• 2019 har vært et krevende år, men jeg er fornøyd med et positivt resultat. Høy fagkompetanse og god økonomistyring er en forutsetning for stabile og trygge tjenester til våre innbygger, sier rådmann Nina Bordi Øvergaard.

Fjorårets resultat medførte en økning til kommunens avsetninger til disposisjonsfond på 20,6 mill.kr. Beløpet består, i tillegg til opprinnelig budsjettert avsetning og fjorårets resultat, avsatte ekstraordinære inntekter knyttet til bosetting av flyktninger.

Forbruket av lønn inklusiv refusjoner og tilskudd er høyere enn budsjettert, og har sammenheng med en økning i sykefravær og tilstrekkelig fagkompetanse i pleie og omsorg. At vi også har et stort antall lærere i videreutdanning gjør at vi har ekstra behov for flere vikarer i skolene nå, men det er utelukkende positivt at så mange nå velger å ta videreutdanning, noe som styrker kompetansen i kommunenes skoler.

Pleie og omsorg har merforbruk i 2019, noe som i hovedsak er knyttet til at også Sør-Varanger kommune i likhet med resten av landet, har mangel på sykepleiere og det har vært nødvendig å leie inn sykepleierfagligkompetanse.

Oppvekstområdet sett under ett, er i hovedsak i henhold til budsjett.

Høye strømutgifter og merutgifter til vintervedlikehold med den snørike høsten har medført et negativt resultat på teknisk.

Inntektsøkningen som høyere skatteinntektsoverføringer og refusjoner, og bidrar til kommunens positive resultat.

  • 2019 avsluttes med et positivt resultat, dette til tross for at særlig pleie og omsorg har hatt et krevende år, noe som er varslet og tett fulgt opp gjennom hele 2019. Den økonomisk omstillingen har vært helt nødvendig for å starte arbeidet med å stabilisere kommunens økonomi og ruste seg for fremtidige varslede økonomiske utfordringer, sier økonomisjef Svanhild Apeland Lande.