Sør-Varanger kommunes lokale karantenebestemmelse forholder seg til Veileder til kommunene om lokale karanteneregler eller innreiserestriksjoner i forbindelse med utbruddet av Covid-19. Tiltak etter smittevernloven § 4-1 bokstav d. Med dette vil følgende gjelde:

For å sikre forholdsmessighet og samordning mellom nasjonale og lokale tiltak skal følgende tiltak unngås:

 • Tiltak som rammer kritiske samfunnsfunksjoner, slik dette er definert i de til enhver tid gjeldende nasjonale bestemmelser.
 • Tiltak som rammer offentlig tjenesteyting og myndighetsutøvelse, herunder barnevern.
 • Tiltak som rammer transitt uten opphold i kommunen.
 • Tiltak som rammer barn med delt bosted og som dermed griper uforholdsmessig inn i familielivet.
 • Tiltak som rammer personer som krysser kommunegrenser under reise mellom bolig og arbeidssted, og mellom ulike arbeidssteder, og som er til hinder for at arbeidstakere kan beholde sitt arbeid og at arbeidsgivere fortsatt sikres arbeidskraft.
 • Tiltak som rammer person- og varetransport (på vei, sjø eller bane eller i luften).
 • Tiltak av betydning for å holde i gang produksjonen i virksomheter, blant annet vedlikehold, reparasjoner, forsyningslinjer, spesialiserte tjenester mv.

Det rettslike grunnlaget for vedtaket er hjemlet i Smittevernloven § 4-1 femte ledd og gir kommunen hjemmel til å sette i verk ulike tiltak når det er nødvendig for å forebygge en allmennfarlig smittsom sykdom eller motvirke at den blir overført i befolkningen. Aktuelle tiltak fremgår av bestemmelsens første ledd bokstavene a til e. Grunnleggende krav ved iverksetting av tiltak etter § 4-1 fremgår av smittevernloven § 1-5 hvor det fremgår: "Smitteverntiltak etter loven skal være basert på en klar medisinskfaglig begrunnelse, være nødvendig av hensyn til smittevernet og fremstå tjenlig etter en helhetsvurdering.Ved iverksettelse av smitteverntiltak skal det legges vekt på frivillig medvirkning fra den eller de tiltaket gjelder. Tvangstiltak kan ikke brukes når det etter sakens art og forholdene ellers vil være et uforholdsmessig inngrep."

Kommuneoverlegens begrunnelse

Kommuneoverlegens begrunnelse for vedtak etter Smittevernloven § 4-1 d)

 1. Covid-19 er erklært som et alvorlig utbrudd av allmennfarlig smittsom sykdom som kan få alvorlige helsekonsekvenser for mange mennesker. Sykdommen er også erklært som en pandemi og en alvorlig hendelse av betydning for internasjonal folkehelse av Verdens helseorganisasjon. Helsedirektoratet vedtok 12.03.20 omfattende tiltak for å hindre spredning av Covid-19 og for å bidra til å opprettholde nødvendige helse- og omsorgstjenester. Her heter det blant annet: “Helsedirektoratet ønsker at innenlands transport skal gå mest mulig som normalt, men vi oppfordrer sterkt alle til å unngå fritidsreiser. Vi oppfordrer til å unngå reiser som ikke er strengt nødvendig (både innenlands og utenlands), unngå offentlig transport hvis du kan, unngå andre steder hvor du lett kommer nær andre, unngå nærkontakt med andre.” Lokal smitteverntiltak understøtter regjeringens anmodning om å redusere unødvendige reiser, og man mener at dette bidrar til færre kontaktpunkter mellom mennesker, man senker virusets reproduksjonstall, og dermed vil færre innbyggere bli smittet og syke.
 2. Covid-19 epidemien har i dag ulik utbredelse i Norge. Folkehelseinstituttet har uttalt at epidemien nå har gått over i en ny fase hvor en ikke har klart å identifisere smittekjeden for alle som blir syke. Dette innebærer at alle nye smittetilfeller ikke lenger kan spores tilbake til utlandet. I Sør-Varanger kommune er smittepresset trolig fortsatt lav; vi har 2 kjente tilfeller som begge kan smittespores til områder utenfor Nord-Norge. Situasjonen pr 30.03.20 viser at områder utenfor Nord-Norge har noe større smittespredning enn nordnorske fylker. Kommuneoverlegen ser det som avgjørende å redusere smittepresset fra utenfor regionen.
 3. Kommunen generelt, og helse og omsorgstjenesten spesielt, har begrenset kapasitet til å takle utbredt smitte og sykdom. I tillegg anser Sør-Varanger kommune å ha et særskilt ansvar som vertskommune for Kirkenes sykehus for å beskytte mot utbredt smitte som vil utfordre kapasiteten til Øst-Finnmarks spesialisthelsetjeneste.
 4. Sør-Varanger kommune har per 30.03 smittevernutstyr tilsvarende ca 2 ukers forbruk. Som følge av dette ser vi det som vesentlig å opprettholde strenge smittevernforebyggende tiltak med det formål å forlenge tiden for smitteutbredelse.
 5. Karantenebestemmelsen som beskrevet over vil ha effekt særlig for fritidsreisende personer som kommer fra områder utenfor Nord-Norge. Dette aktualiserer vedtaket særlig i tiden frem mot og gjennom påsken.

