Møtetidspunkt:            Fra kl. 10:00 til kl. 11:10

Møtested:                    Skype

Tilstede:

 • Kommuneoverlege Mona S. Søndenå 
 • Smittevernlege Drude Bratlien
 • Rådmann Nina B. Øvergaard
 • Kontorsjef Magnus Mæland
 • Økonomisjef Svanhild A. Lande 
 • Kommunalsjef Arnulf Ingerøyen 
 • Konstituert kommunalsjef Jorunn Sandhell 
 • Plan- og utviklingssjef Frans Ove Eriksen
 • Personalsjef Line Kristoffersen 
 • Fungerende ordfører Pål K. Gabrielsen 
 • Fungerende varaordfører Lena N. Bergeng
 • Beredskapsleder Eivind Gade-Lundlie
 • Koordinator Kjerstin Møllebakken
 • Formannskapssekretær Siv M. Wollmann (referent)

 

Fast agenda:

 1. Informasjon fra kommuneoverlege
  • Oppfordrer til begrensning av besøk på sykehjem osv. – men ikke forbud mot.
  • Personer som har vært på reise utenfor kommunen/røde områder, oppfordres til ikke å besøke sykehjem osv. de første 10 dager.
  • Ny drop-in-testing er organisert for personer som kommer hjem etter jul (tirsdag og torsdag)
  • Vaksinasjon: Har ikke mottatt melding om når vaksinen ankommer, forventer info om dette i løpet av morgendagen eller onsdag. Nasjonal prioriteringsrekkefølge endret; inntil 20 % av vaksinene som sendes ut kan benyttes til å vaksinere helsepersonell. Her lokalt skal sykehjemsbeboere vaksineres før helsepersonell. Media vil bli invitert.
  • Nyttårsaften kom det beskjed fra Hdir om at testing måtte være på plass på grenseoverganger 02.01.21. Vi har gitt beskjed om at Neiden ikke kunne være på plass til dette tidspunkt. Storskog tok testingen for Neiden, men et problem ift. informasjon og kommunikasjonskanaler. Ønskelig med mobil teststasjon, dette blir tatt opp på TISK-møte i morgen.
 2. Informasjon fra rådmannen
  • Nytt møte i kriseledelsen senere i uka
  • Trafikklysmodellen: Vi er fortsatt på gult nivå
  • Alle ansatte får oppdatert informasjon om status idag
 3. Informasjon fra kommunalsjef for helse, omsorg og velferd
  • Dagsentertilbud der folk er til og fra (8-10 personer). Vi forsøker å regulere dette slik at det blir faste grupper av personer til faste dager.
 4. Informasjon fra beredskapsleder
  • Bytter karantenehotell til Scandic fra i dag. Politiet informeres om dette.
 5. Informasjon fra kontorsjef
  • Pressemelding utarbeides og legges også på hjemmeside og Facebook

 

Lokale bestemmelser etter regjeringens pressekonferanse 03.01.21:

 

Vurdering av trafikklys – Sør-Varanger kommune 

Innfører følgende regler de to første ukene i januar:

Dette er altså regler som vil komme i forskrift, altså pålegg, som må følges og som kan bøtelegges for.

 1. Det blir forbudt å skjenke alkohol, men serveringssteder kan ellers holde åpent
 • Servicekontoret følger dette opp; sender ut mail om bestemmelsene.
 1. Det kan maksimalt være 5 personer sammen på private sammenkomster utenfor eget hjem, som for eksempel en bursdag i leide lokaler.
 • Generell informasjon i pressemelding.
 1. Det kan være maksimalt 10 personer på innendørs arrangementer på offentlig sted eller i lånte eller leide lokaler, men inntil 200 personer hvis alle sitter i fastmonterte seter. I begravelse kan det være inntil 50 personer selv om det ikke er fastmonterte seter.
 • Generell informasjon i pressemelding.

I tillegg kommer vi med følgende råd og anbefalinger for alle i hele landet;

 1. All undervisning og alle planlagte arrangementer ved universiteter, høgskoler, fagskoler og lignende gjøres digitale frem til 18. januar.
 • Ikke kommunalt ansvar.
 1. Alle landets videregående skoler og ungdomsskoler vil gå over i rødt nivå.
 • Smittevernlege har hatt kontakt med vgs. om digital undervisning de første to dagene,
  deretter delvis digital undervisning så lenge det er rødt nivå.
 • Undervisning på ungdomsskolen kan gå over på rødt nivå uten større utfordringer. Skolene lager en plan for kombinasjon av hjemmeskole og digital skole. Elever på 10. trinn prioriteres når det gjelder undervisning på skolen. Elever med særskilte behov og sårbare elever vil, som i vår, skal få et tilbud om undervisning på skolen.

 

 • De lokale ordningene må kommuniseres fra hver skole. Skoleeier informerer felles om at rødt nivå følges og at det gis informasjon fra den enkelte skole om hvordan dette organiseres.

 

 • Det er ikke kommet veileder på skoleskyss utover det som ligger i rødt nivå for skole.
 • Folkehøgskolene følger anbefalinger fra lokale helsemyndigheter. Pasvik folkehøgskole har vært i kontakt med smittevernlege ift. testing, og har et godt opplegg for smittevern, kohorter osv.
 • Unngå alle unødvendige reiser i inn- og utland, men du kan dra på hytta sammen med de du bor sammen med
 • Det har vært tilfeller der reisende over grensen fra Russland (rødt område) går på arbeid i karanteneperioden dersom de har testet negativt, det må presiseres at dette ikke er tillatt.
 • Karantenereglene gjelder fortsatt for reiser fra utland.
 • Ansatte i Sør-Varanger kommune skal kun gjennomføre strengt nødvendige tjenestereiser.

 

 1. Alle som kan ha hjemmekontor, bør ha det

 

 • Alle ansatte i Sør-Varanger kommune som kan gjennomføre sine arbeidsoppgaver fra hjemmekontor kan gjøre dette. Dette avtales med nærmeste leder.
 • Konkret ROS-analyse for hver arbeidsplass ift. avstandsbegrensninger og type arbeidsoppgaver de kommende 2 uker.
 • De som benytter kollektivtransport oppfordres til hjemmekontor
 1. Kjøpesentre og butikker bør ha antallsbegrensninger og adgangskontroll slik at det er mulig å holde avstand. Vi vil vurdere å forskriftsfeste dette.
 • Ikke kommunalt ansvar
 1. Vi anbefaler at alle organiserte fritidsaktiviteter, idrettsaktiviteter, kulturarrangementer og livssynssamlinger innendørs blir utsatt til etter 18. januar. Dette gjelder også aktiviteter som samler barn og unge på tvers av klasser og kohorter. Begravelser skal fortsatt kunne gjennomføres.
 • Barentshallene og kommunale bygg som leies ut av Barentshallene kan ikke leies ut til organiserte aktiviteter i de neste to ukene.
 • Svømmehallen holdes åpent for publikumsbad, men ikke organiserte aktiviteter
 • Politiske møter fram til og med 17. januar gjennomføres digitalt uten at vi definerer oss til rødt nivå.
 1. Utendørs aktiviteter kan gjennomføres hvis det er mulig å holde god avstand, det vil si minst en meter.
 • Ingen spesiell info om dette.
 1. Toppidretten har et særskilt unntak med egen regulering, og omfattes ikke av disse anbefalingene.
 • Ingen spesiell info om dette.