Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden
error_outline
24. februar kl. 14:37

Viktig korona informasjon

les mer ... clear
2019004_Plangrense 1-1000_A4_400x566
Varsel om oppstart: Detaljregulering for Kirkenes Barnehage
I hht Plan‐ og bygningslovens § 12‐8 varsles herved om at det er igangsatt arbeid med detaljreguleringsplan for nye Kirkenes barnehage. Tiltakshaver er Sør-Varanger kommune. Formål med planarbeidet Sør-Varanger kommune har vedtatt at Kirkenes barnehage skal rives og ny barnehage skal bygges på samme tomt. Foreliggende konsept legger til rette for en 6-avdelingsbarnhage på ca. 1500 m2 med tilhørende uteoppholdsareal på ca. 6 daa, samt en adkomstsone (kiss-and-ride) og parkeringsplass langs Kronprinsens gate. Planen skal legge til rette for en oppgradering av Pisselva og området rundt. I tillegg skal det åpnes for arbeid på kulverten nederst i Pisselva.

Planstatus

Planområdet er i Kommuneplanens arealdel for Sør-Varanger 2018-2030 (vedtatt 14.02.18) avsatt til friområde og andre typer bebyggelse og anlegg med krav om reguleringsplan. Deler av planområdet ligger i rød og gul støysone i KPA.

Området er ikke videre regulert.

Statens vegvesen skal utarbeide en reguleringsplan for E6 som grenser til planområdet. Det må avklares hvor grensen skal gå mellom Detaljregulering for Krikenes barnehage og E6-planen.

Bakgrunn

I vedlagte kart skisseres en foreløpig planavgrensning. Endelig avgrensning knyttes til avklaringer mot SVV sin plan for E6. Det vil bli fastsatt under reguleringsarbeidet.

Skissert planområde omfatter eiendommene 27/242, 27/512, 27/571, 27/283, 27/368, samt deler av eiendommen 27/12 og feste eiendommene 27/3/65, 27/12/90, 27/3/302 og 27/3/370.

Kommunens holdning

Oppstartmøte med administrasjonen ble gjennomført den 26.04.19, der bl.a. planavgrensning og viktige temaer i planarbeidet ble drøftet.

Referat fra oppstartsmøte, og dokumenter i saken så langt, kan leses her:

Referat oppstartsmøte Kirkenes barnehage 260419.pdf

10209930-02 Avklaring forholdet til KU-bestemmelser i PBL_240419.pdf

10209930-PLAN-NOT-001 Mulighetsstudie.pdf

2019004_Plangrense 1-1000_A4.pdf

Sakspapirer er også tilgjengelig på Servicekontoret på Rådhuset.

Forholdet til forskrift om konsekvensutredninger

Planarbeidet fanges hverken opp av § 6 eller § 7 i forskrift om konsekvensutredninger, og utløser dermed ikke automatisk utredningsplikt. Planarbeidet fanges opp av § 8, men vurderes ikke å medføre vesentlige virkninger for miljø eller samfunn, og fanges således heller ikke opp av § 10.

Dette innebærer at reguleringsarbeidet ikke utløser KU‐plikt etter forskrift om konsekvensutredninger, og at reguleringsplanarbeidet gjennomføres som en ordinær prosess.

Si din mening

Nærmere opplysninger om planarbeidet kan fås ved henvendelse til Tom Langeid (Multiconsult); tom.langeid@multiconsult.no

De som har synspunkter eller faktiske opplysninger om planarbeidet, bes melde dette skriftlig til Multiconsult AS, postboks 2274, 9269 Tromsø eller tromso@multiconsult.no, innen 05.06.2019.

Innspill kan også sendes Sør-Varanger kommune, boks 406, 9915 Kirkenes, eller postmottak@svk.no, eller du kan si din mening i kommentarfeltet nedenfor! 

Saken kan følges på vår innsynsløsning

Vår referanse; 19/1177

 

 

​Plan- og Utviklingssjefen

Uttale til saken


Uttalen blir synlig nedenfor og registres i kommunens sak- og arkivsystem. Uttalelser som inneholder sjikane og personangrep vil bli slettet.

Ønsker du at din uttale ikke skal vises på denne nettsiden?

Huk av i boksen «Send skjult uttale» og fyll ut skjemaet under