kirkenes header topp opt w 9
Mail: havnevesenet@svk.no

Om Kirkenes havn

Information regarding Covid-19 regulations in port of Kirkenes

The corona (Covid 19) pandemic is currently affecting society to a great extent. We are getting many questions on how this is affecting seagoing traffic and ports. It is important to clarify that ports remain open. Ships transporting goods are still allowed to arrive Norwegian ports. The port has preparedness routines in place to identify contamination or suspicion of contamination on board ships. Ships and port operators are required to notify health authorities immediately if there is an outbreak, or a suspected outbreak, of corona virus on board a vessel. Health authorities are notified if a contaminated ship arrives, or there is suspicion of corona virus on board.

les mer ...

Koronavirus og sjøtrafikken

Kystverket informer på sine nettsider om retningslinjer for sjøtrafikk og havnevirksomhet i sammenheng med koranakrisen, se linken nedenfor. I tillegg til nasjonale bestemmelser vil det kunne være lokale bestemmelser fastsatt av politi og smittevernmyndigheter. Situasjonen vil kunne endre seg raskt, og endringer i tiltak vil kunne komme.  Vi anbefaler alle sjøfartende, skipsagenter, eier og operatører av havneanlegg fortløpende holde seg orientert med gjeldende retningslinjer.

les mer ...

Nekting av landlov

Grunnet situasjonen med stor smittefare knyttet til koronaviruset har politimesteren i Finnmark besluttet at det innføres landlovsnekt for utenlandske sjøfolk i Finnmark med umiddelbar
virkning. Etter utlendingsloven § 16 jf. utlendingsforskriften § 4-19 femte ledd vil politiet nekte utenlandske besetningsmedlemmer landlov gitt lovens ordlyd " andre særlige grunner".
Bestemmelsen gjelder inntil videre.

les mer ...https://www.politiet.no/politiet-informerer/politiets-tiltak-i-forbindelse-med-koronaviruset/informasjon-fra-polit

Havneoversikt med åpen AIS

Sammen med norske havner og Kystverket har BarentsWatch laget en nasjonal havneoversikt. Havneoversikten er en viktig kilde til informasjon om havnene i forbindelse med planlegging og gjennomføring av anløp. Tjenesten dekker behovene til mannskap på fartøyer under seilas, representanter for rederier på land, kommersielle brukere av havnene, media og forvaltningen. Innholdet i havneoversikten er hentet fra Kystverkets Havnebase.

Havneoversikten er nå knyttet opp til Kystverkets AIS-nettverk, og  brukere kan nå også følge skipstrafikken og skipsbevegelser i sanntid. Bruken av AIS (automatic identification system) er tilgjengelig for alle, og det er ingen krav om brukerregistrering for å få tilgang. Data som publiseres elektronisk for offentligheten gjennom havneoversikten inkluderer AIS-data som Kystverket mottar gjennom egne mottakere, med unntak for data fra fiskefartøy under 15 meter og fritidsfartøy under 45 meter. Dette gjelder igjen for data fra fartøy innenfor norsk økonomisk sone, fiskerivernsonen på Svalbard og vernesonen på Jan Mayen.

les mer ...

Hygienesertifikat for skip

Helsedirektoratet har for en tid siden overtatt ansvaret nasjonalt for administrasjonen av hygienesertifikat for skip («ship sanitation certificates» - SSC). Hjemmelsgrunnlaget er «forskrift om varsling av og tiltak ved alvorlige hendelser av betydning for internasjonal folkehelse m.v. (IHR-forskriften)». Sør-Varanger kommune har godkjenning for å utstede hygienesertifikat for skip. Kommuneoverlegen har ansvaret for inspeksjonene og utsteder sertifikatene. Kirkenes brannvesen gjennomfører selve inspeksjonen på vegne av kommuneoverlegen.

 

IHR-forskriftens §21 sier følgende: Kommunelegen kan, dersom det anses som nødvendig av hensyn til folkehelsen, bestemme at fører av skip ved ankomst til første havn i Norge skal fremlegge «Sertifikat for hygienekontroll på skip» eller «Sertifikat for dispensasjon fra hygienekontroll på skip».

 

Tidligere fikk kommuneoverlegen via skipets agent oversendt slike sertifikat fra alle skip som kom til Kirkenes som første havn. Helsedirektoratet oppfordrer sterkt til gjeninnføre dette prinsippet.

