Høring/oppstart

Illustrasjon varsling Hesseng_600x376
For uttale i perioden: 10. juni 2020 - 13. juli 2020
Høring/oppstart Hesseng næringsområde - Varsel om utvidet plangrense

Sør-Varanger kommune planlegger for et næringsområde på Hesseng. Vi utvider nå planområdet for å kunne ivareta trafikksikkerhet langs Hessengveien. Har du innspill til planarbeidet? Send de til kommunen innen 13.07.20.

I 2014 ble det påbegynt en reguleringsplanprosess for næringsområde langs Hessengveien på Hesseng. Hensikten med planarbeidet er å tilrettelegge for trafikksikkerhetstiltak langs Hessengveien og avsette arealer til ulike typer næringsvirksomhet.

Sør-Varanger kommune ser nå behov for å utvide planområdet for å ivareta trafikksikkerheten. Dette er derfor et revidert varsel om oppstart for detaljregulering for næringsområde Hesseng jf. plan- og bygningsloven § 12-8. Se kart over planområdet vedlagt.

Planområdet er i kommuneplanens arealdel 2018-2030 avsatt til næringsbebyggelse, landbruks-, natur-, og friluftsformål, samt reindrift (LNFR), friområde, offentlig og privat tjenesteyting, samt boligbebyggelse. Regulere

Med planarbeidet ønsker kommunen følgende:

 • Å sikre Portvinsbekken som renner gjennom planområdet
 • Regulere et friområde/område for teknisk anlegg langs Tangenveien. Dette for å få en overgangssone mellom boligbebyggelsen langs Tangenveien og næringsbebyggelsen langs Hessengveien
 • Legge til rette for fortau langs Hessengveien
 • Endre kryssløsningen i krysset Tangenveien/Hessengveien av hensyn til trafikksikkerheten
 • Finne en løsning for gangfelt mellom Sameiet Hesseng sentrum og Kirkenes videregående skole

 

I henhold til Plan- og bygningsloven § 12-5 vil området bli regulert til følgende formål:

Bebyggelse og anlegg (PBL § 12-5, nr.1), herunder:

 • Boligbebyggelse
 • Næringsbebyggelse
 • Øvrige kommunaltekniske anlegg
 • Offentlig eller privat tjenesteyting

Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur (PBL § 12-5, nr.2), herunder:

 • Kjørevei
 • Annen veigrunn – tekniske anlegg
 • Fortau
 • Gang-/sykkelvei
 • Trasé for jernbane
 • Vann- og avløpsnett

Grønnstruktur (PBL § 12-5, nr.3), herunder:

 • Friområde

Landbruks- natur- og friluftsområde samt reindrift (PBL § 12-5, nr.5).

 

Planarbeidet er vurdert til at det ikke utløser krav om konsekvensutredning. Se egen vurdering her.

Planavgresning og sosfil over området finner du her.

Sør-Varanger kommune er forslagsstiller og planlegger.

Avhengig av hva koronasituasjonen tillater vil det bli avholdt folkemøte. Berørte parter vil bli kontaktet i forkant og møte vil annonseres i Sør-Varanger Avis.

 

Innspill og andre merknader sendes postmottak@svk.no eller Sør-Varanger kommune, Plan og utvikling, Postboks 406, 9915 Kirkenes innen 13.07.20. Oppgi referanse 14/2284.

 

Plan- og Utviklingssjef


Høringsperioden er nå avsluttet, det er derfor ikke lengre mulig å gi uttale på denne planen.


Uttale til saken


Uttalen blir synlig nedenfor og registres i kommunens sak- og arkivsystem. Uttalelser som inneholder sjikane og personangrep vil bli slettet.

Ønsker du at din uttale ikke skal vises på denne nettsiden?

Huk av i boksen «Send skjult uttale» og fyll ut skjemaet under