kirkenes header topp opt w 9
Mail: havnevesenet@svk.no

Om Kirkenes havn

Levering av skipsavfall til Kirkenes havnevesen - Beskrivelse av meldings- og leveringsprosedyrer:

Kirkenes havnevesen har avtale med Masternes Gjenvinning AS om mottak av skipsavfall. Fartøy som skal levere avfall ved Kirkenes havnevesens kaianlegg må gi melding om dette i forkant av anløp. Melding skal gis på eget skjema.

 Meldingsskjema om skipsavfall skal sendes senest 24 timer før anløp, eller så snart skipet vet neste destinasjonshavn og anløpstidspunkt. Skipsfører kan eventuelt benytte skipsagenten til å oversende meldings- og bestillingsskjema.

 Skipsfører eller agent sender inn meldingsskjema- og bestillingsskjema til Havnevakt i Kirkenes havnevesen på e-post: havnevakt@svk.no.

Fartøy som har fått fritak fra ordningen av Kirkenes havnevesen trenger ikke å sende inn skjema.

Skipsfører og agent skal på forhånd ha gjort seg kjent med hvilke typer avfall som kan leveres i Kirkenes havnevesen havn innenfor avfallsgebyret, leveringsmåte for avfallet, samt gebyrsystemet.

Skjema for melding og leveranse av skipsavfall til Kirkenes havnevesen kaianlegg finnes på Kirkenes havnevesens hjemmeside:

http://www.svk.no/dokumenter.105193.no.html

les mer ...
Kirkenes havn Havnesjefen informerer

Kirkenes som knutepunkt for maritim logistikk - rapport fra mulighetstudie

Maritimt Forum Nord har, med faglig bistand fra Akvaplan–Niva AS, gjennomført en mulighetsstudie for utvikling av Kirkenes havn som knutepunkt for internasjonal maritim logistikk i nordområdene.

Det er forventninger om at maritim transport i nordområdene vil vokse betraktelig. Økningen i eksport av naturressurser til det internasjonale markedet gjennom Barentshavet, godstransport mellom det europeiske og asiatiske markedet gjennom Den nordlige sjørute (NSR) og stykkgods/oppstrøms last til petroleumsindustrien i nordområdene vil være drivere for økt etterspørsel og utvikling av effektive logistikkløsninger.

les mer ...

1. januar 2016: Samler alle meldeplikter for fartøy i en meldeforskrift/New and Simplified Ship Reporting Regulation

Kystverket informerer om at fra 1. januar 2016 blir alle meldeplikter etter havne- og farvannsloven samlet i en forskrift. Den nye meldeforskriften vil forenkle fartøyets oversikt over meldingsplikter til myndigheter og hvilke forpliktelser som gjelder til enhver tid.

Fra nyttår vil følgende meldeplikter ligge i den nye forskriften om fartøys meldeplikter etter havne- og farvannsloven:

 • Melding om anløp til havn
 • Melding om farlig eller forurensende last
 • Melding til havneanlegg om ISPS-anløp
 • Melding til havneterminal om anløp av bulkskip
 • Melding om STS-operasjoner i NØS
 • Rapportering i forbindelse med seilas i Barents SRS

Alle disse meldingene, unntatt melding om anløp av bulkskip og melding om STS-operasjoner, skal gis i meldingssystemet SafeSeaNet Norway. Den nye meldeforskriften presiserer også at meldinger om anløp, ISPS og farlig eller forurensende last til havnene skal gis i meldingssystemet SafeSeaNet Norway. I tillegg krever forskriften at meldinger om godsmengde og lastemengde skal sendes inn. Dette innføres for å effektivisere rapporteringen for skipsfarten og for å bedre statistikkgrunnlaget for sjøtransport.

Lenke til ny meldeforskrift på www.lovdata.no vil bli gjort tilgjengelig på kystverket.no om kort tid.

En engelsk versjon av den nye meldeforskriften vil komme på nyåret.

---

Introducing new and simplified ship reporting regulation January 1st, 2016

From January 1st, 2016, all ship reporting obligations pursuant to the Harbour Act will become available in one common regulation. The new ship reporting regulation will provide an easier overview of ship reporting obligations and which ship reporting obligations are applicable at any given time. 

