Regulativ for kommunale gebyrer 2023

Den som får utført tjenester etter dette reglement skal betale for tjenesten etter de satser og retningslinjer som fremgår av regulativet.

Gebyrer og brukerbetaling skal betales ved forfall. Etter forfall beregnes forsinkelsesrenter og purregebyr etter enhver tid gjeldende satser. Purregebyret er 1/10 av inkassosatsen. Justisdepartementet justerer satsen årlig i henhold til utviklingen i konsumprisindeksen fra Statistisk sentralbyrå. Beløpet avrundes til nærmeste krone.

Forsinkelsesrentesatsen vedtas hvert halvår av departementet.

Krav som ikke betales etter første gangs purring overføres til Lindorff for videre innkreving og det påløper ytterligere gebyr etter retningslinjer for inkassosaker.

Næring

Torghandel

Torggebyr vedtas av kommunestyret. Torghandelen skal foregå på Torget ved Samfunnshuset i Kirkenes, og tildeling av plass skal skje skriftlig. 1 torgplass er begrenset til 20 m2 (4x5 m). Ved større behov må det leies flere torgplasser. Salg fra varebil på Torget har øvre grense for last/lengde: 7.500 kg og 7,5 meter.

Torgleien betales på Servicekontoret når tillatelsen hentes. Torgleien skal være betalt før torgplassen inntas. Leien er ikke mva-pliktig i henhold til merverdiavgiftsloven.

http://www.svk.no/leie-av-torg.404227.no.html -Torgforskriften har nærmere bestemmelser om torghandelen.

  Takst Tekst
Torgleie m/strøm 500,- pr.dag
Torgleie u/strøm 400,- pr.dag
Torgleie m/strøm 2 800,- pr.måned

 

Tilsyn - utsalgssteder for tobakk

Maksimal tillatt sats for tilsynsavgift er regulert i forskrift Registrerings- og bevillingsordning for tobakksvarer mv § 33. Det foreslås at tilsynsavgiften årlig økes til enhver tid gjeldende maksimalsats, som pr. 01.01.2022 er på kr. 4.860,- pr. år.
 

Tilsynsavgift for utsalgssteder for tobakk 4 860,- Pr. år

Maksimalsats for 2023 er foreløpig ikke fastsatt, men er forventet å være klar i midten av desember 2022.

Salgs- og skjenkebevilling

Salg og skjenking av alkoholholdig drikk kan bare skje på grunnlag av bevilling etter alkoholloven. Bevillingsgebyr for salgs- og skjenkebevillinger behandles av servicekontoret og fastsettes i henhold til Forskrift om omsetning av alkoholholdig drikk mv. Det skal betales et årlig bevillingsgebyr som beregnes i forhold til omsatt mengde alkoholholdig drikk.

Sør-Varanger kommune følger departementets til enhver tid gjeldende satser i Forskrift om omsetning av alkoholholdig drikk mv. Satsene fastsettes årlig, ved utgangen av året. Satsene er i 2023 som følger:

  Pris Tekst
Salgsbevilling - minimumsavgift 1 760,- Årlig
Skjenkebevilling – minimumsavgift 5 500,- Årlig
Ambulerende skjenkebevilling 400,- Pr. gang
Skjenkebevilling Enkeltanledning 5 500,- Årlig
Skjenkebevilling Enkeltanledning for lag/foreninger 1 760,- Årlig
Kunnskapsprøve - alkoholloven 400,- Pr. avlagt prøve
Kunnskapsprøve - serveringsloven 400,- Pr. avlagt prøve

 

Diverse gebyrer

Kopiering og utskrift

Servicekontoret er behjelpelig med kopiering for kunder (rett kopi).

  Pris Tekst
Turkart 119,- pr.stk
Kopi A4 10,- pr.stk
Kopi A3 15,- pr.stk
Utskrift PC A4 40,- pr.side
Utskrift PC A3 435,- pr.side
     

Vielse

Borgerlig vielse er gratis, forutsatt at seremonien skjer på rådhuset hverdager mellom kl. 11:00 og 14:00. Vielser utover disse tidspunktene faktureres med kroner 1500,-.

