Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Høring/oppstart

Høring/oppstart

Kystsoneplan for Varanger

Kystsoneplan for Varanger - Kunngjøring om fastsatt planprogram

Kystsoneplan for Varanger er under arbeid.

Styringsgruppa har i møte 10.12.20 fastsatt Planprogrammet til interkommunal kystsoneplan for Varanger.

 

 

Forside planprogram KV_400x544

Vi takker for alle innspillene vi har fått inn så langt. På denne nettsiden kan du lese hvordan ditt innspill er hensyntatt i planarbeidet så langt.

Formålet med kystsoneplan for Varanger er å utarbeide en helhetlig plan for kommunenes sjøarealer og et kunnskapsbasert forvaltningsverktøy for kommunene. Gjennom planarbeidet skal det utvikles langsiktige rammer for bærekraftig arealbruk, forvaltning og verdiskapning i kystområdene. Gjennom planprosessen skal det legges opp til kunnskapsutvikling og erfaringsutveksling mellom de involverte kommunene, som vil gi grunnlag for framtidig samarbeid om arealbruken i kystsonen i Varanger. Kystsoneplanen skal bli en juridisk bindende plan på kommuneplannivå.

Planprogrammet ble behandlet og fastsatt i styringsgruppa i møte 10. desember 2020, sak 05/20. 

Planarbeidet gjennomføres etter reglene i plan- og bygningslovens kapittel 11, samt forskrift om konsekvensutredninger, jfr. plan- og bygningslovens § 9-3.Styringsgruppa er delegert myndighet som interkommunalt planutvalg.

 

Planprogrammet ligger tilgjengelig her:

 

Fastsetting av planprogram til Kystsoneplan for Varanger.pdf

Planprogram_Kystsoneplan for Varanger-Fastsatt-20201210.pdf

Planavgrensningsbeskrivelse ved oppstart-rev-20200622.pdf

Merknadshefte planprogram 20201123.pdf

Innspillshefte til plan og planarbeidet.pdf

D-ref-003-Folkemøte-Vardø-20200812 (L)(873883).pdf

D-ref-004-Folkemøte-Sør-Varanger-20200908.pdf

D-ref-005-Folkemøte-Nesseby-20200922.pdf

Møtereferat folkemøte kystsoneplan Vadsø 28 september.pdf

 

Planprogrammet kan også leses på Servicekontoret, Rådhuset i Kirkenes.

 

Spørsmål til planarbeidet kan rettes til prosjektansvarlig, på telefon; 78977491 eller e-post; kystsoneplan@svk.no.

 

Vegar Nilsen Trasti

Prosjektansvarlig

Kystsoneplan for Varanger

 

Innkomne innspill til planprogrammet finner du her:

76-Svar på høring - Oljedirektoratet.pdf

78-Tilbakemelding - DSB.pdf

82-Ny kommentar - Neiden fjellstue AS.pdf

87 Folkemøte - Anny Johnsen.pdf

88-Uttalelse - Forsvarsbygg.pdf

92-Uttalelse - DMF.PDF

93-Ny kommentar - Sten Gøran Olsen.pdf

94-Innspill - Varanger fjordfiskerlag.pdf

95-Uttalelse-Varsel om innsigelse - Avinor.pdf

96-Innspill - Norges arktiske universitetsmuseum.pdf

97-Uttalelse - Kystverket Troms og Finnmark.pdf

98-Innspill - Nesseby fiskarlag.pdf

99-Uttalelse - Fylkesmannen i Troms og Finnmark.pdf

100.111-Høringssvar - Grunneiere i Lille Salttjern i Vadsø kommune.pdf

101.125-Uttalelse - Sametinget.pdf

102.116-Innspill - Marelius.pdf

103.121-Innspill - Rødt Vadsø.pdf

104-Uttalelse - Troms og Finnmark fylkeskommune.pdf

105-Innspill - Ekkerøy feriehus.pdf

106-Innspill - Sydvaranger drift.pdf

107.108-Innspill - Ekkerøy bygdelag.pdf

109-Innspill - Vestre Jakobselv Jeger og Fiskeforening.pdf

110-Innspill - Kobbholmen båtforening.pdf

112-Ny kommentar - Sør-Varanger SV.pdf

113-Ny kommentar - Sør-Varanger SU.pdf

114-Uttalelse - Fiskarlaget Nord.pdf

115-Innspill - Min arbe- Vår arv.pdf

117-Innspill - Bugøyfjord vel.pdf

118.119-Innspill -Aurora Seaweed as og Barents Seaweed as.pdf

120-Høringssvar - FNF Finnmark.pdf

122-Høringssvar - Naturvernforbundet i Sør-Varanger.pdf

123-Merknader - Havhesten-Ekkerøy.pdf

126-Uttalelse - Statens vegvesen.PDF

127-Tilbakemelding - NVE.PDF

130-Høringsuttalelse - Fiskeridirektoratet.pdf

131-Innspill - FeFo.pdf

134-Innspill - Norterminal.pdf

135-Innspill - Øst-Finnmark Kystfiskarlag.pdf

139-Innspill - Lerøy Aurora.pdf

Uttale til saken


Uttalen blir synlig nedenfor og registres i kommunens sak- og arkivsystem. Uttalelser som inneholder sjikane og personangrep vil bli slettet.

