Vedtatte planer
Kunngjøring om endring av Detaljregulering for Domuskvartalet
Endring av Detaljregulering for Domuskvartalet ble vedtatt av Utvalg for plan og samferdsel i møte 09.03.2021, sak 08/2021 (planID 5444-2017001). Endringene av planen omhandler planens rekkefølgebestemmelser og bestemmelser om parkeringskjeller for å åpne opp for en trinnvis utbygging av kvartalet. Krav til bygging av parkeringskjeller gjelder nå kun for de deler av tomta som i dag ikke er bebygd. Krav til antall parkeringsplasser er ikke redusert, men følger av kommuneplanens gjeldende parkeringsbestemmelser.

 

Endringene er gjennomført som planendring etter forenklet prosess etter reglene i plan- og bygningslovens § 12-14 andre og tredje ledd. Vedtatt reguleringsplan er straks bindende for framtidig arealbruk i området.

 

Plandokumentene finner du her:

Planendring etter forenklet prosess - Detaljregulering for Domuskvartalet.pdf

Merknadsoversikt mindre vesentlig endr Domuskvartalet.pdf

2017001_BEST Domuskvartalet ME110221vedtatt.pdf

2017001_BEST Domuskvartalet 12-03-2019 (erstattet).pdf

 

, eller ved servicekontoret på Rådhuset i Kirkenes.

Reguleringsplanens øvrige dokumenter kan ses i vår karttjeneste:

http://www.kommunekart.com/klient/sorvaranger/?urlid=c7a794d7-1c18-43a1-bcf9-2ba6fc3347fa

 

Denne kunngjøringen gjøres etter plan- og bygningslovens §§ 12-12 og 12-14.

 

Klageadgang:

Parter eller andre berørte kan klage på vedtaket. Klagefristen er 3 uker fra denne kunngjøringen. Eventuell klage sendes til Sør-Varanger kommune, postboks 406, 9915 Kirkenes, eller: postmottak@svk.no. Vennligst oppgi vår referanse; 21/137

 

Plan- og Utviklingsavdelingen

12.03.2021

Høringsperioden er nå avsluttet, det er derfor ikke lenger mulig å gi uttale på denne planen.

Send skjult innspill


Din høringsuttale til planen vil bli registrert i kommunens sak- og arkivsystem. Meldingen publiseres ikke.