Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden
14. juni:

Sommeråpningstider på Servicekontoret

Vi har sommeråpningstider i uke 26 - 33 (27. juni - 12. august) kl. 10.00-14.00. God sommer! les mer ...
Vedtatte planer
Kommuneplanens samfunnsdel 2014-2026
Sør-Varanger i 2014 er en levende kommune i vekst. Som innbyggere i Sør-Varanger har vi mye å glede oss over. Folketallet vokser og i år 2013 passerte vi 10.000 innbyggere. I dag råder det stor næringsmessig fremtidstro. Det ventes vekst innenfor petroleumsrelatert industri, utvikling av den nordlige sjørute samt en mulig jernbaneetablering fra Finland. Samtidig skjer det en positiv utvikling innenfor servicenæringer og turisme. Som eneste kommune i landet med to landegrenser bidrar dette til at Sør-Varanger har helt særegne muligheter innenfor offentlig-, kultur- og næringssamarbeid over grensene. Samarbeidet med våre naboer i Russland og Finland styrkes og nå har grenseboerbeviset kommet på plass.

Les hele kommuneplanens samfunnsdel 2014-2026 her.

Selv om det i dag råder en generell positivitet i kommunen er det slik at det må gjøres prioriteringer for å oppnå ønsket samfunnsutvikling. Kommuneplanens samfunnsdel tar stilling til langsiktige utfordringer, mål og strategier Sør-Varangersamfunnet som helhet står overfor. Denne planen bør være retningsgivende for all kommunal sektorarbeid. Samfunnsdelen gir også grunnlaget for prioriteringer i arealdelen, f.eks. knyttet til arealbehov for ulike funksjoner, valg av infrastruktur, boligpolitikk og næringspolitikk, kommunal service mv.


Ny kommuneplan behandles som en rullering av kommuneplanen for 2004-2016, den er bygget på de samme prinsipp som forrige plan. I planprosessen er det er avholdt åpne folkemøter, og de har vært med å danne grunnlag for ny kommuneplan. Til alle kommuneplaner etter plan- og bygningsloven skal det være tilknyttet en handlingsdel. Handlingsdelen gir grunnlag for kommunens prioritering av ressurser, planleggings- og samarbeidsoppgaver. Kommuneplanens handlingsdel skal inneholde et handlingsprogram for å gjennomføre samfunnsdelens for de fire påfølgende budsjettår. I neste trinn vil det være naturlig at økonomiplanen inngår i kommuneplans handlingsdel.


Kommuneplanens handlingsdel skal rulleres årlig slik at kommunestyret får anledning til å påvirke, ta
stilling til, og følge med på hvordan kommuneplanen følges opp og om der er behov for endringer.

Høringsperioden er nå avsluttet, det er derfor ikke lenger mulig å gi uttale på denne planen.

Send skjult innspill


Din høringsuttale til planen vil bli registrert i kommunens sak- og arkivsystem. Meldingen publiseres ikke.