 • INNSPILL TIL KYSTSONEPLAN FOR VARANGERFJORDEN – Ref 17/1226.
  Se vedlegg.

  Mvh Aurora Seaweed as og Barents Seaweed as

  2020-09-30 21:40:15
  [Svar]  Link
 • Vedlagt er Sør-Varanger SU sitt innspill

  2020-09-30 10:23:50
  [Svar]  Link
 • Sør-Varanger SV ønsker så langt det er mulig å bevare kystområdene og de eksisterende levekårene for fiskersamfunnene i Varangerregionen. Dette innebærer blant annet muligheter for lokale fiske- og friluftsaktiviteter. Vi ønsker at konsekvensutredningene tar høyde for dette ved å hente inn og vurdere informasjon fra de bosettingene som finnes i de aktuelle kystområdene.

  2020-09-30 10:08:54
  [Svar]  Link
 • Ekkerøy bygdelag
  Boks 170
  9811 VADSØ

  Sør-Varanger Kommune,
  Postboks 406
  9915 Kirkenes

  INNSPILL TIL KYSTSONEPLAN FOR VARANGER
  Ekkerøy bygdelag ønsker med dette innspillet å hedre inititaivet med å lage en konstruktiv kystsoneplan for Varanger.Når det gjelder sjøbasert oppdrett mener vi at det ikke må åpnes for mer slik virksomhet i Varanger, og eksisterende virksomhet må overvåkes og kontrolleres nøye. Det er flere argumenter for dette: I de senere år har det blitt slik at konsesjonene for slik virksomhet ikke lenger eies lokalt, men av store børsnoterte selskaper.Anleggene er automatiserte og røktes av få ansatte i turnusordninger som ikke en gang nødvendigvis skatter til kommuner i området.Dagens regjering legger nå også opp til en kraftig omfordeling av pengene som kommer inn for kjøp av konsesjoner, der staten tar disse pengene fra kommunene og putter i egen kasse. Når vi da ser hvordan de båndlagte arealene forsøples og legges øde for alt annet havliv, samt rømningsfare-og frekvens, blir fasiten enkel: Kommunene som stiller sine områder til disposjisjon for oppdrett, sitter KUN igjen med ulempene for denne industrien, mens konserneiere andre steder sitter igjen med ALLE fordelene og gevinstene. Dette bør kommunene sette en stopper for ved ikke å legge til rette for mer sjøbasert oppdrett, men oppfordre storkapitalen til å bruke deler av midlene sine på å forske på metoder for å flytte virksomheten sin opp på egne regulerte landområder.
  Ekkerøy bygdelag er også av den oppfatning at kystsoneplanen bør legge til rette for at det bærekraftige, lokale sjølaksefisket kan fortsette, og utvikles som den kortreiste unike matressursen det er. Bygdelaget er av den oppfatning at dette fisket i alle år har eksistert i godt samspill med elvefisket, og at de senere års forsøk på utradering av dette fisket må nedkjempes.
  Kystsoneplanen bør også legge føringer for at det er lokale kystfiskebåter av en viss størrelse som skal ha fortrinnsrett på å høste av de lokale fiskeressursene for på den måten å få lokal verdiskaping. Det betyr at denne planen bør ha innhold som flagger synspunkter om kvoter, båtstørrelser og bærekraftig lokal høsting av havressursene våre.Dette betyr også stadig mer i reiselivssammenheng.
  Vi ser fram til å følge arbeidet, og ønsker lykke til med gjennomføringen!

  For Ekkerøy bygdelag
  Kurt Ivar Amundsen, leder

  2020-09-28 14:24:22
  [Svar]  Link
 • Meskfjorden innerst i Varangerfjorden er en liten og grunn fjord og her burde det vært stengt for sjølaksefiske. I år var det laksegarn på begge sidene av fjorden (Nord og Sør) noe som reduserer muligheten for at laksen går opp i Vesterelva. Skal man bevare villaksen så må inngangene til elvene fredes for sjølaksefiske.

  Sten G. Olsen

  2020-09-21 07:48:23
  [Svar]  Link
 • Uttaler meg som daglig leder for Neiden Fjellstue AS. Vår bedrift ønsker at det finnes et areal der det tillates næringsvirksomhet/ reiseliv på vestsiden av Neidenfjorden et sted mellom Tinesholmen til Valen. Her ønskes et begrenset areal hvor det er tillatt med mindre bygg i strandsonen som robu, grillstue, flytebrygge. Samt at det er tillat og mulig å kjøre med turist grupper fram dit vinterstid med snøscooter.

  2020-07-11 21:08:24
  [Svar]  Link
Ønsker du at din uttale ikke skal vises på denne nettsiden?

Huk av i boksen «Send skjult uttale» og fyll ut skjemaet under