 

Kommuneoverlegen anser dette vedtaket som nødvendig i henhold av Folkehelseinstituttets anbefalinger, og Helsedirektoratets nasjonale vedtak. I den nåværende situasjonen er det nødvendig å forebygge og motvirke spredning av covid-19.

Kommuneoverlegen vurderer at smitteverntiltaket har en medisinskfaglig begrunnelse, er nødvendig av hensyn til smittevernet og for å opprettholde tilstrekkelig smittvernskapasitet i kommunen og i helse- og omsorgstjenesten. Tiltaket vurderes derfor som forholdsmessig og tjenlig utfra en helhetsvurdering. Etter kommuneoverlegens vurdering vil den samfunnsmessige nytten ved smitteverntiltaket overstige den belastning og ulempe for de tiltaket gjelder. Frivillig medvirkning er vektlagt i vurderingen.

Kommuneoverlegens forståelse av karantenebestemmelser for personer som bor utenfor Nord-Norge og utfører arbeid i Sør-Varanger.

Lokalt smitteverntiltak legger opp til at personer som er i karantene skal oppholde seg i eget hjem eller på annet egnet oppholdssted. Personen kan bare oppholde seg utenfor hjemmet eller oppholdsstedet hvis nærkontakt med andre enn personene som vedkommende bor sammen med, unngås.

Unntak fra karantenebestemmelser gjelder personer som må krysse kommunegrenser under reise mellom bolig og arbeidssted, og mellom ulike arbeidssteder, og som er til hinder for at arbeidstakere kan beholde sitt arbeid og at arbeidsgivere fortsatt sikres arbeidskraft. Dette medfører at personer som arbeider i Sør-Varanger kommune, men er bosatt utenfor kommunen, og har reist inn i kommunen siste 14 dager, likevel skal følge karantenereglene når de ikke er på jobb, eller på reise til og fra jobb.

Dette er regler for karantene jamfør folkehelseinstituttets bestemmelse

Formålet med karantene er unngå smitte til andre før du selv utvikler symptomer.

I tillegg til dette skal de som utfører arbeidet under unntaksbestemmelse fra karantenereglene søke å redusere smitterisiko på jobb. Dette innebærer å unngå nærkontakt med andre så langt det lar seg gjøre. Særskilt vil det legges vekt på at tilreisende fra områder utenfor Nord-Norge søker å unngå nærkontakt med lokalt ansatte som arbeider i tilstøtende virksomheter på samme arbeidssted. 

Det bør videre legges vekt på god håndhygiene og ekstra renhold av naturlige kontaktflater. Særlig felles arealer som baderom/toalett/kjøkken bær vaskes daglig og gjerne flere ganger daglig. 

Rådmannens delegerte vedtak

Med hjemmel i kommunelovens § § 5-3 3.ledd, jfr. delegasjonsvedtak av 16.10.95, og i medhold av formannskapets vedtak av 13.03.20, som gir rådmannen delegert fullmakt etter Smittervernloven § 4-1, vedtar rådmannen følgende;  

For å bremse spredning av Covid-19 og bidra til å opprettholde nødvendige helse- og omsorgstjenester vedtar rådmannen i Sør-Varanger kommune mandag 30.03.20 følgende vedtak, etter Smittevernloven § 4-1 første ledd bokstav d)

Alle som ankommer Sør-Varanger etter reiser i områder utenfor Nord-Norge ilegges hjemmekarantene i 14 dager etter ankomst.

Helse og sosialdepartmentet vedtok den 27.03.20 en Forskrift om smitteverntiltak mv. ved koronautbrudd (Covid-19-forskriften)

Dette vedtak om lokal karantenebestemmelse skal rette seg etter forskrifter om smitteverntiltak mv. ved koronautbruddet(Covid-19-forskriften) av 27.03.20 og Veilederen til kommunene om lokale karanteneregler av 29.03.20.

Varighet:

Vedtaket har virkning fra 30.03.2020 og gjelder inntil nytt vedtak er fattet, dog kun i 7 dager fra vedtaksdato