Møtetidspunkt:            Fra kl. 12:00 til kl. 13.10

Møtested:                    Skype

Tilstede:

 • Kommuneoverlege Mona S. Søndenå 
 • Smittevernlege Drude Bratlien
 • Rådmann Nina B. Øvergaard
 • Kontorsjef Magnus Mæland
 • Økonomisjef Svanhild A. Lande 
 • Kommunalsjef Arnulf Ingerøyen 
 • Konstituert kommunalsjef Jorunn Sandhell 
 • Personalsjef Line Kristoffersen 
 • Koordinator Kjerstin Møllebakken
 • Fungerende ordfører Pål K. Gabrielsen 
 • Fungerende varaordfører Lena N. Bergeng
 • Beredskapsleder Eivind Gade-Lundlie
 • Formannskapssekretær Siv M. Wollmann (referent, i samarbeid med Magnus)

 

 

Fast agenda:

 1. Informasjon fra kommuneoverlege
  • 119 tester i Kaisvingen og 120 drop-in-tester.
  • 287 tester på Storskog i desember og tom dd, 43 % av antall passeringer
  • 159 tester i januar, 85 % av antall passeringer (etter ny forskrift om testing av alle på grensen)
  • 10 positive tester siste uke, samtlige importsmitte. Det er forskjell mellom rekvirentkommune og bostedskommune (hvor prøven er tatt og hvor den smittede oppholder seg)
  • Smittekarantene-oversikt komplisert, smittevernlege rapporterer tall hver mandag til kontorsjef
  • Krabbefisket begynner rundt 20. januar og det vil bli flere båter her og ytterligere mannskapsbytte, noe som vi regner med vil øke antall smittetilfeller
  • Status på vaksine: Har fått 35 glass tidligere, fikk 24 i dag og neste uke 40. Det realistiske er å få ut 6 doser fra et glass.
  • Vil i løpet av neste uke ha vaksinert alle på sykehjemmene og startet med de i HBO
 2. Informasjon fra rådmannen
  • Fornøyd med informasjonskampanjer og pressemeldinger
  • Ros til alle som har ansvar for at vaksineringen er godt i gang og har gode rutiner
  • Pressemeldinger vil bli sendt til alle i kriseledelsen samtidig som de sendes ut til media slik at alle blir informert
  • Det utarbeides ukentlig nye pressemeldinger, etter møter i kriseledelsen
 3. Informasjon fra kommunalsjef for helse, omsorg og velferd
  • Har hatt en del spørsmål om besøk i institusjoner med hensyn på de nye regler, men det går nå fint og dette er avklart.
 4. Informasjon fra beredskapsleder
  • Uklart regelverk (Covid19-forskriften), hva gjelder skip og karantenefasiliteter og den plikten agenter har
  • Kapasitet på karantenehotellet (22 rom) – det er 23 personer som benytter seg av tilbudet i dag. Dette er en knapp ressurs, og vi må vurdere reservekapasitet på karantenehotell om det blir økning i mannskapsbytter. Antar et rimelig antall kan være 66 rom (d.v.s. 22x3) dersom vi skal dekke behovet med hensyn på krabbefiske som nå snart vil starte. 
  • Det skal være møte med Scandic i dag, og beredskapsleder tar opp antallet rom med dem.
  • Det har totalt vært 55 personer som har benyttet tilbudet om karantenehotell siden oppstarten
  • Anmodning fra FHI om forsvarlig tilbud til barn i karantenehotell. FHI har ikke spesifisert hva dette innebærer, vi antar at dette kan gjelde tilgjengelige leker og aktivitetsutstyr – eks. kan Frisklivssentralen kanskje bidra med noe. Beredskapsleder informerer Scandic om dette.
  • Hvordan holde oss orientert om planlagte idretts- og kulturarrangementer i kommunen? Det er naturlig at denne oppgaven legges til enhetsleder for kultur som må rapportere dette til kriseledelsen. Arnulf tar dette med enhetsleder.
  • Kjøreregler for utleie av kommunens egne anlegg? Smittevernlege ønsker ikke at det skal åpnes for nasjonale stevner innendørs (d.v.s. med deltakere utenfor Nord-Norge) og kriseledelsen støtter dette.
 5. Informasjon fra koordinator
  • Smittesporingsteamet har mye arbeid og skal prøve å få med flere til å delta i teamet (behov for lokalt personell)
  • Møte med hele smittesporingsteamet torsdag denne uka, ordfører deltar også og takker for innsatsen på vegne av hele kriseledelsen
 6. Informasjon fra økonomisjef
  • Må være sikker på at vi får dekket alle utgifter dersom vi øker kapasiteten på karantenehotell. Eivind avklarer dette med FHI.
 7. Informasjon fra ordfører og varaordfører
  • En forutsetning at reservekapasitet på karantenehotell dekkes over statlige midler, jfr. møte med statsforvalteren
  • Spørsmål om smittekohorten. Kommunalsjef HOV svarer ut dette i neste møte
  • Henvendelse om telefonnr. til smitteoppsporingsteamet. Kontorsjef oppdaterer dette.
  • Noen ønsker at kommunen legger ut informasjon om reglene om grensen mot Finland på vår hjemmeside. Kontorsjefen opplyser om at det ikke er ressurser til å følge opp denne informasjonen på vår hjemmeside da reisereglene endrer seg til stadighet. Reisende må ta et selvstendig ansvar for å sette seg inn i reiseråd som gjelder for den dagen man skal reise og være oppmerksom på at reiseråd og reisereglene endrer seg raskt.