Vielser utover fastsatte tidspunkter kr 1 500,-

 

Gebyr for tjenester fra plan- og utviklingsavdelingen

Forslag til gebyrer for plan- og utviklingsavdelingen for 2023 Side 4 Kap. A Generelle bestemmelser A.1 Betalingsplikt Den som får utført tjenester etter dette regulativet, skal betale gebyr etter satser og retningslinjer som fremgår av regulativet. Gebyrkravet rettes mot tiltakshaver, rekvirent eller bestiller. Saksgebyrer etter plan- og bygningsloven skal betales selv om søknaden skulle bli avslått. Ved avslag skal kommunen betale tilbake betalt gebyr for igangsettingstillatelse og ferdigattest (§ 20-1). Dersom et avslag medfører en revidert søknad innen 3 måneder som blir godkjent, skal 75% av først innbetalt søknadsgebyr gå til fratrekk i nytt gebyr. (For plansaker etter pbl §§ 12 - 14 gjelder egen regel, se kap. C.2.3.) Det vil bli sendt faktura. Ved purring vil det påløpe purregebyr etter gjeldende satser. Dersom faktura blir betalt etter forfall vil det beregnes forsinkelsesrenter etter gjeldende staser. Dersom en kunde av forskjellige årsaker har betalt for mye i gebyr, skal kommunen så snart forholdet er klarlagt, tilbakebetale for mye betalt gebyr. Det kan ikke kreves rentetillegg for mye betalt gebyr. A.2 Hvilket regulativ skal brukes Gebyrene skal beregnes etter det regulativet som gjelder den dato kommunen mottar en tilfredsstillende søknad eller begjæring/rekvisisjon (eierseksjonsloven/matrikkelloven). Forslag til gebyrer for plan- og utviklingsavdelingen for 2023 Side 4 Kap. A Generelle bestemmelser A.1 Betalingsplikt Den som får utført tjenester etter dette regulativet, skal betale gebyr etter satser og retningslinjer som fremgår av regulativet. Gebyrkravet rettes mot tiltakshaver, rekvirent eller bestiller. Saksgebyrer etter plan- og bygningsloven skal betales selv om søknaden skulle bli avslått. Ved avslag skal kommunen betale tilbake betalt gebyr for igangsettingstillatelse og ferdigattest (§ 20-1). Dersom et avslag medfører en revidert søknad innen 3 måneder som blir godkjent, skal 75% av først innbetalt søknadsgebyr gå til fratrekk i nytt gebyr. (For plansaker etter pbl §§ 12 - 14 gjelder egen regel, se kap. C.2.3.) Det vil bli sendt faktura. Ved purring vil det påløpe purregebyr etter gjeldende satser. Dersom faktura blir betalt etter forfall vil det beregnes forsinkelsesrenter etter gjeldende staser. Dersom en kunde av forskjellige årsaker har betalt for mye i gebyr, skal kommunen så snart forholdet er klarlagt, tilbakebetale for mye betalt gebyr. Det kan ikke kreves rentetillegg for mye betalt gebyr. A.2 Hvilket regulativ skal brukes Gebyrene skal beregnes etter det regulativet som gjelder den dato kommunen mottar en tilfredsstillende søknad eller begjæring/rekvisisjon (eierseksjonsloven/matrikkelloven). Forslag til gebyrer for plan- og utviklingsavdelingen for 2023 Side 4 Kap. A Generelle bestemmelser A.1 Betalingsplikt Den som får utført tjenester etter dette regulativet, skal betale gebyr etter satser og retningslinjer som fremgår av regulativet. Gebyrkravet rettes mot tiltakshaver, rekvirent eller bestiller. Saksgebyrer etter plan- og bygningsloven skal betales selv om søknaden skulle bli avslått. Ved avslag skal kommunen betale tilbake betalt gebyr for igangsettingstillatelse og ferdigattest (§ 20-1). Dersom et avslag medfører en revidert søknad innen 3 måneder som blir godkjent, skal 75% av først innbetalt søknadsgebyr gå til fratrekk i nytt gebyr. (For plansaker etter pbl §§ 12 - 14 gjelder egen regel, se kap. C.2.3.) Det vil bli sendt faktura. Ved purring vil det påløpe purregebyr etter gjeldende satser. Dersom faktura blir betalt etter forfall vil det beregnes forsinkelsesrenter etter gjeldende staser. Dersom en kunde av forskjellige årsaker har betalt for mye i gebyr, skal kommunen så snart forholdet er klarlagt, tilbakebetale for mye betalt gebyr. Det kan ikke kreves rentetillegg for mye betalt gebyr. A.2 Hvilket regulativ skal brukes Gebyrene skal beregnes etter det regulativet som gjelder den dato kommunen mottar en tilfredsstillende søknad eller begjæring/rekvisisjon (eierseksjonsloven/matrikkelloven).

