BETALING FOR OPPHOLD PÅ SYKEHJEM (VEDERLAG)

Etter lov om kommunale helse- og omsorgstjenester (khol) § 11-2 jfr § 3-2, 1. ledd nr 6 gjelder forskrift om egenandel for kommunale helse- og omsorgstjenester for opphold i institusjon, herunder sykehjem når kommunen helt eller delvis dekker utgiftene til opphold i slik institusjon, eller har stillet garanti for oppholdet.

Det fremgår av første ledd hvem som har rett til å fatte vedtak om vederlag. Kommunen velger selv hvilken instans som skal treffe vedtaket. For Sør-Varanger kommunes vedkommende er myndigheten delegert til Enhetsleder for koordinering – og tildelingsenheten.

FLYTTE FRA DITT HJEM TIL EN SYKEHJEMSPLASS.

Når du får innvilget langtids plass på et sykehjem flytter du ut av din faste bolig og inn i institusjonen som ditt nye permanente hjem. Du må da betale vederlag prosentvis ut fra din inntekt. Dette innebærer ofte at du på en eller annen måte må avvikle boligen din. Sør-Varanger kommune kan gi fradrag i inntil seks mnd. for boutgifter dersom beboer ikke har økonomi til å dekke dette selv.

BEREGNING AV VEDERLAG

Det er dine inntekter som er grunnlaget for utregningen av vederlaget. Kommunen beregner et månedlig vederlag ut fra dine løpende inntekter. Dette kan være: pensjon, renteinntekter, aksjer, leieinntekter, arbeidsinntekter fra utlandet eller annen kommune o.a.. Fradrag i beregningen kan være: skatt, fradrag av hensyn til ektefelle og renteutgifter på lån. Det er årets inntekter som legges til grunn når vederlaget skal fastsettes. Ettersom kommunen ikke alltid blir oppdatert av beboerne om endringer i økonomi blir det som oftest siste tilgjengelige ligning som blir benyttet som grunnlag. Dette medfører at kommunen hvert år må foreta en kontrollberegning når ligning og skatteoppgjør for året som har gått foreligger. Kontrollen kan medføre et etter oppgjør i form krav eller til gode.

HVOR MYE KAN KOMMUNEN KREVE I VEDERLAG

Vederlaget betales hver måned og deles i to deler. En del trekkes direkte via NAV pensjon før resten av pensjonen utbetales. Den andre delen som bygger på inntekt utenom folketrygden, sender kommunen faktura for.

Kommunen kan kreve inntil 75 % av folketrygdens grunnbeløp(1G) etter at et fribeløp på kr 8200,- for enkeltrom og kr 39.300.- dobbelt rom, er trukket fra, samt inntil 85 % av inntekter utover grunnbeløpet. Skatter og andre fradrag skal trekkes ut før vederlaget beregnes.

INNTEKTER

Med inntekter regnes all løpende inntekter. Formue eller prosentvis ligningsverdi av eiendom eller hus trekkes ikke inn i beregningen. De inntektstypene som ligningsmyndighetene har ansett som inntekt, er ikke nødvendigvis de inntektene som kommunen legger til grunn i vår beregning. (Eks. minstefradrag og særfradrag og annet som ligningskontoret regner ut i forbindelse med beregning av skatten.)

Salg av bolig får kun en endring i formuen og skal derfor ikke ansees som inntekt ved vederlagsberegningen. Med unntak der salg av eiendom som kan anses som en del av næringsinntektene. Det er kun eventuell avkastning renter eller lignende av formuen som kan anses som inntekt.

Livrenter har to elementer, den ene er tilbakebetaling av innbetalte premier, og det andre er påløpte (oppsparte renter). Det kan kun beregnes vederlag av renteavkastningen.

Utenlandske pensjoner

Utenlandsk pensjon skal i sin helhet inngå i vederlagsberegningen selv om den betraktes som skattefri inntekt.

 Formue

Beboer kan uten hinder av vederlagsforskriftene gi bort gaver eller gi forskudd på arv. Kommunen har kun rett til å beregne vederlag av renter så lenge midlene står på konto.

 

FRADRAG

De vanligste fradragene i beregningen er:

- Forskuddsskatt

- Gjeldsrenter

- Fradrag av pensjon av hensyn til ektefelle(såkalt tenkt etterlattepensjon/ forsørgerfradrag)

 

Hjelpestønad/grunnstønad

Hjelpestønad/ skjermingstillegg faller som regel bort når du blir lagt inn i institusjon, i tilfeller den fortsatt utbetales, skal den holdes utenom vederlagsberegningen.

EKTEFELLE

Ektefellen som fortsatt bor hjemme skal ikke komme dårligere ut økonomisk enn om vedkommende hadde vært enke eller enkemann. Beboere som har ektefelle boende hjemme kan få fradrag utover de ovennevnte punktene. NAV pensjon omregner begge ektefellers pensjon til to enslig pensjoner. Dersom ektefellen ville hatt krav på en enkepensjon fra sin ektefelle ved død, skal dette kravet trekkes ifra beregningsgrunnlaget, dette kalles tenkt etterlattepensjon.

Privat pensjon

I de tilfeller der beboer mottar såkalt privat pensjon, vil vi på samme måte trekke ifra de prosenter som ektefelle hjemme ville fått hvis evt. beboer falt fra. Som regel er dette halvpart av beboers pensjon.

 

Felles inntekter

I utgangspunktet er det beboers inntekt som legges til grunn for beregningen. I de tilfeller der det er felleseie for eksempel ved felles konto bør beboer gi opplysninger om dette. Halvparten av fellesinntekter skal da legges til grunn for beregningen. Dette gjelder der begge råder over avkastningene.

Boutgifter felles

Sør-Varanger kommune kan gi fradrag for boutgifter i inntil 6 mnd. Dersom beboer har hjemmeboende ektefelle ytes kun halvparten av eventuelle boutgifter.

HVILKE TJENESTER SKAL DU HA DEKKET UNDER OPPHOLDET?

Vederlaget skal dekke følgende lovpålagte ytelser:

  • Mat/Kost
  • Losji og hygieneartikler.
  • Vask og stryk av privat tøy.
  • Nødvendig tannbehandling
  • Medisiner
  • Fysioterapi
  • Legevaktordning

 

Andre helsetjenester som kommunen organiserer:

Ergoterapi, aktivitører.

TIL EGEN DISPOSISJON

Hvor mye sitter jeg igjen med i måneden?

Det beløpet som du sitter igjen med etter at kommunen har trukket vederlaget, kalles for egen disposisjon. Pengene skal du bruke til et personlig forbruk og skal ikke brukes til å dekke evt. egenandel for oppholdet på sykehjem/aldershjem.

 

Til egendisposisjon/kontantytelse utregnes slik:

25 % av grunnbeløpet

75 % av fribeløpet

15 % av inntekt over 1G (netto)

 

KORTTIDSOPPHOLD

Kommunen kan ta betaling (pr 01.01.18) med inntil kr: 160.- pr døgn for korttidsopphold og med inntil kr: 80.- for enkelte dag – eller nattopphold.

KLAGE

Klagen sendes til det forvaltningsorganet i kommunen som har fattet vedtak innen 3 uker fra mottatt vedtak. Opprettholder kommunen sitt vedtak, blir klagen videresendt til fylkesmannen.