Hvem kan søke

Søknadsrunden er åpen for alle skattepliktige foretak i Sør-Varanger som har opplevd vesentlig omsetningssvikt og/eller økte kostnader på grunn av lokale og nasjonale smitteverntiltak. Også foretak som har falt utenfor de generelle, nasjonale støtteordningene kan søke.

Ordningen omfatter ikke foretak som er insolvent, under konkursbehandling, opphørt eller under avvikling.

Hva kan det søkes om

Det kan søkes kompensasjon for alle tapte inntekter og økte kostnader som søker kan dokumentere og argumentere for har oppstått som følge av pandemien. Eventuelle andre kompensasjoner som er gitt i samme periode, vil komme til fratrekk.

Kommunen vet foreløpig ikke hvor stor etterspørselen etter midlene vil være, og fastsetting av tilskudd vil bli gjort etter en samlet vurdering sett i forhold til den lokale situasjonen. Ved behandling av søknadene vil det bli lagt vekt på:

 • Hvor stort tap foretaket har lidd, både nominelt og relativt i forhold til bedriftens historiske resultat
 • Hvor store kostnader foretaket er påført, både nominelt og relativt i forhold til historiske driftskostnader
 • I hvor stor grad foretaket faller utenfor de nasjonale kompensasjonsordningene

Hva skal søknaden inneholde:

 • Hvordan foretaket har vært rammet av lokale og nasjonale smitteverntiltak
 • Hvilke økte kostnader og/eller tapte inntekter dette har medført. Om det er søkt andre kompensasjonsordninger, hvor mye man eventuelt allerede har fått i kompensasjon og eventuell begrunnelse for eventuelt avslag
 • Mottatt bagatellmessig støtte for 2019-2021 (tilskudd vil bli gitt som bagatellmessig støtte)
 • Komplett regnskap for 2019 og 2020. (Foreløpig regnskap hvis årsregnskap ikke er avlagt). Nystartede bedrifter og bedrifter i etableringsfasen kan søke på grunnlag av budsjett for 2021 godkjent av regnskapsfører
 • Skatteattest april 2019

Før utbetaling av eventuelt tilsagn kan det bli krevd at revisor eller autorisert regnskapsfører bekrefter innholdet i søknaden.

Hvordan søke:

 1. Gå til www.regionalforvaltning.no og opprett bruker for foretaket
 2. Søk opp “Sør-Varanger kommune – koronakompensasjon våren 2021" i søkeruten
 3. Opprett søknad, fyll ut nødvendig info og legg ved etterspurte dokumentasjon
 4. Send inn søknaden. Siste frist er 17. mai, men lever gjerne så fort som mulig!

 

Hvordan behandles søknadene:

Endelig vedtak om fordeling foretas av Utvalg for miljø og næring senest 15. juni 2021.

Kontakt

Har du spørsmål til ordninger kan du ta kontakt med Stig Ulvang på telefon 975 94 624 eller mail stul@svk.no