kirkenes header topp opt w 9
Mail: havnevesenet@svk.no

Hjem

Regler for bruk av vannscooter

Samferdselsdepartementet informerer om at det er strenge regler for bruk av vannscooter i Norge. Disse inkluderer aktsom ferdsel, båtførerbevis og flytevest.

Kjøring med vannscooter reguleres i utgangspunktet av de alminnelige reglene om fartøy. Regler om aktsom ferdsel, avstand til badende og fartsbestemmelser i sjø gjelder for førere av vannscootere på lik linje med førere av andre fartøy. I tillegg har flere kommuner innført lokale forskrifter som regulerer bruk av vannscooter i eget sjøområde.

For alle førere av vannscootere gjelder følgende regler:

  • Fører av vannscooter skal utvise forsiktighet og avpasse farten etter forholdene
  • Vannscootere som passerer innenfor en avstand av 50 meter fra steder hvor bading pågår, skal ikke gå med større fart enn 5 knop
  • Alle brukere av vannscootere skal være iført flytevest
  • Har vannscooteren mer enn 10 hk må føreren være fylt 16 år
  • Har vannscooteren mer enn 25 hk, skal førere født 1. januar 1980 eller senere ha båtførerbevis.

Kommuner kan regulere bruk av vannscooter særskilt dersom det er nødvendig av hensyn til trygg ferdsel, forsvarlig forvaltning av farvannet, ivaretakelse av miljø eller friluftsliv.

les mer ...

Havneoversikt med åpen AIS

Sammen med norske havner og Kystverket har BarentsWatch laget en nasjonal havneoversikt. Knyttet opp til Kystverkets AIS-nettverk kan brukere nå også følge skipstrafikken. Nettverket som nå inkluderes i tjenesten viser skipsbevegelser i sanntid.

Bruken av AIS (automatic identification system) er tilgjengelig for alle, men dataene er regulert under Norsk Lisens for offentlige data – NLOD. Det er ingen krav om brukerregistrering for å få tilgang.

Fartøyenes posisjoner oppdaterer seg hvert minutt, og vi får posisjoner fra både Kystverkets landstasjoner og satellitter. Vi lagrer og viser spor for hvor fartøyet har kjørt de siste 24 timer. Distansesirkler vises for hvor langt et skip vil kunne bevege seg de neste 3-5-9 timer forutsatt samme fart som den har nå. Og vi bruker farger/ikoner for ulike typer fartøyer.

Les mer om AIS og havneoversikt her:

https://www.barentswatch.no/tjenester/Havneoversikten/

les mer ...

Forskrift om havneforordning fastsatt

Samferdselsdepartementet har fastsatt forskrift om gjennomføring av Europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2017/352 av 15. februar 2017 om opprettelse av rammer for levering av havnetjenester og felles regler om økonomisk innsyn i havner. Forskriften trer i kraft 1. juli 2019.

Formålet med forordningen er å legge til rette for at leverandører av enkelte havnetjenester gis tilgang til havner for å kunne drive virksomheten sin, å sikre finansiell transparens i havner samt å etablere felles regler om havnetjenestevederlag og havneinfrastrukturvederlag.

les mer ...

Videre planlegging av storhavn i Sør-Varanger

Sør-Varanger kommunestyre vedtok i sak 031/19 å stoppe reguleringensarbeidet av Høybukta vest til havneformål. Kommunen inviterer Statens Vegvesen, Kystverket og Finnmark  fylkeskommune til fortsatt samarbeid om regulering av nytt havneområde. I det videre arbeidet med planlegging og utvikling av større havne- og næringsarealer legger kommunestyret til grunn en etappevis utvikling, med Slambanken som utgangspunktSør-Varanger kommune opprettholder ambisjoner om å etablere en storhavn av nasjonal og internasjonal betydning med jernbanetilknytting til Rovaniemi.

les mer ...

Ny havne- og farvannslov vedtatt

Stortinget vedtok 4. juni ny havne- og farvannslov. Det legges opp til at loven skal tre i kraft 1. januar 2020. Loven får blant annet betydning for kommunenes myndighet i og ansvar for sitt sjøområde. For kommunene gjøres det endringer i reglene om krav til drift av havn og havnekapital, ansvar for fremkommelighet og regulering av ferdsel i kommunens sjøområde.

les mer ...

Havneregulativ for Kirkenes havnevesen

Kirkenes havnestyre har i sak 09/2018 vedtatt nytt havneregulativ for Kirkenes havnevesen, gjeldende fra 1. juli 2018. Regulativet omhandler avgifter, gebyrer og vederlag for varer og tjenester. For nærmere informasjon om regulativet vises det til punkt "dokumenter" i menyen i venstre side på skjermbildet, velg havneregulativ 2018.

les mer ...