Tjenester som skal betales etter medgått tid

Arbeider etter plan- og bygningslovens § 33-1 (kart)

Plansaker

Bygge- og delingssaker

Oppmålingssaker

Eierseksjonering

Tildeling av kommunale tomter og grunneiendommer

Utslippstillatelse

Jord- og konsesjonslovgivningen

Frikjøp parkeringsplasser

Gebyr for tekniske tjenester

Sør-Varanger kommune beregner kommunale gebyrer for vann, avløp, renovasjon, feiing og slamtømming i tråd med forskrift om beregning av selvkost.

Selvkost innebærer at ekstrakostnadene som kommunen påføres ved å produsere en bestemt tjeneste, skal dekkes av gebyrene som brukerne av tjenestene betaler.

Sør-Varanger kommune beregner kommunale gebyrer for vann, avløp, renovasjon, feiing og slamtømming i tråd med forskrift om beregning av selvkost. Selvkost innebærer at ekstrakostnadene som kommunen påføres ved å produsere en bestemt tjeneste skal dekkes av gebyrene som brukerne av tjenestene betaler. 

Gebyrgrunnlag for vann- og avløp, slam, renovasjon og feiing:
Selvkostberegningene baserer seg på føringer i gjeldende regelverk for fastsetting av kommunale avgifter.

Gebyrgrunnlaget består av følgende hovedkomponenter:
a. Driftskostnader
b. Kapitalkostnader
c. Indirekte kostnader, vann- og avløpsandel av kommunens felleskostnader.

Følgende avskrivningsperioder benyttes: 
5 år: kontormaskiner og lignede
10 år Anleggsmaskiner, maskiner, inventar og utstyr, verktøy og transportmidler og lignende.

20 år: Tekniske anlegg, renseanlegg, pumpestasjoner og lignede

40 år: Ledningsanlegg

50 år: Bygg

 

Rentesatsen for en gjennomsnitts 5 års Swaprente, kalkyerenten anslås til å bli 3,9% i 2023.

 

Det er planlagt opptak av lån til investering av vann- og avløpsanlegg av kr 3 500 000 til vann og 2 500 000 til avløpsanlegg i 2023.

Vedlikeholdsplan

  • 10.000.000 Tunellveien 340 m VA
  • 8.400.000 Langfjordveien 320 m VA
  • 3.700.000 Innsnevring Førstevann/Pasvikveien avløp
  • 550.000 Varebil
  • 1000.000 Vannmålere, denne vil løpe i tre år. Til sammen 3 millioner
  • 230. 000 ATV 6x6

Årlig investering av 6 millioner brukes på ny avløpsledning Sandneskrysset, og ny flomberegning og revisjon av dammer pålagt av NVE.

Vanngebyr

Årsgebyret for vann i Sør-Varanger kommune er todelt, bestående av et fast abonnementsgebyr og et variabelt forbruksgebyr. Abonnementsgebyret i 2023 foreslås satt til kr 930 og forbruksgebyret lik 16,76 kr/m³

 

Fra 2022 til 2023 forventes de totale kostnadene å øke med 6,8 %, hvorav kapitalkostnadene øker mest med omtrent 668 000 kroner. Dette som følge av planlagte investeringer som krever prosjektledelse blant annet. Kapitalkostnadene utgjør 30,3 % av de totale kostnadene og forventes å øke med 1,3 millioner kr fra 2023 til 2027 som følge av planlagte investeringer.

Avløpsgebyr

Årsgebyret for avløp i Sør-Varanger kommune er todelt, bestående av et fast abonnementsgebyr og et variabelt forbruksgebyr. Abonnementsgebyret i 2023 foreslås satt lik kr 1 109 og forbruksgebyret lik 14,20 kr/m³.

