Barneverntjenesten samarbeider systematisk med andre interne kommunale tjenester, som PPT, helsestasjonen, skoler og barnehager, etter Kvello-modellen; en metode for tidlig intervensjon i forhold til problemutvikling hos barn og/eller familier. Barnevernet er enhet lagt under kommunalsjef for oppvekst.


Barneverntjenesten samarbeider  med eksterne instanser og aktører i enkeltsaker, som blant andre politiet, Bup, Familievernkontoret, Statens barnevern Bufetat  - alt etter tema og behov.

Målgruppe:
Målgruppa for barneverntjenesten er barn og ungdom i alderen 0 – 18 (23) år, deres foreldre og familie.
Hovedmålet for tjenesten er å:

  • Skape trygge og utviklingsfremmende oppvekstforhold for barn og ungdom.
  • Utgangspunktet for tjenesten er barnets beste og riktig hjelp til riktig tid.

Barneverntjenesten skal:

Søke å avdekke omsorgssvikt, atferds-, sosiale og emosjonelle problemer så tidlig at varige problemer kan unngås, og sette inn tiltak i forhold til dette ved å:

  • Sikre at barn og unge som lever under forhold som kan skade deres helse og utvikling, får nødvendig hjelp og omsorg til rett tid.
  • Bidra til at barn og unge som tjenesten får kontakt med, får trygge oppvekstvilkår
  • Ivareta barn og unges rettigheter i alle tjenestens saker
  • Styrke foreldrenes omsorgsevne der dette er hensiktsmessig og riktig
  • Bidra til at barn og ungdom som tjenesten har kontakt med, har trygg og stabil voksenkontakt
  • Bidra slik at barn, ungdom og familier får nødvendig og hensiktsmessig hjelp fra andre instanser.

Bekymret for et barn:

Det er et voksenansvar å sørge for at barn har gode og utviklingsfremmende oppvekstvilkår, i første rekke foreldrene.  I noen tilfeller makter ikke foreldrene dette ansvaret på en god nok måte, og det behøves kartlegging av forholdene i hjemmet og bistand for å sikre barnet den nødvendige hjelpen.

Dersom vi som foreldre, privatpersoner eller gjennom jobben ser at et barn ikke har det bra, bør vi gjøre noe med det.  En mulighet er å ta kontakt med barneverntjenesten i kommunen.

Alle offentlige etater og instanser har meldeplikt til barneverntjenesten dersom de har grunn til å tro at barn lever under forhold som kan skade deres helse og utvikling.

Privatpersoner kan også melde sin bekymring til barneverntjenesten.  Henvendelsene kan skje skriftlig, i møte eller pr telefon.

Meldinger fra private kan også, i gitte tilfeller gis anonymt.

Tjenesten plikter å gi tilbakemelding til melder om at meldingen er mottatt.

Barneverntjenesten er pliktig til å gjennomgå alle bekymringsmeldinger innen èn uke.

Dersom gjennomgangen fører til beslutning om undersøkelse i saken, skal denne være gjennomført innen tre (i enkelttilfeller seks) måneder.

Dersom man deretter finner at det er grunnlag for tiltak etter barnevernloven tas dette opp og iverksettes, i de fleste tilfeller i samarbeid med foreldrene og barnet.  I noen tilfeller vil tjenesten måtte iverksette tiltak i strid med foreldrenes ønsker, eksempelvis ved å måtte plassere barnet utenom hjemmet.