Hygienesertifikat for skip

Helsedirektoratet har for en tid siden overtatt ansvaret nasjonalt for administrasjonen av hygienesertifikat for skip («ship sanitation certificates» - SSC). Hjemmelsgrunnlaget er «forskrift om varsling av og tiltak ved alvorlige hendelser av betydning for internasjonal folkehelse m.v. (IHR-forskriften)». Sør-Varanger kommune har godkjenning for å utstede hygienesertifikat for skip. Kommuneoverlegen har ansvaret for inspeksjonene og utsteder sertifikatene. Kirkenes brannvesen gjennomfører selve inspeksjonen på vegne av kommuneoverlegen.

 

IHR-forskriftens §21 sier følgende: Kommunelegen kan, dersom det anses som nødvendig av hensyn til folkehelsen, bestemme at fører av skip ved ankomst til første havn i Norge skal fremlegge «Sertifikat for hygienekontroll på skip» eller «Sertifikat for dispensasjon fra hygienekontroll på skip».

 

Tidligere fikk kommuneoverlegen via skipets agent oversendt slike sertifikat fra alle skip som kom til Kirkenes som første havn. Helsedirektoratet oppfordrer sterkt til gjeninnføre dette prinsippet.

 

Kirkenes havnevesen ber om at skipsagentene bistår kommuneoverlegen i å innhente slike sertifikat dersom skipene kommer til Kirkenes som første havn i Norge. Hygienesertifikatene sendes kommuneoverlegen til følgende adresse:

 

Sør-Varanger kommune

Kommuneoverlegen,

boks 415,

9915 Kirkenes

 

Eller som epost til : postmottak@svk.no

 

Vi ber også om at skipsagentene informerer skipene om å fremlegge skipslogg, logg for søppel og andre relevante logger før inspeksjon. Det er også et sterkt ønske fra inspektørene, dersom mannskapene vil kunne ha problemer med å kommunisere med inspektørene, at skipets agent er med på inspeksjonen.

 

Takk for hjelpen!

 

les mer ...

Informasjon om bruk av havnevesenets kaier

Kirkenes havnevesen har utarbeidet informasjonhefte for fartøy og brukere av Hurtigrutekaia, Industrikaia og Dypvannskaia. Heftet  inneholder nyttig informasjon om sikker navigasjon, fortøyning, arbeid på kaianleggene med mer, og vil således bidra til å styrke vårt eget og kundenes HMS-arbeid. Av hensyn til internasjonale fartøysanløp er informasjonsheftet engelskspråklig. Havnevesenet oppfordrer alle kunder og brukere av kaianleggene til nøye å orientere seg om de bestemmelser som gjelder for bruk av anleggene og farleden. Følg linken nedenfor for å lese mer.

les mer ...

Oversikt over ISPS-begreper og forkortelser

På Kystverkets nettsider er det nå laget en ny oversikt over forkortelser og viktige begreper som benyttes i

forbindelse med ISPS og havnesikring. Definisjonene er i hovedsak hentet fra havnesikringsregelverket.

les mer ...

Levering av skipsavfall til Kirkenes havnevesen - Beskrivelse av meldings- og leveringsprosedyrer:

Kirkenes havnevesen har avtale med Masternes Gjenvinning AS om mottak av skipsavfall. Fartøy som skal levere avfall ved Kirkenes havnevesens kaianlegg må gi melding om dette i forkant av anløp. Melding skal gis på eget skjema.

 Meldingsskjema om skipsavfall skal sendes senest 24 timer før anløp, eller så snart skipet vet neste destinasjonshavn og anløpstidspunkt. Skipsfører kan eventuelt benytte skipsagenten til å oversende meldings- og bestillingsskjema.

 Skipsfører eller agent sender inn meldingsskjema- og bestillingsskjema til Havnevakt i Kirkenes havnevesen på e-post: havnevakt@svk.no.

Fartøy som har fått fritak fra ordningen av Kirkenes havnevesen trenger ikke å sende inn skjema.

Skipsfører og agent skal på forhånd ha gjort seg kjent med hvilke typer avfall som kan leveres i Kirkenes havnevesen havn innenfor avfallsgebyret, leveringsmåte for avfallet, samt gebyrsystemet.

Skjema for melding og leveranse av skipsavfall til Kirkenes havnevesen kaianlegg finnes på Kirkenes havnevesens hjemmeside:

http://www.svk.no/dokumenter.105193.no.html

les mer ...
Språk Norsk - NorwegianSpråk Sami - Samisk