Fra 2022 til 2023 forventes de totale kostnadene å øke med 6,6 %, hvorav lønnsutgiftene øker mest med omtrent 612 000 kroner. Dette som følge av planlagte investeringer som krever prosjektledelse blant annet. Kapitalkostnadene utgjør 41,0 % av de totale kostnadene og forventes å øke med 0,7 millioner kr fra 2023 til 2027 som følge av planlagte investeringer.

Renovasjon

Det foreslås å sette normalgebyret (''standardgebyret'') for renovasjon i 2023 til 2 724 kroner. Dette er en endring på - 27,8 % fra 2022 til 2023.

Fra 2022 til 2023 forventes de totale kostnadene å øke med 2,6 %, hvorav utgifter til varer og tjenester øker meds med omtrent 556 000 kroner.

Slamtømming

Det foreslås å sette normalgebyret (''standardgebyret'') for slamtømming i 2023 til 2 943 kroner. Dette er en endring på -2,9 % fra 2022 til 2023.

Fra 2022 til 2023 forventes de totale kostnadene å øke med 4 %, hvorav utgifter til varer og tjenester øker mest med omtrent 64 000.

Feiing

Det foreslås å sette normalgebyret (''standardgebyret'') for feiing i 2023 til 295 kroner. Dette er en endring på -39% fra 2022 til 2023.

Fra 2022 til 2023 forventes de totale kostadene å øke med 2,7%, hvorav lønnsutgiftene øker mest med omtrent 28 000 kroner.

Flere av satsene øker fra 2021 til 2022 som følge av nødvendig bruk av fond i 2021. For budsjett 2022 er man tilbake på 2020-nivå. 

Arbeidsvarsling og skiltplaner for kommunale veier

  1. Behandling av arbeidsvarsling kr 2.500,-
  2. Utarbeidelse av arbeidsvarslingsplaner/skiltplaner der dette avtales utført av kommunen, kr 1.500,- pr. time, minimum kr 2.500,-.
  3. Offentlig trafikkskilting, herunder oppmerking eller lyssignal, når skiltingen er gjort av kommunen av hensyn til noen bestemt persons interesse. Med person menes her også foretak, organisasjon o.l., kr 1500,- pr. time, minimum kr 2.500,-
Behandling av arbeidsvarsling 2 500,- Pr. gang
Utarbeidelse av arbeidsvarslingsplaner, minimum kr 2 500,- 1 500,- Pr. time
Offentlig trafikkskilting, minimum kr 2 500,- 1 500,- Pr. time

 

Gravemeldinger

Før graving skal gravetillatelse innhentes. Gravemelding sikrer at strømkabler, telekabler, vann- og avløpsledninger etc.blir anvist slik at graving kan skje på en tryggest mulig måte. Søknad om gravetillatelse belastes med et behandlingsgebyr som aksepteres av søker ved innsendelse av søknaden. Gebyret faktureres fortløpende.

 

Gravetillitalse utenom kommunal vei/plasser 1 200,- pr.søknad
Gravetillitalse i kommunal vei/plasser 2 700,- pr.søknad
Garantistillelse ved graving i kommunal vei/plasser 50 000,- Bankgaranti

 

Generelle bestemmelser

Den som får utført tjenester etter dette reglement skal betale for tjenesten etter de satser og retningslinjer som fremgår av regulativet.

Gebyr/brukerbetaling skal betales ved forfall. Etter forfall beregnes forsinkelsesrenter og purregebyr etter enhver tids gjeldende satser. Purregebyret er 1/10 av inkassosatsen. Justisdepartementet justerer satsen årlig i henhold til utviklingen i konsumprisindeksen fra Statistisk sentralbyrå. Beløpet avrundes til nærmeste hele krone. Forsinkelesesrentesatsen vedtas hvert halvår av departementet.

Krav som ikke betales etter første gangs purring overføres til Lindorff for videre innkreving og det påløper ytterligere gebyr etter retningslinjer for inkassosaker.

