Kommuneoverlegen fraråder alle beboere i Sør-Varanger å reise inn i Russland.

Dersom man trosser denne sterke frarådingen, vil man umiddelbart etter tilbakereise være nødt å følge nasjonale karanteneregler.

Karantene

Dette betyr at den/de som faktisk har vært over grensen skal i hjemmekarantene i 14 dager. Karantenereglene gjelder med tilbakevirkende kraft fra 27. februar. Øvrige husstandsmedlemmer skal ikke i karantene.

Utreiseforbud for helse- og annet kritisk personell

Helsepersonell og annet kritisk personell har utreiseforbud fra Norge. All reisevirksomhet til Russland som medfører at helsepersonell, og annet kritisk personell i kommunen som må i karantene, vil påvirke beredskapen i en allerede kritisk situasjon for Sør-Varanger kommune og dets innbyggere.

Øvrige norske reisende, som ikke har lokal tilhørighet, skal etterstrebe å ta seg snarest mulig hjem til egen bopel. Utenlandske borgere som ønsker innreise til Sør-Varanger kommune over den Russiske grense er underlagt nasjonale karanteneregler som vil tre i kraft umiddelbart etter innreise til Norge. De reisende må gjøres oppmerksom på dette før innreise til Norge. Alle utgifter i forbindelse med karantenebestemmelsene må dekkes av den reisende selv.

Se www.svk.no for kontinuerlig oppdatert informasjon.

Nina Bordi Øvergaard

Rådmann 
 

Presisering av karantenebestemmelse, kun for kritisk personell, som inntil 12.03 har vært på dagstur i Nikel

Kl.09.000 er det besluttet i kriseledelsen i Sør-Varanger kommune at kommunens eget kritisk personell som har vært på dagsopphold i grenseboersonene Russland, de siste 14 dager, ikke er omfattet av karantenebestemmelsene.  Dette gjelder fra kl.09.00 13.03.20, til ny beskjed kommer.

Rådmannen pålegger alt kritisk personell, ansatt i Sør-Varanger kommune, forbud mot reise til utlandet.

Rådmannen anmoder alle ansatte om ikke å foreta utenlandsreiser utenom Norden inklusiv grensesonen til Russland fremover.

Begrunnelse:

Sør-Varanger kommune må av beredskapsmessige ivareta behovet for kritisk personell. Smitterisiko er vurdert opp mot beredskapsmessige hensyn.

 

Annen reisevirksomhet

Helsedirektoratet ønsker at innenlands offentlig transport skal gå mest mulig som normalt.

Unngå derfor reiser som ikke er strengt nødvendig (både innenlands og utenlands), unngå offentlig transport hvis du kan, og andre steder hvor du lett kommer nær andre.

Kilde: https://helsenorge.no/koronavirus/arrangement-og-aktiviteter#Reiser