2019 - GEBYRREGULATIV FOR VANN, AVLØP, SLAM, RENOVASJON OG FEIING

VANN, AVLØP, SLAM RENOVASJO OG FEIING

Tilknytningsgebyr for vann- og avløp

Tilknytningsgebyr for vann- og /eller avløp er et engangsbeløp uansett størrelse på bygg, og skal betales: 

  • Ved nybygg.
  • Når bebygd eiendom blir tilknyttet kommunal vann- eller avløpsledning. 

Satser:

  • Tilknytningsgebyr vann:                                                                                 kr 2 500,-.
  • Tilknytningsgebyr avløp:                                                                                kr 2 500,-

Dersom kommunen påføres ekstra høye kostnader ved etablering av tjenesten økes tilknytningsgebyret tilsvarende.

Årsgebyr for vann og avløp

Satser:

Årsgebyrer etter vannmåler og/eller stipulert forbruk, betales etter følgende satser:

Vann- og avløpsgebyrer, inkl. mva:

Forbruksgebyr for vann, pr m3 kr.       12,70

Abonnementgebyr for vann

 
Bolig kr. 1 675,00
Bolig under 60 m2 kr. 1 126,30
Næring med forbruk under 500 m3 kr. 2 615,90
Næring med forbruk mellom 500-5000 m3 kr. 4 384,40
Næring med forbruk over 5000 m3 kr. 7 015,10
   
Forbruksgebyr for avløp, pr m3 kr.     12,48
   
Abonnementsgebyr for avløp:  
Bolig kr. 1 601,00
Bolig under 60 m2 kr. 1 134,00
Næring med forbruk under 500 m3 kr. 2 421,25
Næring med forbruk melom 500-5000 m3 kr. 4 050,00
Næring med forbruk over 5000 m3 kr. 6 481,25

Næringseiendommer og offentlige virksomheter betaler forbruksgebyr basert på faktisk (målt) vannforbruk og pris pr. m3. Forbruket måles med installert vannmåler.

Boliger og fritidseiendommer betaler etter målt eller stipulert forbruk.

Stipulering av forbruk er basert på beregning av bruksareal i henhold til NS 3940, samt pris pr.m3. Omregningsfaktor for stipulering av forbruk er 1,2 m3/m2.

Fradrag/tillegg i årsgebyret

Kommunestyret kan avgjøre om det skal gis fradrag eller tillegg i årsgebyret etter § 8 i forskriften

Vannmålerleie

Leie av liten måler (t.o.m. 1”) pr. år kr. 187,50
Leie av stor måler (over 1”) pr. år kr. 625,00

 

RENOVASJON

Avfallsgebyr pr. abonnement i 2019 priser inkl. mva:

  1. Avfallsgebyr pr. abonnement, inkl. mva:

Beskrivelse

120 liter

140 liter

240 liter

360 liter

660 liter

1000 liter

Grunngebyr

Kr 3 172,50

 Kr 3 172,50

Kr 3 172,50

Kr 3 172,50

Kr 3 172,50

Kr 3 172,50

Mengdegebyr

Kr.   842,50

 kr    967,50

Kr 1 685,00

Kr 2 527,50

Kr 4 635,00

Kr 7 020,00

Renovasjon inklusiv mva

Kr 4 015,00

 kr 4 140,00

Kr 4 857,50

Kr 5 700,00

Kr 7 807,50

Kr 10 192,50

 

Det vil være mulig for 2 eller flere å dele dunk eller større oppsamlingsenhet. Ved deling av dunk gis det fradrag på kr 125,- inkl. mva pr husstand fra grunngebyret samt at mengdegebyret deles.

Det kan innvilges et fritaksgebyr på kr 250,- for godkjent hjemmekompostering.

Husstander i Sør-Varanger kommune har mottatt et avfallskort, hvor hver husstand kan levere opptil 6 m3 pr år ved Kirkenes Gjenbruksstasjon (ØFAS)

Levering av avfall fra husholdning til Kirkenes Gjenbruksstasjon (ØFAS)

Vi viser til Kirkenes Gjenbruksstasjons priser for levering av privatpersoner på Øfas sin nettside http://www.ofas.no/no/priser-gjenbruksstasjoner

SLAMGEBYR

 

Slamgebyr for separate anlegg med årlig tømming kr. 2 618,00
Slamgebyr for separate anlegg med tømming hvert 2.å

kr. 1 309,00

Slamgebyr for separate anlegg med tømming hvert 4. år kr.    654,00

 

FEIE- OG TILSYNSGEBYR

 

Feie- og tilsynsgebyr pr. pipeløp pr år. kr. 521,25
For ekstra feie- og tilsynstjeneste pr. år kr. 521,25

Alle gebyrer er oppgitt inkl. mva