kirkenes header topp opt w 9
Mail: havnevesenet@svk.no

Om Kirkenes havn

Ledig stilling som daglig leder i Kirkenes havn Sør-Varanger KF

Kirkenes Havn Sør-Varanger KF søker daglig leder i 100% fast stilling. Vår havnesjef gjennom 12 år går over i nyopprettet kommunal lederstilling og vi søker derfor hans etterfølger.

Vi ønsker en synlig havnesjef som skaper godt samarbeid, er inkluderende, viser besluttsomhet og som evner å videreutvikle Kirkenes havn både som foretak og som logistikknutepunkt. Vi tilbyr spennende og krevende oppgaver for videreutvikling av samfunn, infrastruktur og næringsliv gjennom gode transport- og logistikkløsninger.

https://sor-varanger.easycruit.com/vacancy/2534947/188897?iso=no

Information regarding Covid-19 regulations in port of Kirkenes

The corona (Covid 19) pandemic is currently affecting society to a great extent. We are getting many questions on how this is affecting seagoing traffic and ports. It is important to clarify that ports remain open. Ships transporting goods are still allowed to arrive Norwegian ports. The port has preparedness routines in place to identify contamination or suspicion of contamination on board ships. Ships and port operators are required to notify health authorities immediately if there is an outbreak, or a suspected outbreak, of corona virus on board a vessel. Health authorities are notified if a contaminated ship arrives, or there is suspicion of corona virus on board.

les mer ...

Ledig stilling som fagleder økonomi og administrasjon

Ved Kirkenes Havn KF er det ledig 100 % stilling som fagleder økonomi og administrasjon. Tiltredelse snarest.

les mer ...

Ledig stilling som maskinist

Kirkenes havn KF har ledig stilling som maskinist på isbryteren Kraft Johanssen. Stillingen innebærer også vedlikeholdsoppgaver på havnens eiendommer, anlegg og utstyr.

les mer ...

Koronavirus og sjøtrafikken

Kystverket informer på sine nettsider om retningslinjer for sjøtrafikk og havnevirksomhet i sammenheng med koranakrisen, se linken nedenfor. I tillegg til nasjonale bestemmelser vil det kunne være lokale bestemmelser fastsatt av politi og smittevernmyndigheter. Situasjonen vil kunne endre seg raskt, og endringer i tiltak vil kunne komme.  Vi anbefaler alle sjøfartende, skipsagenter, eier og operatører av havneanlegg fortløpende holde seg orientert med gjeldende retningslinjer.

les mer ...

Nekting av landlov

Grunnet situasjonen med stor smittefare knyttet til koronaviruset har politimesteren i Finnmark besluttet at det innføres landlovsnekt for utenlandske sjøfolk i Finnmark med umiddelbar
virkning. Etter utlendingsloven § 16 jf. utlendingsforskriften § 4-19 femte ledd vil politiet nekte utenlandske besetningsmedlemmer landlov gitt lovens ordlyd " andre særlige grunner".
Bestemmelsen gjelder inntil videre.

les mer ...https://www.politiet.no/politiet-informerer/politiets-tiltak-i-forbindelse-med-koronaviruset/informasjon-fra-polit

Kystfraktkapasiteten til Kirkenes styrkes - ny godsbåtrute mellom midt Norge og Finnmark

I pressemelding 21. januar 2020 melder NOR LINES Kirkenes AS at Norlines DAILY har lyktes med å etablere to ukentlige anløp av kystfraktebåt mellom Midt-Norge og Kirkenes. Tett dialog med et utstrakt agent-nettverk og rederiene som frakter gods langs norskekysten har gjort det mulig å skape et tilbud om samlasting av gods. Løsningen utnytter kapasiteten på kystgående skip som sammen med terminalnettverket sikrer dør/dør-levering og lagringsmuligheter. En koordineringssentral i Trondheim styrer operasjonen og informasjonsflyten for kunden. Målsettingen er at godset fremføres «one-stop-shop» fra Fredrikstad til Kirkenes. I pressemeldingen framkommer at utnyttelse av eksisterende kapasitet vil kunne gi konkurransedyktige betingelser og miljømessige gevinster. Første offisielle avgang fra Trondheim til Kirkenes blir fredag 24.januar med ankomst Kirkenes torsdag 30.januar.
Skipet heter «SAFIR» og i tillegg til å laste parti/stykkgods tar det også dekkslast på inntil 20 tonn med egen kran, samt fiskefôr til oppdrettsanleggene i fartsområdet.

les mer ...

Organisasjonsendring for Kirkenes havnevesen - kommunalt foretak

Kirkenes havnevesen har endret organisasjonsform fra kommunal etat til kommunalt foretak etter Kommunelovens kap. 11. Reglene om kommunale foretak tar sikte på å være et tilbud for kommunal virksomhet av mer forretningspreget art, men hvor det likevel er ønske om tettere politisk styring enn for øvrige selskapsformer. Foretaket ledes av havnestyret som er valgt av kommunestyret. Daglig drift utøves av daglig leder med havneadministrasjonen. Kommunestyret utgjør foretakets generalforsamling.

 

Nytt organisasjonsnr i  Foretaksregisteret er 922203083 - foretakets navn er "Kirkenes havn Sør-Varanger KF".

 

Alle tidligere fordringer fra Sør-Varanger kommune ved Kirkenes havnevesen med organisasjonsnummer 942110286 er overdratt til Kirkenes havn Sør-Varanger KF fra og med  01.07.2019. Fremtidig fakturering vil foregå fra Kirkenes havn Sør-Varanger KF.

 

 

Vi ber om at alle faktura til Kirkenes havn Sør-Varanger KF blir merket:

 

Kirkenes Havn Sør-Varanger KF

Postboks 406

9915 Kirkenes  

 

Faktura skal sendes på EHF-format til Kirkenes Havn Sør-Varanger KF, organisasjonsnr. 922 203 083. 

 

For nærmere informasjon om organiseringen vises det til informasjon i Foretaksregisteret og vedtekt for Kirkenes havn Sør-Varanger KF.

les mer ...

Havneoversikt med åpen AIS

Sammen med norske havner og Kystverket har BarentsWatch laget en nasjonal havneoversikt. Havneoversikten er en viktig kilde til informasjon om havnene i forbindelse med planlegging og gjennomføring av anløp. Tjenesten dekker behovene til mannskap på fartøyer under seilas, representanter for rederier på land, kommersielle brukere av havnene, media og forvaltningen. Innholdet i havneoversikten er hentet fra Kystverkets Havnebase.

Havneoversikten er nå knyttet opp til Kystverkets AIS-nettverk, og  brukere kan nå også følge skipstrafikken og skipsbevegelser i sanntid. Bruken av AIS (automatic identification system) er tilgjengelig for alle, og det er ingen krav om brukerregistrering for å få tilgang. Data som publiseres elektronisk for offentligheten gjennom havneoversikten inkluderer AIS-data som Kystverket mottar gjennom egne mottakere, med unntak for data fra fiskefartøy under 15 meter og fritidsfartøy under 45 meter. Dette gjelder igjen for data fra fartøy innenfor norsk økonomisk sone, fiskerivernsonen på Svalbard og vernesonen på Jan Mayen.

les mer ...
Språk Norsk - Norwegian