Helse- og omsorgstjenester

Egenbetaling av kommunale helse- og omsorgstjenester er hjemlet i Forskrift om egenandel for kommunale helse- og omsorgstjenester kapittel 2 §8-10. Kommunen kan selv fastsette regler for betaling av egenandel og betalingssatser for praktisk bistand og opplæring, men forskriften setter et makstak for de som tjener under 2 G.

Kommunen forholder seg til enhver tid gjeldende satser for egenandel og fribeløp for kommunale helse- og omsorgstjenester. Makspris skal ikke overstige beregnet selvkost for tjenesten til kommunen.

Alle betalingssatsene justeres årlig og vedtas av kommunestyret. Opphold i institusjon, egenbetaling for langtids-, korttids- og rehabiliteringsopphold i institusjon reguleres i forskrift om egenandel for kommunale helse og omsorgstjenester.


Sør-Varanger kommune benytter til enhver tid gjeldende grunnbeløp (G) fra staten ved beregning av egenbetaling, grunnbeløpet pr. 01.05.2022 er kr. 111.477,--.

Dag- og aktivitetstilbud

Dag- og aktivitetstilbud i Sør-Varanger kommune innebærer tjenester til eldre, demente og personer med omfattende funksjonsnedsettelser.

Dag- og aktivitetstilbud for eldre og demente gis ved Kilden og Utsikten dagsenter, mens for personer med omfattende funksjonsnedsettelser gis tilbudet ved AvAk (Skytterhusfjellet).

Frokost/kveld Utsikten, Kilden, Nordmo gård 81,- Pr. måltid
Middag Utsikten, Kilden, Nordmo gård (inntil 2G) 100,- Pr. måltid
Middag Utsikten, Kilden, Nordmo gård (over 2G) 110,- Pr. måltid
Dagaktivitetstilbud Utsikten, Kilden, Nordmo gård 89,- Pr. dag
Skytterhusfjellet AvAk, dag- og aktivitetstilbud 89,- Pr. dag
Transport AvAk (makspris kr 385,- pr. mnd.) 51,- Pr. dag 

 

Praktisk bistand i hjemmet

Egenbetaling for praktisk bistand til dagliglivets gjøremål beregnes på bakgrunn av vedtak om praktisk bistand. Det kan søkes særskilt om betalingsfritak ved ferie eller andre opphold i tjenesten.


Formålet med tjenesten er at innbyggere i Sør-Varanger kommune skal få den hjelpen de har behov for å oppleve trygghet i hjemmet, uavhengig av alder og funksjonsnivå.
Vedtaket inneholder hvilke tjenester man har krav på, og antall timer søker har behov for praktisk bistand til per uke.


Egenandel praktisk bistand
Selvkost beregnes til en gjennomsnittlig timelønn for den tjenesten som utføres, tillagt sosiale utgifter. Tidsbruken avrundes til nærmeste halvtime.

Makspris for 2G skal være i ht. den til enhver tid gjeldende statlige sats, jfr. Forskrift om egenandel for kommunale helse- og omsorgstjenester § 10.

Timepris, selvkost 323,- Pr. time
Makspris 2G 215,- Pr. time
Makspris 2,5G 323,- Pr. time

 

Makspris for betaling per måned
Forskrift om egenbetaling av helse- og omsorgstjenester setter et maksbeløp per måned til de som tjener under 2 G. Kommunen har valgt å beregne makspris også for de som tjener over 2 G ved å ta
utgangspunkt i maks antall timer kommunen kan fakturere for per grunnbeløp (G). Dette fremkommer i
tabellen under:

2G 215,- Makspris uavhengig av vedtakstimer
2-3G 968,- Makspris selvkost 3 timer
3-4G 1 452,- Makspris selvkost 4,5 timer
4-5G 2 097,- Makspris selvkost 6,5 timer
Over 5G 2 742,- Makspris selvkost 8,5 timer

 

Matombringing

Betalingssatsene er fastsatt med hjemmel i Helse- og omsorgstjenesteloven § 11-2 Vederlag for helse- og omsorgstjeneste.

Betalingssatsene justeres årlig i henhold til konsumprisindeksen. Satsene vedtas av kommunestyret.

Betalingssatser etter husstandens nettoinntekt.

