Sør-Varanger kommunestyre vedtok i møte 09.12.2019, sak 084/19; Forskrift om kommunalt løypenett for snøskuter i Sør-Varanger kommune, Finnmark.

Vedtaket kunngjøres her etter plan- og bygningslovens § 12-12, jfr. forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag § 4a., tredje ledd.

Vedtatt forskrift trer i kraft straks. Forskrift av 20. desember 2010 nr. 1690 om snøskuterløyper, Sør-Varanger kommune, Finnmark oppheves den 01.07.2020.

 

Kommunestyrets vedtak og vedtatte forskrift med tilhørende dokumenter kan leses her:

Forskrift for snøskuterløyper i Sør-Varanger kommune.pdf

Vedtak - Forskrift om snøskuterløyper i Sør-Varanger kommune.pdf

Snøskuterkart Bugøynes-Bugøyfjord-Neiden.pdf

Snøskuterkart Jarfjord.pdf

Snøskuterkart Pasvik nord.pdf

Snøskuterkart Pasvik sør.pdf

 

Kulturminner og kulturmiljø Snøskuterløyper SVK 04.11.19.pdf

Merknadsbehandling 2.høring SVK 04.11.19.pdf

Notat - tillatelse til offentlig snøskuterløype over privat eiendom SVK 04.11.19.pdf

Oversikt endret løypebeskrivelse 2019.pdf

Rapport naturmangfold snøskuterløyper SVK 04.11.19.pdf

ROS_analyse Snøskuterløyper SVK 04.11.19.pdf

Støyvurderinger skuterløyper SVK 04.11.19.pdf

Vurdering av friluftsliv Snøskuterløyper SVK 04.11.19.pdf

Vurdering hensyn reindrift SVK 04.11.19.pdf

Notat Grunneiertillatelse trukket tilbake.pdf

Notat Tillegg til forslag til vedtak om snøskuterløyper.pdf

 

Forskrift med tilhørende dokumenter og vedtaket er også tilgjengelige ved Servicekontoret, Rådhuset i Kirkenes fram til klagefristen utløper.

Vedtaket kan påklages etter forvaltningslovens kapittel VI, jfr. forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag § 4a., åttende ledd.

Grunneiere og rettighetshavere til eiendommer i løypenes influensområde, Sametinget og berørte reinbeitedistrikt, organisasjoner hvis interesser blir berørt av snøskuterløypene, nabokommuner og berørte statlige og regionale organer kan klage til Fylkesmannen innen tre uker fra denne kunngjøring. Klage sendes til: Sør-Varanger kommune, boks 406, 9915 Kirkenes, eller: postmottak@svk.no. Oppgi vår referanse; 15/104.

 

Plan- og utviklingssjefen