kirkenes header topp opt w 9
Mail: havnevesenet@svk.no

Om Kirkenes havn

Nasjonal havnestrategi: Regjeringen vil styrke sjøtransporten

Onsdag 21. januar, la statssekretær Tom Cato Karlsen i Samferdselsdepartementet fram regjeringens nye havnestrategi. Regjeringens overordnede mål med strategien er å få mer effektiv og konkurransedyktig nærskipsfart, slik at mer gods flyttes fra vei til kjøl.

Satsinger i nasjonal havnestrategi:

  • Forenkling av havnestrukturen
  • Utvikling av effektive, intermodale knutepunkter gjennom styrking av stamnetthavnregimet
  • Legge til rette for sterkere og mer robuste havner
  • Utvikle et regelverk for havnekapital som legger til rette for markedsorienterte havner til det beste for sjøtransporten

Lanseringen fant sted på Samferdselsdepartementets innspillskonferanse om revisjon av havne- og farvannsloven. Dette i følge kunngjøring fra Kystverket.

les mer

Endrede meldeplikter for fartøy

Fra 31. oktober 2013 ble det innført endringer i plikten for fartøy til å avgi melding om anløp og farlig og forurensende last til havn og Kystverket. Forskriftsendringene fjerner plikten til å avgi anløps og avgangsmelding etter Anløpsforskriften og melding om farlig gods etter Farlig-gods forskriften. Samtidig introduseres nye meldeplikter til havner.

Både Kystverket og havner skal etter forskriftsendringene ha samme melding for anløp til havn og farlig og forurensende last. Meldingen sendes elektronisk til Kystverket via det nettbaserte meldingssystemet SafeSeaNet Norway, mens melding til havn sendes på måten som er foretrukket av de individuelle havnene. Anløp til Sør-Varanger kommunes sjøområde reguleres fortsatt av havneregulativet for Kirkenes havnevesen.

les mer ...
Isbryting

Tilkallingsvikarer - Mannskap til fartøyet Kraft Johanssen:

Kirkenes havnevesen søker medarbeidere som ønsker å være tilkallingsvikar som mannskap på fartøyet Kraft Johanssen

les mer ...

Norsk Havneforenings ressursgruppe innen havnesikring og ISPS har publisert kronikken "terror mot norske havner"

Kontaktgruppe ISPS publiserte kronikken om å se på havnesikring i et samfunnssikkerhetsperspektiv i forrige nummer av Knutepunkt. Kronikken har fått mye positiv omtale og tilbakemelding. Ressursgruppe ISPS i Norsk Havneforening ledes av Svein Kåre Aune fra Trondheim Havn IKS.
les mer ...

Kirkenes Havnevesen

Kirkenes havnevesen er en kommunal virksomhet som eies av Sør-Varanger kommune og ledes av Kirkenes havnestyre. Havnebedriften skal ivareta de administrative og forvaltningsmessige oppgaver Sør-Varanger kommune har etter havne- og farvannsloven, og de bestemmelser som er gitt i medhold av denne loven.

Les mer...
Språk Norsk - Norwegian