Kommunestyret er kommunens øverste politiske organ, med overordnet ansvar for hele kommunens virksomhet, og treffer vedtak på vegne av kommunen så langt ikke annet følger av lov eller delegasjonsvedtak. Kommunestyrets saklige virkeområde omfatter:

  • arbeidsgiverstrategi
  • overordnet planverk og strategi
  • ansettelse av rådmann
  • delegasjonsreglement til utvalgene og rådmannen
  • godtgjørelse til folkevalgte
  • politisk organisering, herunder suppleringsvalg
  • økonomiplan/budsjett, herunder avgiftsfastsettelse
  • beslutning om tjenestestandarder
  • saker som etter lov krever vedtak i kommunestyret

Oversikt over representanter og vararepresentanter