Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

ATV og barmarkskjøring

Dispensasjoner etter § 6 skal bare gis i unntakstilfeller der søker kan påvise at det foreligger et særlig behov. Dispensasjoner skal alltid begrenses i antall turer med unntak for personer med funksjonsnedsettelse som kan kjøre til egen hytte når transporten skjer etter opparbeidet traktorveg og/eller etablerte kjørespor. Kjøring på barmark utenfor traktorveg skal så langt det lar seg gjøre foregå etter allerede etablerte kjørespor. Det skal legges stor vekt på å ikke etablere nye kjørespor i utmark. Formålet med dispensasjonen regulerer hvor mange år/sesonger det gis dispensasjon for.

Personer med funksjonsnedsettelse må kunne fremlegge gyldig legeerklæring (vurderes av kommuneoverlegen) for å kunne få innvilget dispensasjon.
Det tas også med i vurderingen type kjøretøy det søkes om å kjøre med og hvilken belastning dette vil ha på naturmiljøet, typ. ATV, traktor, gravemaskin, bil osv.

Søknadene må oppfylle følgende kriterer for å få innvilget dispensasjon:
 
- Søker må påvise et særlig behov. 
- Behovet må ikke knytte seg til turkjøring. 
- Behovet må ikke kunne dekkes på annen måte. 
- Behovet må vurderes mot mulige skader og ulemper ut fra målet om å redusere motorferdsel til et minimum.

 

Søknadsskjema: Motorferdsel i utmark.pdf

Legeerklæring (hvis nødvending): Legeerklæring.pdf

 

Sjekkliste for utfylling av søknadsskjema:

Huk av for § 6 Annen transport til nytteformål i søknadsskjemaet.

- Ønsket tidsrom for dispensasjonen

- Antall turer det søkes om

- Beskrivelse av formålet

- Beskrivelse av kjøretrasé. Det er viktig å fremheve om det går spor/kjørespor langs tra traseen fra før

- Navn på alle som skal benytte dispensasjonen

Tydelig kart med oversikt over kjøretrasé skal vedlegges søknaden, samt legeerklæring fra fastlege hvis det er nødvending.

 

Søknaden sendes til postmottak@svk.no eller til Sør-Varanger kommune, Boks 406, 9915 Kirkenes.