From January 1st the following ship reporting obligations will be included in the new regulations:

 • Notifications prior to entry into port
 • Notifications on dangerous or polluting goods
 • ISPS notifications to port facilities
 • Notifications for bulk carriers calling at port terminals
 • Notifications of STS operations in NEEZ (Norway’s Economic Exclusive Zone)
 • Notifications in connection with Barents SRS voyages

These notifications, except bulk carrier calls to port and notifications on STS operations, must be sent via the ship reporting system SafeSeaNet Norway. The new ship reporting regulation states that notifications prior to entry into port, ISPS and dangerous or polluting goods must also be sent via the ship reporting system SafeSeaNet Norway. In addition, the new regulation states that notifications on the amount of goods (gross weight and gross gross weight) must be reported. This is introduced to facilitate more efficient ship reporting for the shipping industry and to improve statistics on maritime transport.

A link to the new ship reporting regulation in English will be made available at www.kystverket.no/en in January/February 2016.

les mer ...

Nasjonal havnestrategi: Regjeringen vil styrke sjøtransporten

Onsdag 21. januar, la statssekretær Tom Cato Karlsen i Samferdselsdepartementet fram regjeringens nye havnestrategi. Regjeringens overordnede mål med strategien er å få mer effektiv og konkurransedyktig nærskipsfart, slik at mer gods flyttes fra vei til kjøl.

Satsinger i nasjonal havnestrategi:

 • Forenkling av havnestrukturen
 • Utvikling av effektive, intermodale knutepunkter gjennom styrking av stamnetthavnregimet
 • Legge til rette for sterkere og mer robuste havner
 • Utvikle et regelverk for havnekapital som legger til rette for markedsorienterte havner til det beste for sjøtransporten

Lanseringen fant sted på Samferdselsdepartementets innspillskonferanse om revisjon av havne- og farvannsloven. Dette i følge kunngjøring fra Kystverket.

les mer

Endrede meldeplikter for fartøy

Fra 31. oktober 2013 ble det innført endringer i plikten for fartøy til å avgi melding om anløp og farlig og forurensende last til havn og Kystverket. Forskriftsendringene fjerner plikten til å avgi anløps og avgangsmelding etter Anløpsforskriften og melding om farlig gods etter Farlig-gods forskriften. Samtidig introduseres nye meldeplikter til havner.

Både Kystverket og havner skal etter forskriftsendringene ha samme melding for anløp til havn og farlig og forurensende last. Meldingen sendes elektronisk til Kystverket via det nettbaserte meldingssystemet SafeSeaNet Norway, mens melding til havn sendes på måten som er foretrukket av de individuelle havnene. Anløp til Sør-Varanger kommunes sjøområde reguleres fortsatt av havneregulativet for Kirkenes havnevesen.

les mer ...
Isbryting

Tilkallingsvikarer - Mannskap til fartøyet Kraft Johanssen:

Kirkenes havnevesen søker medarbeidere som ønsker å være tilkallingsvikar som mannskap på fartøyet Kraft Johanssen

les mer ...

Norsk Havneforenings ressursgruppe innen havnesikring og ISPS har publisert kronikken "terror mot norske havner"

Kontaktgruppe ISPS publiserte kronikken om å se på havnesikring i et samfunnssikkerhetsperspektiv i forrige nummer av Knutepunkt. Kronikken har fått mye positiv omtale og tilbakemelding. Ressursgruppe ISPS i Norsk Havneforening ledes av Svein Kåre Aune fra Trondheim Havn IKS.
les mer ...

Kirkenes Havnevesen

Kirkenes havnevesen er en kommunal virksomhet som eies av Sør-Varanger kommune og ledes av Kirkenes havnestyre. Havnebedriften skal ivareta de administrative og forvaltningsmessige oppgaver Sør-Varanger kommune har etter havne- og farvannsloven, og de bestemmelser som er gitt i medhold av denne loven.

Les mer...
Språk Norsk - Norwegian