 

Kirkenes havnevesen ber om at skipsagentene bistår kommuneoverlegen i å innhente slike sertifikat dersom skipene kommer til Kirkenes som første havn i Norge. Hygienesertifikatene sendes kommuneoverlegen til følgende adresse:

 

Sør-Varanger kommune

Kommuneoverlegen,

boks 415,

9915 Kirkenes

 

Eller som epost til : postmottak@svk.no

 

Vi ber også om at skipsagentene informerer skipene om å fremlegge skipslogg, logg for søppel og andre relevante logger før inspeksjon. Det er også et sterkt ønske fra inspektørene, dersom mannskapene vil kunne ha problemer med å kommunisere med inspektørene, at skipets agent er med på inspeksjonen.

 

Takk for hjelpen!

 

les mer ...

Informasjon om bruk av havnevesenets kaier

Kirkenes havnevesen har utarbeidet informasjonhefte for fartøy og brukere av Hurtigrutekaia, Industrikaia og Dypvannskaia. Heftet  inneholder nyttig informasjon om sikker navigasjon, fortøyning, arbeid på kaianleggene med mer, og vil således bidra til å styrke vårt eget og kundenes HMS-arbeid. Av hensyn til internasjonale fartøysanløp er informasjonsheftet engelskspråklig. Havnevesenet oppfordrer alle kunder og brukere av kaianleggene til nøye å orientere seg om de bestemmelser som gjelder for bruk av anleggene og farleden. Følg linken nedenfor for å lese mer.

les mer ...

Oversikt over ISPS-begreper og forkortelser

På Kystverkets nettsider er det nå laget en ny oversikt over forkortelser og viktige begreper som benyttes i

forbindelse med ISPS og havnesikring. Definisjonene er i hovedsak hentet fra havnesikringsregelverket.

les mer ...

Fartøy i havn i Kirkenes

Marine Traffic’ maritime database inneholder sanntids posisjonsoversikter for fartøyer som benytter AIS. Databasen inneholder kartoversikt og liste over fartøy som er i havn i Kirkenes. Snarvei til kartoversikt finnes i høyre meny på våre nettsider.

Linken nedenfor viser oversikt over fartøy som nytter AIS som er i Kirkenes havn.  

les mer ...

Levering av skipsavfall til Kirkenes havnevesen - Beskrivelse av meldings- og leveringsprosedyrer:

Kirkenes havnevesen har avtale med Masternes Gjenvinning AS om mottak av skipsavfall. Fartøy som skal levere avfall ved Kirkenes havnevesens kaianlegg må gi melding om dette i forkant av anløp. Melding skal gis på eget skjema.

 Meldingsskjema om skipsavfall skal sendes senest 24 timer før anløp, eller så snart skipet vet neste destinasjonshavn og anløpstidspunkt. Skipsfører kan eventuelt benytte skipsagenten til å oversende meldings- og bestillingsskjema.

 Skipsfører eller agent sender inn meldingsskjema- og bestillingsskjema til Havnevakt i Kirkenes havnevesen på e-post: havnevakt@svk.no.

Fartøy som har fått fritak fra ordningen av Kirkenes havnevesen trenger ikke å sende inn skjema.

Skipsfører og agent skal på forhånd ha gjort seg kjent med hvilke typer avfall som kan leveres i Kirkenes havnevesen havn innenfor avfallsgebyret, leveringsmåte for avfallet, samt gebyrsystemet.

Skjema for melding og leveranse av skipsavfall til Kirkenes havnevesen kaianlegg finnes på Kirkenes havnevesens hjemmeside:

http://www.svk.no/dokumenter.105193.no.html

les mer ...

Nasjonal havnestrategi: Regjeringen vil styrke sjøtransporten

Onsdag 21. januar, la statssekretær Tom Cato Karlsen i Samferdselsdepartementet fram regjeringens nye havnestrategi. Regjeringens overordnede mål med strategien er å få mer effektiv og konkurransedyktig nærskipsfart, slik at mer gods flyttes fra vei til kjøl.

Satsinger i nasjonal havnestrategi:

  • Forenkling av havnestrukturen
  • Utvikling av effektive, intermodale knutepunkter gjennom styrking av stamnetthavnregimet
  • Legge til rette for sterkere og mer robuste havner
  • Utvikle et regelverk for havnekapital som legger til rette for markedsorienterte havner til det beste for sjøtransporten

Lanseringen fant sted på Samferdselsdepartementets innspillskonferanse om revisjon av havne- og farvannsloven. Dette i følge kunngjøring fra Kystverket.

les mer