 

 

Frokost, kvelds - inntekt 2-5 G 38,- Pr. måltid
Middag, inntekt inntil 2 G 100,- Pr. måltid
Middag, inntekt over 2 G 110,- Pr. måltid

 

Kost ved bemannede omsorgsboliger

 

Ved kommunale heldøgnsbemannede omsorgsboliger (Bugøynes og Tangenlia) kan du kjøpe fullkostabonnement. Dette innebærer alle måltider (frokost, middag, kvelds, kaffe med kaker og snack).

Fullkostabonnement 4 528,- Pr. måned

 

Trygghetsalarm og hjelpemidler

Trygghetsalarm tildeles etter vedtak fra tildelingskontoret og er et hjelpemiddel for mest mulig trygghet i hjemmet. Betalingssatsene er fastsatt med hjemmel i Helse- og omsorgstjenesteloven § 11-2 Vederlag for helse- og omsorgstjeneste.

Egenbetaling pr. måned fastsettes med utgangspunkt i husstandens nettoinntekt. I tillegg er det fastsatt et etableringsgebyr for installasjon av trygghetsalarm.

Det er egenandel på utkjøring av hjelpemidler fra kommunalt hjelpemiddellager. Egenandelen inkluderer henting av utstyr når behovet opphører.

Inntil 2G 90,- Pr. mnd.
2-3G 174,- Pr. mnd.
3-4G 231,- Pr. mnd.
4-5G 316,- Pr. mnd.
Over 5G 390,- Pr. mnd.
Utkjøring av hjelpemidler, inkl. henting 350,- Pr. gang

 

Kultur og oppveksttjenester

Brukerbetaling SFO

Vi gir tilbud om helårsplass ved Kirkenes barneskole, Sandnes og Bjørnevatn skole og Hesseng flerbrukssenter.


Foreldrebetalingen gjelder for 11 mnd, med juli som betalingsfri måned.

Vi gir tilbud om plass etter skoleårsdrift ved alle skolene i kommunen, det vil si at skolefritidsordning i henhold til elevenes skoledager (skoleruta). Foreldrebetalingen gjelder da fra skolestart til skoleslutt.


Ved distriktskolene tilbys det kun plass etter skoleårsdrift. Foreldrebetalingen gjelder da fra skolestart til skoleslutt.

Det er 30 % søskenmoderasjon for 2. barn og 50 % søskenmoderasjon for 3. eller flere barn. Søskenmoderasjon gjelder for familier med flere barn i SFO.


Det er anledning til å søke om ½ plass og ¼ plass i SFO.

Departementet har vedtatt at det innføres en inntektsgradert foreldrebetaling i SFO for 1. – 4. trinn. Dette
innebærer at foreldrebetalingen for et heltidstilbud i SFO for 1.-4. trinn maksimalt skal utgjøre 6% av den samlede person- og kapitalinntekten i husholdningen. Reduksjon innvilges etter søknad.

Fra skoleåret 2022-2023 er det 12 timers gratis SFO plass for 1. klassinger. Dette gjelder også om man kun benytter deltidstilbud. Med en pris på 2650 pr mnd for opphold, vil 12 timers gratis SFO utgjøre kr. 1445,-. Fritaksbeløpet endres, dersom oppholdsutgiftene endres.


Departementet har vedtatt at det innføres gratis SFO for elever med særskilt behov på 5.-7.trinn fra skoleåret 2020/2021. Reduksjon innvilges etter søknad.
 

1/1 plass Kirkenes, Sandnes/Bjørnevatn, Hesseng

2 650,- Pr. mnd.
Følge skoleruta Kirkenes, Sandnes/Bjørnevatn, Hesseng 2 650,- Pr. mnd.
Følge skoleruta, distriktsskolene 2 650,- Pr. mnd.
1/2 plass ved SFO 1 590,- Pr. mnd.
1/4 plass ved SFO 795,- Pr. mnd.
Gebyr for henting av barn etter stengetid 300,-  Pr. påbeg. halvtime
Søskenmoderasjon for 2. barn i SFO 30 %  
Søskenmoderasjon for 3. barn i SFO 50 %  

 

Brukerbetaling barnehager

Satsene for betaling av opphold fastsettes av Sør-Varanger kommunestyre, men kan ikke overskride fastsatt maksimalpris for barnehageplass som fastsettes av Stortinget. Kommunen står fritt til å fastsette foreldrebetaling som er lavere enn maksprisen.

