Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Kommunal bolig

 • Generelt om tjenesten

  Beskrivelse

  Noen vil ha problemer med å komme seg inn på boligmarkedet eller å bli boende i den boligen de har. Kommunen har et ansvar for å bidra til at alle har et godt og trygt sted å bo, og Nav skal medvirke til å skaffe boliger til de som ikke greier det på egen hånd.

  Selv om de fleste bor godt i Norge i dag, gjelder ikke dette alle. Rundt 150 000 personer regnes som vanskeligstilte på boligmarkedet. Av disse mangler 6200 et fast sted å bo. De som ikke selv er i stand til å skaffe seg en bolig og bli boende, skal få den hjelpen de trenger. Alle må bo, og med riktig hjelp kan alle bo.
   

  Målgruppe

  Vanskeligstilte på boligmarkedet er personer og familier som ikke har mulighet til å skaffe seg og/eller opprettholde et tilfredstillende boforhold på egen hånd.
  Disse befinner seg i en eller flere av følgende situasjoner:

  • er uten egen bolig
  • står i fare for å miste boligen sin
  • bor i uegnet bolig eller bomiljø

  Kriterier/vilkår

  Kommunen vil vurdere hva slags type bistand den enkelte har behov for og hvilke alternativer som finnes.

  Brosjyrer, dokumenter,
  kart og lignende

  Lover

  Se kommunale retningslinjer. Se også sosialtjenesteloven § 15 Boliger til vanskeligstilte.

 • Lover og forskrifter
 • Skjema

  Veiledning - hvordan få utført eller motta tjenesten

  Søknad om omsorgsbolig skal sendes til Tildelingskontoret for omsorgssaker.

  Søknad om rehabiliteringsbolig og bolig med hjelpe- og vernetiltak skal sendes til Sosialtjenesten.

  Søknad om ordinær bolig sendes til Stiftelsen Bolig Bygg.

 • Saksbehandling

  Saksbehandling

  Boligsøknader tas opp på boligtildelingsmøter. Beslutningen om boligtildeling tas på bakgrunn av tildelingskriterier for de forskjellige typer boliger samt tverrfaglige vurderinger. Dersom en bolig tildeles på spesielle vilkår (jmfr Husleieloven, kapittel 11 § 11-1) må kartleggingsskjema for hjelpebehov fylles ut. Kartleggingsskjema skal fylles ut av saksbehandler. Det fattes et vedtak om tildeling av kommunal bolig.

  Saksbehandlingstid

  Kommunen skal behandle saken så snart som mulig. Hvis saken ikke kan avgjøres innen én måned, skal du ha skriftlig beskjed om grunnen til dette. Du skal samtidig få opplyst når det antas at vedtaket blir fattet.

  Klagemulighet

  Hvis du er misfornøyd med vedtaket, kan du klage til kommunen innen en frist på tre uker fra du mottok det. Forklar hva du er misfornøyd med og hvorfor du mener vedtaket bør endres. Hvis du trenger veiledning, kan du henvende deg til kommunen. Opprettholder kommunen sin avgjørelse, blir saken sendt videre til kommunens egen klagenemnd, som avgjør om klagen skal tas til følge.

 • Kontaktinformasjon
 • Andre opplysninger

  Tjenesten oppdatert: 01.08.2017 15:52

Språk Norsk - NorwegianSpråk Sami - Samisk