Planvedtakene kunngjøres herved i henhold til plan- og bygningsloven § 12-12, jfr. § 12-14.

 

Vedtatte planendringer er lagt ut på kommunens Servicetorg (Rådhuset) og kan leses her:

Vedtak om endring av plan for Langfjordveien Østre - planid 2007002 (9711).pdf

Kart ny tomtegrense Sikdalsveien 13 og 15.pdf

Vedtak om endring av Reguleringsplan for Soltun - planid 1975101 - ny tomtegrense Soltunveien 18 og 20 (9713).pdf

Kart ny regulert tomtegrense Soltunveien 18 og 20.pdf

Vedtak om endring av plan for Reguleringsplan for Haga 305 - planid 2005106 - justering av naustområde BN5 (9712).pdf

Kart Utvidelse av naustområde BN5.pdf

 

Klageadgang

Parter eller andre berørte kan klage på vedtaket (i den enkelte sak). Klagefristen er 3 uker fra denne kunngjøringen. Eventuell klage sendes til Sør-Varanger kommune, postboks 406, 9915 Kirkenes, eller: postmottak@svk.no. Vennligst oppgi planID ved henvendelser om saken.