Søskenmoderasjon:

Det gis 30 % søskenmoderasjon for 2. barn og 50 % søskenmoderasjon for 3. eller flere barn. Når søsken har plass både i kommunale og private barnehager gis søskenmoderasjon i kommunal barnehage.

Makspris

Foreldre skal ikke betalte mer enn maksprisen for en barnehageplass. Maksprisen for 2020 er i Statsbudsjettet vedtatt til 3 135,- kroner pr. måned fra 01.01.20, totalt 34 485,- kroner pr. år (11 måneder). Maksprisen gjelder alle typer barnehager, uavhengig om de er offentlige eller private.

Sør-Varanger kommune vedtar makspris 3 135,- kroner pr. måned for opphold fra 01.01.20, totalt  

Kr. 34 485,- kroner pr. år (11 måneder).

 

Barnehagene kan kreve betaling for kost (matpenger) i tillegg til maksprisen.

Kostpenger i Sør-Varanger: Kr 200 pr. måned pr barn.

 

Gebyr ved henting etter stengetid kr 250,- pr påbegynt halv time.

Nye priser fra 01.01.2020:

Helplass                                              kr. 3.135,- pr. mnd.

Halvplass                                            kr. 1.568,- pr. mnd.

Søskenmoderasjon                       30 % for barn nr. 2

Søskenmoderasjon                       50 % fra barn nr. 3

Henting etter stengetid                               kr. 250,- pr. påbegynte halvtime

 

Lav inntekt:

Det er to moderasjonsordninger for familier eller husholdninger med lav inntekt.

 

Nasjonal ordning for reduksjon i foreldrebetalingen

Hvis maksprisen er høyere enn 6 prosent av den samlede inntekten til husholdningen, skal det etter søknad vedtas redusert foreldrebetaling.

 

Ordningen går ut på at ingen skal betale mer enn 6 prosent av inntekten sin til barnehagen. I

2019 gjelder derfor denne ordningen for husholdninger med en samlet inntekt som er lavere enn

kr. 548.500,- pr. år. Fra 01.08. 2020 gjelder derfor denne ordningen for husholdninger med en samlet inntekt som er lavere enn kr. 574 750,- pr. år.

 

Ordningen gjelder både kommunale og private barnehager, men Sør-Varanger kommune har ansvar for å følge opp ordningen. Kommunen skal refundere inntektstapet til de private barnehagene der foreldre har fått vedtak om redusert foreldrebetaling.

 

Gratis kjernetid for 3-, 4- og 5-åringer

Fra 1. august 2016 har alle 3-, 4- og 5-åringer, og barn med utsatt skolestart, som bor i husholdninger med lav inntekt, rett til å få 20 timer gratis oppholdstid i barnehage per uke. Fra august 2019 ble retten utvidet til også å gjelde for 2 åringer.

 

Fra august 2019 er inntektsgrensen kr 548 500. Fra august 2020 blir inntektsgrensen kr 566 100.

 

For søknad om reduksjon i foreldrebetaling og/eller gratis kjernetid, finnes søknadsskjema under svk.no/ Søknad og skjema.     

Leie av lokaler skoler og barnehager

Leieprisene gjelder for leie av lokaler i tilknytning til skoler, barnehager og SFO.

Det kan leies ikke ut lokaler til private næringsaktører.

Det skal ikke tas leie for øvinger for skolekorps som er knyttet til skolen, samt elevaktiviteter som klassearrangementer og elevkvelder.

 

 

 

Aktiviteter for voksne

Aktiviteter rettet mot barn

Leie pr. time

500,-

250,-

Leie for en ettermiddag

1200,-

500,-

Leie for en natt, ikke helg

2000,-

1500,-

Leie for helg – grunnbeløp

4600,-

2500,-

Leie for helg – tillegg pr. rom

500,-

300,-

Leie store auditorium

5600,-

2300,-

 

Med ettermiddag menes tiden mellom kl. 16.00 og 21.00. Med helg menes tiden mellom fredag kl. 16.00 og søndag kl. 21.00.

