Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Omsorgsbolig

En omsorgsbolig er et hjem for eldre, syke eller funksjonshemmede og spesielt tilrettelagt for pleie.

Generelt

Sør-Varanger kommune har et begrenset antall boliger som tildeles brukere etter vedtatte kriterier i helse og omsorgstjenesten.

Tildeles etter lov av 10. februar 1967 om behandlingsmåten i forvaltningssaker (forvaltningsloven)

Saksbehandlingsreglene i lov av 10.02.67 om behandlingsmåten i forvaltningssaker (forvaltningsloven) gjelder, det fattes enkeltvedtak og forvaltningslovens bestemmelser i kap IV-VI kommer til anvendelse.

Beskrivelse

En omsorgsbolig er en bolig som er tilpasset bevegelseshemmede og tilrettelagt slik at beboeren skal kunne motta heldøgns omsorg etter behov. Boligen er beboerens eget hjem. Beboeren betaler husleie og mottar hjemmetjenester på samme vilkår som for andre hjemmeboende.

Omsorgsboliger kommunen disponerer

Roald Amundsensgate, Kirkenes

Storgata, Kirkenes

Eldresenteret, Kirkenes

Tangenlia, Hesseng

Gartnerjordet, Bjørnevatn

Sjøtun, Jakobsnes

Kroafeltet, Neiden

Mostadfeltet, Pasvik

Bureisern, Pasvik

Omsorgssenter, Bugøynes

Målgruppe

Eldre og/eller funksjonshemmede som ikke kan ivareta omsorg for seg selv, eller som er avhengig av praktisk eller personlig hjelp for å greie dagliglivets gjøremål. Eldre og funksjonshemmede med stort behov for hjemmebaserte tjenester prioriteres ved tildeling av bolig, noe som innebærer at et boligbehov alene ikke gir rett til omsorgsbolig.

Kriterier/vilkår

Tjenesten tildeles ut fra en samlet vurdering av søkerens situasjon, herunder faglige opplysninger som ligger til grunn for søknaden og/eller blir innhentet i saksbehandlingsprosessen.

Følgende kriterier vektlegges ved tildeling av omsorgsbolig:

  • Underskrevet søknad må foreligge fra søker eller en som kan handle på søkers vegne

  • Mulighet for og fortsatt bo i sitt opprinnelige hjem med bistand fra hjemmebasert tjeneste skal være vurdert

  • At tjenester er utprøvd, som for eksempel hjemmesykepleie, praktisk bistand, dagsentertilbud, matombringing mm, og disse ikke er tilstrekkelig i opprinnelige hjem

  • At søker ikke er i stand til å ivareta seg selv i sitt eget hjem, selv med tjenester som supplement i hjemmet, og andre tilpassede tjenester

  • Søker må ved søknadstidspunktet antas å kunne fungere i boligen over noe tid

Pris for tjenesten


Husleie og depositum er avhengig av bosted og størrelsen på omsorgsboligen. Ved spørsmål kan en kontakte Tildelingskontoret for omsorgssaker.

Lover

Dette er ikke en lovpålagt tjeneste. Opphold i omsorgsbolig reguleres gjennom husleiekontrakter, jf. husleieloven. Tildeling av omsorgsbolig er et enkeltvedtak med de rettigheter og plikter som følger av forvaltningsloven.

Husleieloven
Forvaltningsloven
Verdighetsgarantiforskriften

Veiledning - hvordan få utført eller motta tjenesten

Du kan kontakte kommunen for å få hjelp til å søke om omsorgsbolig, eller du kan be andre hjelpe deg hvis du har behov for det. Hvis en annen søker på vegne av deg, må vedkommende ha fullmakt.

 

Base

Avdelingsleder

Kontor

Kirkenes base 1

78 97 18 51

78 97 18 50

Kirkenes base 2

78 97 18 53

78 97 18 52

Hesseng/Jakobsnes/Jarfjord

78 97 18 32

78 97 18 36

Bjørnevatn/Neiden

78 97 17 87

78 97 17 88

Pasvik

78 97 17 85

78 97 17 85

Bugøynes

78 97 17 47

78 97 17 48

 

Søknadsskjema og hjelp til å fylle ut skjemaet fås ved henvendelse til Servicekontoret tlf 78 97 74 00,  Koordinerende Fag og Forvaltning, eller ansatte i hjemmebasert omsorg. Søknadskjema kan du også finne på kommunens hjemmeside svk.no.

Utfylt søknad sendes til Sør-Varanger kommune, Servicekontoret, Boks 406, 9915 Kirkenes. 

 Du kan kontakte kommunen for å få hjelp til å søke om omsorgsbolig, eller du kan be andre hjelpe deg hvis du har behov for det. Hvis en annen søker på vegne av deg, må vedkommende ha fullmakt.

Saksbehandling

Kommunen skal innhente de opplysningene som er nødvendige for å avgjøre saken. Deretter fattes det et vedtak. Vanligvis får du en begrunnelse samtidig med vedtaket. Du får alltid en begrunnelse hvis det kan tenkes at du blir misfornøyd med vedtaket. Hvis begrunnelsen ikke følger med, kan du få den ved å henvende deg til kommunen innen klagefristen for vedtaket utløper.

Det vil bli tatt kontakt og gjort avtale om et hjemmebesøk etter mottatt søknad. Hjemmebesøket danner grunnlaget for en helhetlig og faglig vurdering av søknaden. Saksbehandlingstiden er vanligvis tre uker, og søker får skriftlig svar.

Saksbehandlingstid

Kommunen skal behandle saken så snart som mulig. Hvis saken ikke kan avgjøres innen én måned, skal du ha skriftlig beskjed om grunnen til dette. Du skal samtidig få opplyst når det antas at vedtaket blir fattet.

Klagemulighet

Hvis du er misfornøyd med vedtaket, kan du klage til kommunen innen en frist på tre uker fra du mottok det. Forklar hva du er misfornøyd med og hvorfor du mener vedtaket bør endres. Hvis du trenger veiledning, kan du henvende deg til kommunen. Opprettholder kommunen sin avgjørelse, blir saken sendt videre til kommunens egen klagenemnd, som avgjør om klagen skal tas til følge.

Hvis du har fått tildelt en omsorgsbolig og du ønsker å klage over uforsvarlig utførelse av tjenesten, kan du gjøre det til Statsforvalteren i ditt fylke.

Skulle det skje en svært alvorlig hendelse i boligen kan du som pårørende eller pasient sende en varsling direkte til Statens helsetilsyn på telefonnummer 474 86 882.

Tjenesten oppdatert: 18.02.2021 10:11