Sør-Varanger er en geopolitisk destinasjon. Det dårlige forholdet mellom Russland og Vesten som følge av annekteringen av Krim fikk direkte negative konsekvenser for oss. Lokale bedrifter fikk problemer, reduksjon av russiske grensepasseringer på mer enn 25%, svak rubel, det gir i sum lavere omsetning for handelsnæringen. Vi trenger mer Barentssamarbeid, vi må styrke grenseregionalt samarbeid både på norsk, finsk, svensk og russisk side. En normal situasjon med et omfattende folk til folk samarbeid er den viktigste garantien for fredelig sameksistens i nord.

På finsk side er det nå på regjeringsnivå tatt initiativ på å få utredet realisering av en jernbane mellom Rovaniemi og Kirkenes. Prosjektet er nå i ferd med å få forankring på EU-nivå. Vi må stå sammen i nord for å få den norske regjering til å innta en konstruktiv posisjon i dette som er det viktigste infrastrukturtiltaket i Arktis. Kirkenes er det naturlige logistikksenter for operasjoner i Nordområdene. Arbeidet med å få realisert en Stamnett Terminal på Tømmerneset må komme i gang så raskt som mulig. Dette vil også kunne sikre en realisering av Norterminal as planer om en landbasert oljeterminal på Gamneset.

Arbeidsledighet er i ferd med å bli en stor utfordring også for oss i Norge. Vi har de siste tiårene vært forskånet for det som har vært normalsituasjonen i Europa. Nå rammes vi for fullt, mer enn 130 000 står uten arbeid i Norge. Vi er blitt hardt rammet gjennom konkursen ved Sydvaranger Gruve. Mange av våre innbyggere går in i 2016 med en stor grad av usikkerhet. Vi må sammen vise omsorg og samhold. Arbeidsledighet er ikke et personlig ansvar, men et politisk ansvar som krever handling.

Omstilling blir det nye begrepet i vår kommune. Vi må stå på for å få gjenåpnet gruva, samtidig som vi må snu alle steiner for å utvikle nye og de etablerte næringene. Sør-Varanger har vært gjennom omstillinger før, og vi vil helt sikkert måtte gjøre det flere ganger. Vi klarte det i forbindelse med nedleggingen av AS Sydvaranger 1996/97, og vi skal klare det igjen. Kommunen er i full gang i samarbeid med næringslivet, virkemiddelapparatet, organisasjonene i arbeidslivet, regjeringen og fylkeskommunen for å få til en effektiv omstillingsprosess. Nå er det viktig å iverksette nødvendige tiltak slik at de som har mistet jobben raskt kan komme i arbeid.

Regjeringen gjorde en klok beslutning når de valgte Kirkenes som sete for det nye Finnmark Politidistrikt. Nå er det viktig at dette følges opp med at politiets operasjonssentral samlokaliseres med 110 sentralen. Det er dette som ligger i Stortingets vedtak ang. den nye politireformen. Sør-Varanger Kommune forutsetter at dette blir fulgt opp av regjeringen. Vi har alle forutsetninger for å kunne drive en trygg og effektiv 110 sentral.

Vi må ha fokus på det etablerte næringsliv. Vi har gode bedrifter innen reiseliv, kulturnæringer, havbruk, landbruk, fiske, reindrift og kunnskapsbasert virksomhet. Dette er næringer som også er viktige i dag, men som vil kunne spille en enda større rolle i fremtiden.

Den viktigste ressursen i Sør-Varanger er menneskene som bor her. Vi må sammen sørge for at det gode liv fortsetter på idrettsbanen, i kulturlivet og der hvor mennesker møtes. Vi har en fantastisk eldre befolkning som vi skal godt vare på. Frivilligheten er limet i lokalsamfunnet. Vi må bruke og støtte den i alle sammenhenger slik at alle får oppleve det gode liv.

2016 vil gi oss utfordringer og muligheter. Vi skal gjennom hardt arbeid, entusiasme og samarbeid gjøre alt for at Sør-Varanger kommune fortsatt er den mest spennende kommunen å leve i.

Godt Nytt År

 

Rune Gjertin Rafaelsen

Ordfører Sør-Varanger kommune