Grunnbeløpet for leie for en helg inkluderer leie av et rom og fellesarealer. For leie av flere rom beregnes et tillegg per rom.

 

Kulturskolen

Kultuskoleavgiften vedtas av kommunestyret. Materiellavgifter bestemmes av kulturskolen i forhold til hvilke utgifter kulturskolen har ved de forskjellige tilbudene.

Kulturskoleavgift tilbud 1 1 500,- Pr semester, eks materiell kostnad
Kulturskoleavgift tilbud 2 1 200,- Pr semester, eks materiell kostnad
Kulturskoleavgift tilbud 3 1 200,- Pr semester, eks materiell kostnad
Søskenmoderasjon   30 %  
Instrumentleie   800,- Pr år barn
Instrumentleie 1 000,- Pr år voksen
Materiell teater   800,- Pr år
Materiell - visuelle kunstfag   800,- Pr år
Materiell- KULA   800,- Pr år

 

Kulturtilbud til utviklingshemmede

Kulturtiltak for funksjonshemmede (KFF) er et kulturtilbud for mennesker over 18 år med utviklingshemming. Medlemmene kommer selv med ønske om aktiviteter. Tilbudet er to ganger i uken; Tirsdagsklubb og Torsdagsklubb. Medlemmene betaler egenandeler til finansiering av mat, deltakelse på kulturelle arrangement og materiell i forbindelse med hobbykvelder.

  Pris  Tekst
Tirsdagsklubben 500,- pr halvår
Torsdagsklubben 500,- pr halvår

Medlemskontingent Bugøynes ungdomsklubb

Bugøynes ungdomsklubb har åpent to dager i uken. Det kreves medlemskontingent for å dekke utgifter til mat.

  Pris  Tekst
2 ganger i uka 300,- pr. halvår
1 gang i uka 150,- pr. halvår

 

 

Leie av musikkbinge

 

Kommunen har 2 musikkbinger med utstyr for utleie. Den ene er plassert ved Pasvik skole og brukes av skolen, kulturskolen og ungdommer. Utleie av denne musikkbingen administreres av Pasvik skole. Den andre musikkbingen er plassert vegg i vegg med Malmklang i Kirkenes og benyttes som øvingshotell. Utleie her administreres av Basen.

Begge musikkbingene med er utstyrt med instrumenter og forsterkere.

Priser for leie av musikkbinge fastsettes av kommunestyret.

 

  Pris  Tekst
Fast leie halvår (1 gang i uken) under 18 år    500,- pr halvår
Fast leie halvår (1 gang i uken) over 18 år 1 000,- pr halvår
Drop inn under 18 år   100,- pr gang
Drop inn over 18 år   250,- pr gang

Leie av lokaler

Allmenn kultur tilbyr utleie av lokaler. Utleieprisen fastsettes av kommunestyret.

  Pris  Tekst
Basen kafe 800,- 2 timer eller mindre
Basen kafe 1 500,- pr dag
Møterom Basen 300,- 2 timer eller mindre
Møterom Basen 500,- Pr dag
Fritidsklubben Bugøynes 500,- Pr dag

 

Sør-Varanger bibliotek

 

Sør-Varanger Bibliotek låner ut bøker, lydbøker, e-bøker, dvd, cd, språkkurs, tidsskrifter og annet eget materiale. Utlån er gratis, men dersom lånereglementet overtredes medfører det gebyrer for lånetakeren. Gebyrene fastsettes av kommunestyret.

    Pris
Utlånskort Gratis
Erstatningskort 50,-
Gebyr ved overtredelse;  
  1. gangs purring    50,-
  2. gangs purring    50,-
Erstatningssatser  
      Bøker og media for voksne   600,-
  Bøker og media for barn   300,-
  Språkkurs - annet utlånsmaterial 1 500,-
  Tidsskrift/magasiner    100,-

I tillegg leier Biblioteket ut arealer til arrangement, møter og utstillinger.

 

Utleie studierom – etter åpningstid       kr. 200,-

Utleie 1. etg. – etter åpningstid                               kr. 500,-

 

Utleie galleri er gratis. Ved salgsutstilling betales 10 % av salgsinntekter som husleie.