Unntatt fra karanteneplikten er arbeidstakere med hyppige grensekryssinger til arbeidsplassen i Norge. Med hyppige grensekryssinger menes det pendling daglig, ukentlig eller med 10 dagers frekvenser. 

Forutsetning for unntakelsen fra karanteplikten er regelmessig Covid-19- testing i Norge: 

  • Arbeidstakere må teste seg ved første ankomst etter 17.10. 
  • Ny test i Norge deretter hver syvende dag 
  • Arbeidsgiveren er ansvarlig for organisering og finansiering av testingen 

 

Lenker til aktuelle dokumenter; Regjeringen, Folkehelseinstituttet og Covid-19 forskrift: 

 

Regjeringens beslutning om innskjerping av restriksjoner ved innreise til Norge fom. 17.10.2020: 

https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/pm_endringer_finland/id2771210/ 

 

Innføring av innreisekarantene fra røde regioner og land, med kart:

https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/fakta/reiserad-knyttet-til-nytt-koronavirus-coronavirus/?term=&h=1#utenlandsreiser 

 

Covid-19 forskrift: 

https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2020-03-27-470#KAPITTEL_2 

Se spesielt § 6, §6.a, §6.b og §6.c 

 

§ 6.b Unntak fra innreisekarantene for visse arbeids- og oppdragstakere med hyppig grensekryssinger 

§ 6.c Unntak fra innreisekarantene for arbeidsreisende ved testing