Møtetidspunkt:            Fra kl. 12:00 til kl. 13:10

Møtested:                    Skype

Tilstede:

 • Smittevernlege Drude Bratlien
 • Rådmann Nina B. Øvergaard
 • Kontorsjef Magnus Mæland
 • Økonomisjef Svanhild A. Lande 
 • Skolefaglig leder Michael Berstad (til kl. 13:00)
 • Konstituert kommunalsjef Jorunn Sandhell 
 • Personalsjef Line Kristoffersen 
 • Plan- og utviklingssjef Frans Ove Eriksen
 • Ordfører Lena N. Bergeng
 • Varaordfører Pål K. Gabrielsen
 • Beredskapsleder Eivind Gade-Lundlie
 • Koordinator Kjerstin Møllebakken (til kl. 12:15)
 • Formannskapssekretær Siv M. Wollmann (referent)

 

Fast agenda:

 1. Informasjon fra kommuneoverlege
  • Smittet helsepersonell ved Wesselborgen, smittesporing og karantene har gått bra. GSV-saken også avsluttet. Smittesporingssak ved sykehuset også avsluttet. 0-tall på isolat, smitte- og ventekarantene.
  • Teststasjonen, mye drop-in på dagtid og mindre faste timer og ettermiddagstimer framover. Nye tidspunkter publiseres. 157 tester første dag etter pinse, 6 stykker bemannet stasjonen – dagen etter var det 13 tester.
  • Ferieavvikling tatt opp i TISK-møtet i dag.
  • Mye spørsmål omkring sammenkomst/arrangement. Sammenkomst=privat avtale (familie/venner/kollegaer: 20 personer inne eller 30 ute), arrangement=tilskuere til at andre utfører noe, eks. teater, idrettsarrangement, begravelse. Samling etter begravelse=sammenkomst.
  • Det er enighet i kriseledelsen om at vi følger nasjonalt tiltaksnivå og går  over på grønt nivå for hele kommunen fra idag. Smittevernregler gjelder fortsatt. Skolene og barnehagene må innrette driften for å gjennomføre grønt nivå.
  • Det planlegges for normalt renhold fra og med mandag 7. juni. Det må vurderes hva innholdet i «normalt renhold» er, på de ulike bygg.
 2. Informasjon fra rådmannen
  • Neiden: Fikk i forrige uke henvendelse fra Inari om teststasjon på finsk side og samarbeid om dette. Henvendelsen ble sendt videre til Statsforvalteren, politidirektoratet er koblet på. De har anbefalt Justisdepartementet om å åpne grensen. Kommunen har bekreftet at vi har mulighet til å teste ved ordinær teststasjon innenfor åpningstiden. Neiden er godkjent gjenåpnet med teststasjon i Kirkenes eller på Storskog, og vi avventer informasjon om hvordan åpningen praktisk skal gjennomføres.
 3. Informasjon fra kommunalsjef for helse, omsorg og velferd
  • Kontinuitetsplanlegging blir tema framover hos enhetslederne.
  • Berømmer alle som har stått på – og står på hver dag.
 4. Informasjon fra kommunalsjef oppvekst
  • Muntlig eksamen kansellert.
  • 27. mai ble det nasjonalt bestemt oppheving av gult nivå, med mindre det er grunner til å beholde gult eller rødt nivå i kommunene.
  • Ingen tatt ut i streik i skolene i Sør-Varanger.
  • God beredskap dersom det blir behov for å stenge skoler.
  • Ekstra bemanning i skoler og barnehager beholdes, men kontrakter forlenges ikke utover den tidsrammen de er satt innenfor.
  • Det skal planlegges for grønt nivå fra høsten av, og dersom man kan gå over til grønt nivå nå, skal det gjøres, jfr. Statsforvalteren. Vadsø har gått over på grønt nivå i slutten av forrige uke.
  • Barnehagene har jobbet mye ift. holdninger rundt smittevern, og har mener å ha innarbeidet godt smittevern og rutiner for å være på gult nivå. Barnehagene ønsker derfor å fortsette å være på gult nivå pga. sommervikarer, nye barn og foreldre.
 5. Informasjon fra beredskapsleder
  • TISK-møtet i dag, sårbar mtp. bemanning.
  • Behovet for kontinuitetsplanlegging og bevisstgjøring omkring dette i organisasjonen, framdeles like viktig som tidligere.
  • Norge letter på ulike typer tiltak; utfordringen blir å ta innover oss hvordan endringene påvirker våre rutiner, eks. karantenehotellet og utskriving.
 6. Informasjon fra koordinator
  • Sommerturnus for smittesporingsteam er lagt for ordinær drift, blir det større smitteutbrudd må det oppbemannes.
  • Ferdig med vaksinering t.o.m. prioritert gruppe 7. Gruppe 8 starter nå, 55-64 år. 708 vaksiner kommer denne uka, 35 % av dette «mistes» ca. 480 vaksiner i ukene framover.
  • Målsettinga er å vaksinere første dose ut august. Kan trolig fortsette med 6 ukers intervall. Vaksinering onsdager og torsdager.
  • Denne uka er alt helsepersonell vaksinert med første dose.
  • Har fått ferievikarer og turnus skal godkjennes i løpet av morgendagen. Forsøker å finne personer som kan ivareta Sivilforsvarets oppgaver i Barentshallen.
  • Stort trykk på vaksinetelefonen ift. bytting av timer osv. Er strenge på bytting pga. logistikken rundt vaksinering med dose 2.
 7. Informasjon fra personalsjef
  • Sivilforsvaret bemanner Barentshallen, de avslutter sitt oppdrag før sommeren, hvordan kan dette løses framover? Frivillige, lag/foreninger, sommervikarer ved Barentshallen osv.
  • Streik (Unio) – Sør-Varanger er ikke tatt ut, men vi følger med for å igangsette plan B om eks. sykepleiere/helsesykepleiere blir tatt ut.
 8. Informasjon fra kontorsjef
  • Forenklet krisekommunikasjonsplan settes opp i neste uke.
  • God kommunikasjon ut på nettsiden.