kronisk syke
  • Omsorgstrengende eldre

  Kriterier/vilkår

  Tjenesten tildeles ut ifra en samlet vurdering av søkerens situasjon, herunder faglige opplysninger som ligger til grunn for søknaden og/eller blir innhentet i saksbehandlingsprosessen.

  Følgende kriterier vektlegges ved tildeling av avlastningstiltaket:

  • Det må foreligge et vedvarende særlig tyngende omsorgsarbeid i hjemmet daglig
  • Vansker med å ivareta andre omsorgsoppgaver i familien
  • Om omsorgsarbeidet innebærer mye nattarbeid, eller avbrudd i nattesøvn
  • Den som yter omsorgen må bo i samme boenhet som den omsorgstrengende
  • Ved tildeling av avlastningsopphold i institusjon må den omsorgstrengende være helt avhengig av hjelp fra omsorgsyter for å kunne bo i eget hjem
  • Avlastning må vurderes opp mot andre tjenester og tiltak som kan avlaste omsorgsgiver i det tyngende omsorgsarbeidet
  • Hvis det er behov for avlastning mer en 50% av tiden skal andre tiltak som opphold i institusjon vurderes
  • Avlastning erstatter ikke, men ytes i tillegg til tjenester til den omsorgstrengende
  • Frivillighet, den som innvilges avlastningstjenester må ønske å motta tilbudet
  • Avlastning innvilges ikke ved direkte utskrivning fra sykehus

  Pris for tjenesten

  Tjenesten er gratis.

  Lover

  Dette er en lovpålagt tjeneste etter helse- og omsorgstjenesteloven. Se blant annet

  Helse- og omsorgstjenesteloven § 3-6 Kommunens ansvar overfor pårørende
  Pasient- og brukerrettighetsloven § 2-8 Tiltak ved særlig tyngende omsorgsoppgaver
 • Lover og forskrifter
 • Skjema

  Veiledning - hvordan få utført eller motta tjenesten

  Du kan kontakte kommunen for å få hjelp til å søke om avlastning/avlastningsopphold, eller du kan be andre hjelpe deg hvis du har behov for det. Hvis en annen søker på vegne av deg, må vedkommende ha fullmakt.

  Søknadsskjema og hjelp til å fylle ut skjemaet fås ved henvendelse til Servicekontoret tlf 78 97 74 00, Tildelingskontoret for omsorgssaker, eller ansatte i hjemmebasert omsorg. Søknadsskjema kan du også finne på kommunens hjemmeside.

  Utfylt søknad sendes til Sør-Varanger kommune, Servicekontoret, Boks 406, 9915 Kirkenes

  Vedlegg

  Du må legge ved fullmakt hvis det er noen som søker for deg.

 • Saksbehandling

  Saksbehandling

  Kommunen skal innhente de opplysningene som er nødvendige for å avgjøre saken. Normalt vil vi komme på hjemmebesøk. Deretter fattes det et vedtak. Vanligvis får du en begrunnelse samtidig med vedtaket. Du får alltid en begrunnelse hvis det kan tenkes at du blir misfornøyd med vedtaket. Hvis begrunnelsen ikke følger med, kan du få den ved å henvende det til kommunen innen klagefristen for vedtaket utløper.

  Det vil bli tatt kontakt og gjort avtale om et hjemmebesøk etter mottat søknad. Hjemmebesøket danner grunnlaget for en helhetlig og faglig vurdering av søknaden. Saksbehandlingstiden er vanligvis tre uker, og søker får skriftlig svar.

  Ved akutt behov for hjelp, blir det iverksatt midlertidige tiltak.

   

  Saksbehandlingstid

  Kommunen skal behandle saken så snart som mulig. Hvis saken ikke kan avgjøres innen én måned, skal du ha skriftlig beskjed om grunnen til dette. Du skal samtidig få opplyst når det antas at vedtaket blir fattet.

  Klagemulighet

  Hvis du er misfornøyd med vedtaket, kan du klage til kommunen innen en frist på tre uker fra du mottok det. Forklar hva du er misfornøyd med, og hvorfor du mener at vedtaket bør endres. Hvis du trenger veiledning, kan du henvende det til kommunen. Opprettholder kommunen sin avgjørelse, kan du klage videre til Fylkesmannen som avgjør om klagen skal tas til følge.

  Du kan også klage på selve utførelsen av tjenesten. Klagen sender du til kommunen eller direkte til tjenesteyteren.

 • Kontaktinformasjon
 • Andre opplysninger

  Tjenesten oppdatert: 20.09.2019 20:38

Språk Norsk - NorwegianSpråk Sami - Samisk