Skjermbilde skole 9910_400x281
Vedtatte planer
KUNNGJØRING AV VEDTATT REGULERINGSPLAN: DETALJREGULERING FOR SKOLE 9910
Detaljregulering for Skole 9910 er nå vedtatt. Sør-Varanger Kommunestyre vedtok reguleringsplanen i møte 25.04.18, sak 028/18 (planID 2030-2016003).

Planvedtaket kunngjøres herved iht. plan- og bygningslovens (pbl.) § 12-12. Vedtatt reguleringsplan er straks bindende for framtidig arealbruk i området, regulert til:

-       Undervisning

-       Eksisterende boligbebyggelse

-       Veg

-       Fortau

Med mer.

 

Kommunestyrets vedtak kan leses her:

DETALJREGULERING FOR SKOLE 9910 - SLUTTBEHANDLING.pdf

Vedtatte detaljregulering kan leses her:

2016003_BESKR Detaljregulering for Skole9910 160318.pdf

2016003_BEST Detaljregulering for Skole9910 160318.pdf

2016003_PL Detaljregulering for Skole9910 160318.pdf

2016003_ROS Skole9910 091117.pdf

2016003_Geoteknisk Datarapport skole 9910 100117.pdf

2016003_NIBIO RAPPORT skole 9910 221216.pdf

2016003_Støyfaglig utredning skole 9910 030417.pdf

2016003_Notat alternativ adkomster 200417.pdf

INFORMASJONSMØTE OM SKOLE 9910 OG NYBROTTSVEIEN 01.03.18.pdf

 

​Sakens dokumenter er tilgjengelig i vår innsynsløsning.​  

 

Plandokumentene og vedtaket er også tilgjengelige ved Servicekontoret, Rådhuset i Kirkenes fram til klagefristen utløper.

           

Vedtaket kan påklages, jf. pbl. § 1-9 og forvaltningslovens § 28.

Parter og andre med rettslig klageinteresse kan klage til Fylkesmannen innen tre uker fra denne kunngjøring. Eventuell klage sendes til: Sør-Varanger kommune, Plan og Utvikling, boks 406, 9915 Kirkenes, eller: postmottak@svk.no.

Om retten til å kreve innløsning vises til Plan- og bygningslovens § 15 og 16.

Oppgi vår referanse; 16/2071.

 

 

Plan- og utviklingssjefen

Høringsperioden er nå avsluttet, det er derfor ikke lenger mulig å gi uttale på denne planen.

Send skjult innspill


Din høringsuttale til planen vil bli registrert i kommunens sak- og arkivsystem. Meldingen publiseres ikke.