Skjermbilde KILA atkomst Kirkenes sentrum_600x435
Vedtatte planer

KIRKENES INDUSTRIAL LOGISTICS AREA

KUNNGJØRING AV VEDTATT REGULERINGSPLAN: DETALJREGULERING FOR ATKOMST TIL KILA FRA KIRKENES SENTRUM

Detaljregulering for atkomst til KILA* fra Kirkenes sentrum er nå vedtatt.

(*Kirkenes Industrial Logisitcs Area)

 

Sør-Varanger Kommunestyre vedtok reguleringsplanen i møte 29.08.18, sak 067/18, (planID 2030-2013007).

Planvedtaket kunngjøres herved iht. plan- og bygningslovens (pbl.) § 12-12. Vedtatt reguleringsplan er straks bindende for framtidig arealbruk i området.

 

Kommunestyrets vedtak og vedtatte detaljregulering kan leses her:

VEDTAK_SLUTTBEHANDLING DETALJREGULERING FOR ATKOMST TIL KILA FRA KIRKENES SENTRUM.pdf

2013007 BESKR Detaljregulering for atkomst til KILA fra Kirkenes sentum 2018-07-18.pdf

2013007 PL Detaljregulering for atkomst til KILA fra Kirkenes sentrum R01.pdf

2013007 PL Detaljregulering for atkomst til KILA fra Kirkenes sentrum R02.pdf

2013007 BEST Detaljregulering for atkomst til KILA fra Kirkenes 2018-01-24.pdf

Risiko- og sårbarhetsanalyse (Norconsult) 2014-05-21.pdf

Rapport_Grunnundersøkelser (Multiconsult) 2012_10_17.pdf

Notat_Ingeniørgeologiske vurderinger (Norconsult) 2012_09_25.pdf

Risikoanalyse (HAZID-analyse) KILA-tunnelen Kirkenes (Statens vegvesen) 2014-02-26.pdf

Trafikksikkerhetsanalyse (TS-revisjon) av atkomst KILA Kirkenes sentrum (Statens vegvesen) 2014_05_21.pdf

Støyutredning (Norconsult) 2014-06-04.pdf

 

Plandokumentene og vedtaket er også tilgjengelige ved Servicekontoret, Rådhuset i Kirkenes fram til klagefristen utløper.

Saken kan også leses på vår innsynsløsning: http://innsyn.e-kommune.no/innsyn_sorvaranger/wfinnsyn.ashx?response=arkivsak_detaljer&arkivsakid=2013001262& 

 

Vedtaket kan påklages, jf. pbl. § 1-9 og forvaltningslovens § 28.

Parter og andre med rettslig klageinteresse kan klage til Fylkesmannen innen tre uker fra denne kunngjøring. Eventuell klage sendes til: Sør-Varanger kommune, Plan og Utvikling, boks 406, 9915 Kirkenes, eller: postmottak@svk.no.

Om retten til å kreve innløsning vises til Plan- og bygningslovens § 15 og 16.

Oppgi vår referanse: 13/1262.

 

 

Plan- og utviklingssjefen

Høringsperioden er nå avsluttet, det er derfor ikke lenger mulig å gi uttale på denne planen.

Send skjult innspill


Din høringsuttale til planen vil bli registrert i kommunens sak- og arkivsystem. Meldingen publiseres ikke.